OVERGREP: I dag legger regjeringen frem sin nye handlingsplan mot voldtekt. – Dette er også del av et større folkehelseproblem og må bekjempes med en helhetlig og offensiv politikk, skriv de ansvarlige statsrådene.

Debatt

Voldtekt skader individet, men rammer et samfunn

Voldtekt er en grov kriminell handling som påfører offeret store skader. Det er også en forbrytelse som bidrar til å bryte ned samfunnet. Men mørketallene er store og unge menns kunnskap om hva som er greit må styrkes.

JON GEORG DALE, justis- og innvandringsminister (Frp)
KJELL INGOLF ROPSTAD, barne- og familieminister (KrF)

Antall voldtekter øker. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sin undersøkelse fra 2014 viser at 9,4 prosent av kvinner og 1,1 prosent av menn oppgir å ha blitt voldtatt i løpet av livet. Tallene er høyere for ungdom. Halvparten av kvinnene som rapporterte om voldtekt ble voldtatt før fylte 18 år.

I 2018 ble det politianmeldt 1758 voldtekter i Norge. Samtidig vet vi at det som politianmeldes bare er toppen av isfjellet. Kun ti prosent av kvinnene som i undersøkelsen oppga å ha blitt utsatt for voldtekt hadde anmeldt overgrepet til politiet.

Av de 24 mennene i studien som oppga at de hadde blitt voldtatt, var det fire som sa de hadde anmeldt hendelsen. Dette viser at mørketallene er store.

Regjeringen lanserer i dag en handlingsplan mot voldtekt. Planen favner bredt og inneholder tiltak rettet mot blant annet grunnskolen, videregående utdanning, helse- og omsorgtjenestene, politi og rettsapparat.

Hvordan skal vi bekjempe voldtekt?

For det første må vi få ned mørketallene. Mange voldtektsofre føler skyld og skam. Flere anmeldelser gir flere domfellelser som igjen vil føre til at enda flere velger å anmelde. Dette vil igjen ha en forebyggende effekt.  

For det andre må vi gi politi og rettsvesen de verktøyene de trenger for å oppklare flere voldtektssaker. Denne regjeringen har levert et historisk løft av norsk politi.  Politibudsjettet er økt med over 4 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte, hvorav over 3 milliarder kroner er på politiets driftsbudsjett. Det tilsvarer en vekst i driftsbudsjettet på 25 prosent siden 2013. Politireformen vi står midt i vil også gjøre politiet bedre rustet for saker som er mer komplekse og ressurskrevende enn den tradisjonelle vinningskriminaliteten, herunder voldtektssaker. Politireformen er en kvalitetsreform.

For det tredje må ofrene få bedre hjelp. Å gå gjennom «systemet» etter en voldtekt kan for mange være en så stor påkjenning at man heller lar være. Denne belastningen må reduseres ved å styrke og samordne det apparatet som i dag finnes for ofre av voldtekt.

Når voldtekten har funnet sted er det allerede for sent. Uten målrettet forebygging vil vi ikke vinne kampen mot voldtekt. Forebyggingen må spesielt rettes mot unge menn. Vi vet at hele 98 prosent av alle som siktes for voldtekt er menn. Hovedtyngden er mellom 15 og 30 år. Over 44 prosent av de anmeldte voldtektene i 2017 skjedde i forbindelse med fest og uteliv. Andelen er omtrent den samme også for tidligere år og voldtektene er ofte i sammenheng med høyt alkoholkonsum.

En viktig del av forebyggingen er å informere unge mennesker om grenser, respekt og rettigheter og evnen til å reflektere over ulike situasjoner er viktig for å utvikle egne grenser og samtidig respektere andres. Et av de mest stilte spørsmålene på nettstedet ung.no er: «Var det et overgrep?» Det er grunn til å anta at mange unge menn ikke vet at om en av partene har sovnet, er for full til å gjøre rede for seg eller på annen måte ikke kan motsette seg seksuell omgang, så er det også definert som voldtekt. Normalstraff er fire års ubetinget fengsel. Derfor er det viktig å nå frem med et tydelig budskap om de strafferettslige konsekvensene av en voldtekt.

Voldtekt skader individet, men rammer et helt samfunn. Alle vet at kvinner er mest utsatt, men ikke alle er klar over de større konsekvensene. Redsel for overgrep begrenser kvinners bevegelsesfrihet. Voldtekt kan også ha store økonomiske konsekvenser for den som utsettes. Helsemessige konsekvenser av voldtekt vil kunne påvirke negativt muligheten for generell livsmestring, til utdannelse og deltakelse i arbeidslivet.

På denne måten er voldtekt også del av et større folkehelseproblem og må bekjempes med en helhetlig og offensiv politikk. Det vil denne handlingsplanen bidra til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder