SLÅR TILBAKE: – Kritikk tar jeg imot, men jeg legger vekt på at uttalelser fra min side har forankring i Riksrevisjonens rapporter og kollegiets behandling av disse, skriver Per-Kristian Foss. Foto: Braastad, Jørgen

Debatt

Fortsatt misvisende fra Kinander

BI-professor Morten Kinander fortsetter sin kritikk av Riksrevisjonen, og antyder nok en gang at Riksrevisjonen er en politisk aktør og at vi har en politisk agenda. Det har vi ikke.

PER-KRISTIAN FOSS, riksrevisor

Kinander stiller seg tvilende til at det kun er Stortingets vedtak og forutsetninger som ligger til grunn for Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Jeg vil understreke at Riksrevisjonens revisjonskriterier er forankret i Stortingets vedtak og forutsetninger og at kriteriene er omforent med departementene.

Kinander viser til at Riksrevisjonen skriver at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet må ta høyde for at både samfunns- og statssikkerheten kan bli satt på prøve samtidig, og at departementene må ha planer for dette. På dette grunnlaget mener Kinander at Riksrevisjonen «knesetter en forventning om at disse to departementene må ta høyde for at alt kan gå galt samtidig». Dette er misvisende.

Riksrevisjonens utgangspunkt er Stortingets forventning om at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gjennom planmessig og samordnet opptreden skal kunne sikre samfunnssikkerhet, beredskap og rikets sikkerhet i ulike situasjoner. Sikkerhetsmyndighetene legger til grunn at vi i tiden fremover vil kunne oppleve såkalte «hybride situasjoner» med flere hendelser over tid mot flere objekter, over større geografiske områder og at både samfunns- og statssikkerheten kan bli satt på prøve samtidig. Vår undersøkelse viser at verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet har gjennomført nødvendige analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker. Det er også svakheter ved Heimevernets operative evne. Justis- og beredskapsdepartementet har heller ikke oversikt over politiets kapasitet til å sikre og beskytte objekter. Ut fra Stortingets forventninger om å sikre og beskytte viktige objekter i fred, krise og krig, er det naturlig at Riksrevisjonen vurderer om departementene har planer for slike situasjoner. Som det fremgår av vår rapport, slutter begge statsrådene seg til Riksrevisjonens funn og merknader. 

Kinander antyder nok en gang at Riksrevisjonen er en politisk aktør og at vi har en politisk agenda. Det har vi ikke. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan, og er gjennom sitt mandat objektiv og uavhengig. Riksrevisorkollegiet oppnevnes av Stortinget og er tverrpolitisk sammensatt. I behandlingen av rapporter til Stortinget er det innarbeidet praksis for ikke å gjennomføre partipolitikk i funksjonen som riksrevisor. Det er opp til Stortinget å vurdere hvilke politiske konsekvenser Riksrevisjonens rapporter eventuelt får.

Kinander mener jeg som riksrevisor blander rollene som en deltakende politisk aktør og nøytral og uavhengig riksrevisor. Det får være fritt opp til Kinander å vurdere min rolle som riksrevisor. Kritikk tar jeg imot, men jeg legger vekt på at uttalelser fra min side har forankring i Riksrevisjonens rapporter og kollegiets behandling av disse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder