BOMPENGER: Dieselbiler forurenser mer lokalt, men bensinbiler er en global klimaversting. Derfor burde begge avgiftsbelegges litt, mener VG. Foto: NTB Scanpix

Leder

Ingen vei utenom

Gode erfaringer fra Bergen legges til grunn når også Oslo kommende søndag innfører miljø- og tidsdifferensiering i bomringen: Det blir dyrere å kjøre biler som antas å ha de verste utslippene, og det blir aller dyrest å passere bommen i rushtiden.

Vi er enig i grunnprinsippene i den såkalte Oslopakke 3, som ligger til grunn for avgiftsøkningen, men mener likevel at skillet mellom diesel- og bensinbiler er kunstig.

I dag koster det 35 kr. i bompenger å kjøre inn til Oslo for en vanlig personbil. Fra søndag vil det koste 44 kr. per passering for en bensinbil / ladbar hybrid og kr. 54 for dieselbiler. Dersom passeringen finner sted mellom klokken 06:30 – 09:00 og 15:00 – 17:00, koster det ytterligere en tier.

En dieselbil som vil inn til Oslo i rushtiden koster altså eieren kr. 59 per passering. Kommer denne bilisten vestfra, og i tillegg må gjennom det såkalte Bærumssnittet, må vedkommende ut med 77 kr. Elbiler fritas en stund til, men fra 2019 må også såkalte nullutslippskjøretøy betale rushtidstillegg.

Poenget med Oslopakke 3, som det er bred politisk enighet om i både Oslo og Akershus, er å dreie veksten i persontrafikken til kollektive tilbud, gange og sykkel. Reduksjon av bilbruken antas å ha positiv innvirkning på luftkvalitet og fremkommelighet. Prognosene er usikre hva kortsiktig effekt angår, etter som noen beregningsmodeller forutsetter en enda høyere avgiftsøkning før folk av lønnsomhetsgrunner velger kollektivt. Samtidig viser ferske tall fra Bergen at økte bompengesatser allerede har ført til kortere køer i rushtiden, men noe økt trafikk i halvtimene før og etter.

At biler produserer miljøutslipp er hevet over tvil. Tiltak som reduserer dette er av det gode for folk flest. Men for at avgiftsøkninger skal ha legitimitet hos dem som må gjøre nye valg for å reise kollektivt, må dette tilbudet forankres i tilgjengelighet og pris. Det må koste merkbart mindre å reise kollektivt enn å ta bilen. Å sette opp billettprisene for buss og bane med inntil 20 prosent, slik Oslopakke 3 også legger opp til, er derfor uklokt. Vi håper at Akershus fylkeskommune nå lytter til byrådet i Oslo som vurderer å utsette denne prisøkningen.

Dieselbiler forurenser mer lokalt, men bensinbiler er en global klimaversting. Derfor burde begge avgiftsbelegges likt. Diesel kunne for eksempel fått en mindre avgiftsøkning nå, bensin en litt høyere. Siden et overordnet mål er å vri biltrafikken over til el og lavutslipp, ville det vært et bedre incentiv heller å gi noe reduksjon til ladbare hybrider. Når disse avgiftsbelegges på linje med bensinbiler forsvinner noe av gulroteffekten som ligger i myndighetenes intensjon med et grønt skifte også på våre veier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder