LEDER MIGRASJONSUTVALGET: – Flere kvoteflyktninger og færre asylankomster er ikke bare mer humant og rettferdig. Det gjør integreringen enklere, skriver Gharahkhani. Foto: Ole Martin

Debatt

Masud Gharahkhani: En samlende innvandringspolitikk krever bedre integrering

Høyrepartier som øker forskjellene, lever godt med at uro rundt innvandring og flerkultur stjeler oppmerksomheten. Det gjør ikke Arbeiderpartiet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MASUD GHARAHKHANI, leder av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg.

I en rekke europeiske land ser vi at økende forskjeller og avmaktsfølelse hos deler av befolkningen, utnyttes av høyrepopulistiske partier. I stedet for å presentere gode politiske svar, pisker de opp motsetninger og hat mellom mennesker. Oppslutningen brukes så til å støtte høyrekreftene som øker forskjellene. Det er en ond sirkel. Vi som ønsker en annen kurs for samfunnet, med mindre forskjell på folk og mer fellesskap, har interesse av større ro rundt innvandring og flerkultur.

Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg klart å samle seg om en enstemmig innstilling både på flyktning-/asylpolitikk og integrering. Det var ikke gitt.  Vi var bredt sammensatt av dyktige folk med ulik inngang til temaet. Når vi lyktes, skyldes det en lang og grundig jobb basert på vårt felles, sosialdemokratiske verdigrunnlag. Dette deles av et stort folkeflertall – langt flere en dem som gir sin stemme til oss. Derfor er utvalgets innstilling egnet til å samle bred støtte, slik VG skriver 2. oktober.

les også

Verdikamp for vår tid

Pilarene i det vi foreslår, er flere kvoteflyktninger, færre asylankomster. Mer og bedre bistand til flyktninger i nærområdene. Forutsigbarhet for kommunene, der vi ikke tar imot flere enn vi klarer å inkludere på en god måte. Og en integreringspolitikk der vi stiller krav - og stiller opp. Dette henger sammen. En samlende innvandringspolitikk krever bedre integrering. For selv om Norge har lyktes bedre enn andre, er vi ikke der vi skal være. For mange er uten arbeid, vokser opp i fattigdom, utsettes for frihetsberøvende sosial kontroll. Det er verst for dem som rammes, men høyner også konfliktnivået.

Flere kvoteflyktninger og færre asylankomster er ikke bare mer humant og rettferdig. Det gjør integreringen enklere. Utvalget foreslår at denne skal starte før ankomst: Kvoteflyktninger skal begynne å lære norsk og få intensivkurs i demokrati, likestilling og norsk arbeidsliv, i det det er bestemt at de skal til Norge. Kompetansen skal kartlegges og legges til grunn ved valg av bosettingskommune. Det er meningsløst at en som raskt kunne fått jobb i en kommune, i stedet bosettes et sted uten behov for hans eller hennes arbeidskraft og kompetanse.  

les også

Kan Støre samle Norge?

Mye godt integreringsarbeid gjøres rundt om i landet, men kvaliteten varierer og for mye overlates til tilfeldighetene. Det er sløsing, og rammer de nyankomne. Vi ønsker reform av bosettingspolitikken, med tydeligere krav til vertskommunene. Vi avviser en nedre grense på 5000 innbyggere - ofte er det i mindre kommuner man lykkes best. Men kvalitetskriterier skal ligge til grunn. Samordning av hele integreringsarbeidet må være på plass: arbeidsmarked, utdanningstilbud, språkpraksis, samarbeid med næringslivet, barnehageplass og partnerskapsavtale med frivilligheten. Løpende evaluering av resultatene, blant annet graden av selvforsørgelse, vil være styrende for framtidig bosetting.

les også

Helleland: Jobb og inkludering er resepten mot fattigdom

Introduksjonsprogrammet må også reformeres. I dag sendes folk med vidt ulike utgangspunkt gjennom samme system, og kvaliteten varierer for mye. Det er sløsing med fellesskapets ressurser, med tiden til dem det gjelder, og demotiverende for de ansatte. Derfor foreslår vi en omlegging der man starter med å fastsette hvilken jobb det skal kvalifiseres for. Det betyr et kompetanseløp tilpasset det lokale arbeidsmarkedets behov, der arbeids- og bransjenorsk blir del av programmet. I tillegg vil vi kople programmet tettere på verktøykassa til Nav fra dag én.

Bydeler med store levekårsutfordringer, krever ekstra innsats. Det handler om områdesatsinger, blant annet med gratis kjernetid i barnehage og SFO – her går Oslo-byrådet allerede foran. Men vi foreslår også mer styring av hvor folk bor, der dette er mulig: Nyankomne flyktninger skal ikke bosettes i slike områder. Kommunene skal heller ikke kunne betale for at sosialhjelpsmottakere leier privat der. I noen sjeldne tilfeller skal politiet også få mulighet til å tvangsflytte domfelte, dersom de utgjør en kriminell maktfaktor i lokalmiljøet.

les også

Listhaug vil ikke dempe seg for KrF

Norges suksess er basert på en samfunnskontrakt med plikter og rettigheter. Dette må speiles i måten vi møter de nyankomne på. Vi skal forvente arbeid og selvforsørgelse, og være tydelig på fellesverdiene våre: demokrati, rettsstat, universelle menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling og likeverd. Utvalget foreslår sanksjonsmuligheter overfor foreldre som driver uakseptabel sosial kontroll eller holder barna borte fra skolen. Samtidig understreker vi betydningen av barnehageplasser, gratis skolemat og partnerskap med idrett og frivillighet – tiltak som kommer alle barn og familier til gode.

Arbeiderpartiets medlemmer skal nå diskutere, landsmøtet gjøre sine vedtak. Det er like fullt min dype overbevisning at vi foreslår en helhet som vil gi mer ro rundt innvandringspolitikken, det flerkulturelle samfunnet, og peke framover mot et enda bedre Norge: et varmere og mer inkluderende samfunn, med mindre forskjeller og større frihet, og der vi aldri blir oss selv nok.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder