SVARER: Eirik Stolt-Nielsen er førstestatsadvokat. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Debatt

Statsadvokatene tar voldtektssaker på alvor

VG trykket 4.12.då. et intervju med meg i anledning VGs funn om at det hos oss ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter tas ut forholdsvis færre tiltalebeslutninger pr anmeldelse for voldtekt enn ved de andre embetene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

EIRIK STOLT-NIELSEN, Førstestatsadvokat.

Oppslaget kan, både i form og innhold, etterlate et inntrykk av at jeg og mine statsadvokater ikke tar VGs funn alvorlig eller at vi ikke er opptatt av å følge opp voldtektssaker. Dette er jeg den første til å beklage og avkrefte. Bekjempelse av voldtekt har en særlig prioritet og følges tett opp med det største alvor.

les også

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» - Har henlagt 163 av 173 saker

Voldtektssakene utgjør en vesentlig del av statsadvokatenes oppgaveportefølje på flere måter:

  • For det første har statsadvokatene det overordnede ansvar for straffesaksbehandlingen, herunder av voldtektssakene, i underlagte politidistrikt 
  • For det andre avgjør vi påtalespørsmålet eller sender tilrådning til riksadvokaten ved avgjørelse i alle voldtektssaker der personer er siktet 
  • For det tredje behandler vi alle klager over politiets henleggelser i voldtektssaker der ingen har vært siktet og gir uttalelse til riksadvokaten ved behandling av klager over egne henleggelser i saker der noen har vært siktet 
  • Endelig føres alle aktorater i voldtektssaker der tiltalebeslutning tas ut, av statsadvokatene
les også

Et lærestykke

Kvaliteten på straffesaksarbeidet i politiet vurderes jevnlig gjennom inspeksjoner eller tilsyn for å supplere det inntrykk og kunnskap vi får gjennom behandling av enkeltsaker. Voldtektssakene i politidistriktet får i denne sammenheng stor oppmerksomhet.

Vi gjennomgikk i 2011 samtlige henlagte voldtektssaker i politidistriktet fra foregående år. Vi fant ikke grunn til å reagere på avgjørelsene den gang. I 2016 gjennomførte alle statsadvokatembeter en kvalitetsundersøkelse av voldtektsetterforskningen der alle statsadvokatembetene i landet gjennomgikk et større utvalg av voldtektssaker ved de respektive embetene fra en gitt periode etter en felles mal.

Funn og avvik ble meddelt politidistriktene gjennom rapporter og lokale samlinger. Det ble også utarbeidet en nasjonal rapport fra riksadvokaten basert på alle embetenes funn. Det ble ikke funnet særlige avvik ved kvaliteten av arbeidet i Vest politidistrikt ift andre distrikt.

les også

Statsadvokaten åpner tilsyn i Tanja-saken

Etterforsknings- og påtalearbeidet av voldtektssaker i politidistriktet er således forholdsvis nylig og nøye inspisert. I tillegg mottar statsadvokatene hele tiden enkeltsaker til avgjørelse. Sakene behandles grundig og med stort alvor av statsadvokatene for å sikre riktige avgjørelser i hver enkelt sak.

Vi konfererer ofte i voldtektssaker for å kontrollere eget skjønn og få friske øyne på problemstillingene sakene reiser. Våre tiltalebeslutninger prøves i retten og våre henleggelser blir regelmessig påklaget til riksadvokaten for uavhengig prøving der. Dette er med andre ord et fagfelt med høy grad av kontroll og prøving av beslutningene som treffes, både positive og negative.

les også

Henlegger ni av ti voldtektssaker – Statsadvokaten: – Gir meg ikke dårlig nattesøvn

I lys av VGs funn vil vi selvsagt nå undersøke hva som gjør at tallene er slik. Det er helt på det rene at antall voldtektsanmeldelser har skutt i været i løpet av de tre årene VG har undersøkt, og antall tiltalebeslutninger har ikke økt på samme måte.

Politidistriktet har i de tre årene gjennomgått en fullstendig omorganisering. Vi tar sikte på å kartlegge politidistriktets kapasitet, kompetanse og organisering  for etterforskning av denne type saker pr i dag.

Vi vil videre tilstrebe å finne forklaring på den store økningen i anmeldelser  ved politidistriktet i den aktuelle perioden og se om det er noen form for avvik i registreringspraksis som kan skape statistiske ulikheter, og hvorfor så mange saker henlegges sammenlignet med andre distrikter.

les også

Politiets Fellesforbund om Tanja-saken: Politikerne bør beklage, ikke politiet

Statsadvokatene har en forpliktelse til å vurdere hver sak for seg opp mot de strenge krav til bevis som gjelder i strafferetten.  Bevisvurderingene i voldtektssaker er ofte meget krevende, det er det ingen tvil om. Det er i alles interesse at sakene er så godt etterforsket at det er grunnlag for å treffe riktig avgjørelse, enten det er henleggelse eller tiltale. Dette tar vi meget alvorlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder