Det er lett å tenke på naturmangfold som kjente arter, eksempelvis panda og lundefugl (bildet). I praksis handler det vel så mye om en rekke små, ukjente arter som er en del av økosystemet vårt.

Det er lett å tenke på naturmangfold som kjente arter, eksempelvis panda og lundefugl (bildet). I praksis handler det vel så mye om en rekke små, ukjente arter som er en del av økosystemet vårt. Foto: Fredrik Solstad

Leder

Viktig uke for naturen

Representanter fra 115 land møtes denne uka i Trondheim for å diskutere hvordan tapet av biologisk mangfold skal stanses.

les også

Oter-sex stopper byggeplaner

Samtidig har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) invitert en rekke miljøvernministre for å diskutere et nytt globalt rammeverk. Hensikten er å finne løsninger som kan munne ut i en slags «Paris-avtale» for naturen. Tusenvis av verdens beste forskere er involvert i arbeidet med Naturpanelet, som er laget etter modell for FNs klimapanel.

Rapporten fra Naturpanelet som ble lagt fram nylig har et dystert budskap. Av de åtte millioner planter og dyr som lever på jorden i dag, står én million arter i fare for å dø ut. Det er lett å tenke på dette som vern av kjente og mer eller mindre kjære arter som panda, elefant, ulv og lundefugl. I praksis handler det vel så mye om en rekke små, ukjente arter som bidrar i det store puslespillet som økosystemet er. Insekt er noe vi ofte tenker på som irriterende småkryp, men som vi er helt avhengig av for å få mat på bordet. Eksempelvis er tre av fire matplanter avhengig av pollinerende insekter for å bli befruktet. Det vil være en katastrofe om bestandene av disse ble utryddet eller kraftig redusert.

les også

Artenes utryddelse

Bildet er likevel ikke helsvart. Rapporten sier heldigvis at det ikke er for sent å ta tak i problemet. Men det krever en gjennomgripende samfunnsendring. I all hovedsak handler det om å sette grenser for forbruk og menneskelig aktivitet. I takt med at mennesker hugger skog, bygger veier og tar i bruk områder til å bygge hus eller dyrke mat, blir leveområdene for planter og dyr gradvis forringet.

På et overordnet nivå er det lett å slutte seg til intensjonene i Naturpanelet. I praksis er det i lokalsamfunnet de fine ordene blir til handling. Da er det ikke alltid like lett å enes om at hensynet til naturmangfold skal veie tyngre enn økonomiske interesser. I en slik diskusjon vil naturen ofte tape, enten det er snakk om en salamanderdam, et hubroreir eller en viltkorridor. Derfor krever det mye av både lokalpolitikere og myndigheter å sikre gode arealplaner. I det lange løp vil vår evne til å sikre det biologiske mangfoldet avhenge av vår vilje til å verne tilstrekkelige områder for menneskelig inngripen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder