KRISESIGNALER: – Men regjeringen tar ikke tak i kritiske svakheter med den helhetlige tilnærming og kraft situasjonen krever, hevder kronikkforfatterne. Foto: ODIN JÆGER/VG

Vår trygghet kan tas fra oss på dagers varsel - også i Norge

Signalene om at vi må være forberedt på kriser kunne knapt være tydeligere i vår tid. Tross dette tar ikke regjeringen tak i kritiske svakheter med den helhetlige tilnærming og kraft som situasjonen krever.

  • VG Debatt

Artikkelen er over tre år gammel

ROBERT MOOD, generalløytnant

DAGFINN TORSTVEIT, lensmann

Grenser endres med makt i Europa, Midtøsten rives i stykker av kriger, mennesker legger på flukt fra samfunn i oppløsning, det går mot konfrontasjon i Sør-Kina havet. Vi utsettes for digitale angrep. Konsekvensene av klimaendringer øker.

Overnasjonale institusjoner som FN, EU og NATO famler i villrede med redusert handlekraft, mens våre vestlige liberale demokratier utfordres innenfra. Dynamiske endringer, økende usikkerhet og redusert styringsevne. Vår trygghet kan tas fra oss på dagers varsel – også i Norge.

Signalene om at vi må være forberedt på kriser kunne knapt være tydeligere. Tross det tar ikke regjeringen tak i kritiske svakheter med den helhetlige tilnærming og kraft situasjonen krever.

Norge er ikke selvforsynt

Om tretti år er vi ni milliarder mennesker på jorden. Folkeøkningen, redusert tilgang på dyrket jord og klimaendringer vil bli en utfordring. Har man for lite mat vil man gjøre hva som helst for å få tak i eller komme seg til maten. Norge er under 50 prosent selvforsynt med mat. Noen hevder vi kan leve av fisk, men 90 prosent av lakseforet er importert, og det er ikke sikkert trålerne kommer seg til havs i konflikt. Et ideelt internasjonalt matmarked vil være en illusjon i krise.

Se også: Slik så hackerangrepet mot Arbeiderpartiet ut

Vi har ikke mange dagers matreserver i Norge og kornlagre for ett års forbruk burde være en selvfølge. Med bare tre prosent dyrket areal må vi mer enn noen gang ta vare på jordbruksarealet, og bruke det. Da vil vi sikre produksjonspotensialet, om det skulle bli nødvendig å øke. Matvaresikkerhet, forsvar av landet, samfunnssikkerhet og beredskap må sees i sammenheng.

Økende økonomiske forskjeller utgjør en trussel. Samlet sett tjener alle land på global konkurranse, men store grupper innen hvert land taper. Massiv konsentrasjon av økonomiske ressurser hos få, er en trussel mot vårt politiske og økonomiske system. Skal globaliseringen lykkes må vi flytte inntekt fra dem som vinner, til de som henger etter. Vi må øke skattene på kapital og senke den på arbeidsinnsats.

Ulikhetene øker

Også i Norge øker ulikhetene. Én prosent av de rikeste hadde ca. fem prosent av nasjonal-inntekten i 1980, mens de i 2012 hadde åtte prosent. Kapitalinntekter øker mer enn lønnsinntektene. De som er rike fra før tar mer av de totale inntektene. Hvis det vi arver blir viktigere enn det vi skaper, går belønningen til de som har vært heldige med sine foreldre, fremfor de som fortjener det i form av egeninnsats og skaperevne.

VG mener: Vi må beskytte oss

I Norge har vi alltid verdsatt verdien av å jobbe og skape. Et rettferdig system som skaper trygghet og tillit må bli målet med økonomisk politikk, fremfor sentralisering i størst mulig, kosteffektive enheter.

Forsvar av et stort land med større sjøterritorium og ansvar for 1/3 av Europas energiforsyning er krevende. Liten befolkning og begrenset økonomi, gav et lite forsvar som ikke på egen hånd kunne avskrekke, eller vinne krigen.

Totalforsvaret skulle samle hele samfunnet til kamp mens vi tok imot forsterkninger, for så å gå til motangrep.

Det gav styrke, men også avhengighet. Sammen med fasthet, forutsigbarhet, dialog og samarbeid, har oppskriften virket i over 60 år. I dag er ankerfestet imidlertid blitt usikkert.

Forsvaret forvitrer

Samtidig er 90 prosent av forsvaret borte, totalforsvaret nedlagt og leirene solgt. Noen få av verdens beste soldater gir ikke evne til å forsvare oss selv innledningsvis. Vi helt avhengig av USA og NATO fra første dag. Hybride og digitale scenarioer er kanskje mer sannsynlig hvis vi skal presses.

Situasjoner som er for store for Norge og for små for USA og NATO. Forsvarssjefen burde få i oppdrag å skape mest mulig relevant operativ evne for to prosent av BNP raskest mulig. Med vekt på tilstedeværelse som gir lokal trygghet og forankring over hele landet. Evne til å flytte relevant kampkraft til rett sted og tid, og et fleksibelt system for ledelse. Med økt evne til å håndtere også hybride og digitale scenarioer.

Les også: Slik prøver Russland å påvirke norsk politikk

Slik er det ikke. Forsvarssjefen har fått i oppdrag å effektivisere enda mer enn før, mye mer enn han tror er mulig. En uforpliktende langtidsplan gir oss enda dårligere – i beste fall like dårlig – operativ evne på kort sikt. I teorien et styrket forsvar om 10–15 år.

Politi som kjenner bygda eller bydelen, og en bygd eller bydel som kjenner sitt politi, skaper trygghet. Den omorganisering av politiet som nå finner sted vil skape avstand og utrygghet. Vi har blant annet en lensmannsetat som mer eller mindre er rasert i forhold til hva den var.

Den beste kriminalitetsforebygging er å delta i folks dagligliv, stoppe opp, lytte til et problem, påvirke i små drypp, og skape nærhet. Det er noe selvregulerende i at en polititjenestemann møter igjen sitt publikum eksempelvis på nærbutikken, og kan se dem trygt inn i øynene.

Vi må ha et politi som takler organisert kriminalitet, terrorhandlinger, ulykker og mye annet. Men vi må ikke miste et politi som har lokal tilhørighet. Dette vil alltid vil være grunnlaget for folkets tillit til sitt politi. Tillit som skaper mer trygghet for oss alle, og politiet selv, enn skarpladde våpen, og økt avstand.

Kan hjelpe flere i nærområdene

Millioner av mennesker er på flukt, og har det forferdelig. De ønsker – som oss – et anstendig liv for seg og sine nærmeste. Som medmennesker og en rik nasjon har vi et ansvar for å hjelpe.

Selvsagt er det er en grense for hvor mange vi kan ta imot. Det begrenses av hvor mange vi klarer å integrere på en god måte. Raskest mulig ut i arbeid eller utdanning gir håp og selvrespekt. Det er ingen motsetning mellom omsorg og å stille krav, tvert om.

Riksrevisjonen: Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter

Frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og demokrati er viktigere enn noen gang. Som krav til oss selv og til de som kommer. De som ikke respekterer våre verdier og lover, bør ikke få opphold.

I nærområdene kan vi hjelpe mange flere effektivt. Her er en jobb å gjøre fremover, og den viktigste nøkkelen til et mer demokratisk Midtøsten ligger i å utdanne og frigjøre kvinnene.

Dette århundrets utfordringer handler mer enn noe annet om menneskers trygghet og tillit.

Trygghet skapes med handling og kan ødelegges med ord.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder