TVANGSEKTESKAP: Bangladesh er et av landene i verden med flest barneekteskap. Shumin ble giftet bort som 12-åring. VG Helg møtte henne i forbindelse med en reportasjetur til landet i 2014. NB! Bildet har ingen relasjon med de norske tilfellene kronikkforfatterne omtaler i teksten. Foto: Annemor Larsen/VG

Sommeren er høysesong for at barn og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap

Ta barn og unge som gruer seg til ferie i utlandet på alvor!

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

ANNE MARTE STIFJELD, leder Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Oslo

THERESE SØRHAUG, prosjektmedarbeider i Røde Kors

Sommeren er høysesong for at barn og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, en ufrivillig forlovelse og/eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse erfarer at terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet er svært høy i disse sakene. Dersom unge uttrykker bekymring for en forestående feriereise, ta dem på alvor. Snakk med dem!

Trodde de skulle på sommerferie

Fra 2013 til 2016 mottok Røde Kors-telefonen 1468 henvendelser. 50 av disse henvendelsene omhandlet barn og unge som var etterlatt i utlandet mot sin vilje eller fryktet at dette skulle skje. I samme periode mottok tjenesten 124 henvendelser på gjennomførte tvangsekteskap og 215 personer var redd å bli presset inn i et ufrivillig ekteskap. Vi erfarer at i de fleste sakene om tvangsekteskap vi har bistått i, har de unge blitt tvangsgiftet i forbindelse med et lengre ufrivillig utenlandsopphold. Gjennom årene har Røde Kors-telefonen mottatt svært alvorlige henvendelser fra unge som oppholder seg i utlandet:

· Unge som har trodd de kun skulle på en sommerferie for deretter å bli nektet hjemreise.

· Unge som blir utsatt for omsorgssvikt.

· Mindreårige unge som blir tvunget til å ta seg av syke slektninger i utlandet og/eller er «husslaver».

· Jenter ned i 14-årsalderen som har vært utsatt for tvangsekteskap.

· Unge som har blitt tvangsgiftet og blir tvunget til å oppholde seg i utlandet fram til de har blitt gravide.

Røde Kors-telefonen erfarer at enkelte unge velger å reise til tross for at de vet at det er en sjanse for at de vil bli etterlatt mot sin vilje i utlandet. De føler de har valget mellom pest eller kolera. Følelsen av å skuffe sine foreldre er stor. Noen av de unge kontakter hjelpeapparatet, men klarer ikke å stå imot presset fra familien. Vi har vært i kontakt med unge som reiser til tross for at de vet at de skal bli tvangsgiftet, og er uten returbillett til Norge.

Tør ikke å si nei

Noen av dem har ønsket at vi skal få dem stoppet av politiet på Gardermoen som en siste sjanse til å trekke seg fra feriereisen. De unge reiser til tross for advarsler fra hjelpeapparatet da de frykter å bli utstøtt fra familien. En 20 år gammel mann fortalte følgende til Røde Kors-telefonen: «For et par dager siden fikk jeg vite at familien planlegger å gifte meg bort i løpet av sommerferien i utlandet. Jeg tør ikke å si nei. Jeg er så redd for å miste familien og at de skal få problemer på grunn av meg.»

For å kunne avverge både tvangsekteskap og at barn og unge blir etterlatt mot sin vilje i utlandet, er det avgjørende at hjelpeapparatet bistår barn og unge før de reiser ut av Norge. Årsakene til dette er flere: Enkelte unge har urealistiske forventninger til hvordan en norsk utenriksstasjon kan bistå dem. Det er derfor viktig at offentlige instanser gir et realistisk bilde av hvilken hjelp de unge kan forvente å få i utlandet dersom de velger å reise. Røde Kors-telefonen erfarer at unge som er etterlatt i utlandet mot sin vilje ofte er fratatt penger, pass og mobil, og derfor ikke har mulighet til å til å kontakte ambassade eller hjelpeapparatet i Norge.

Grunnleggende menneskerettigheter

De unge er ofte etterlatt i land hvor aktuelt hjelpeapparat er fraværende for personer som opplever vold i nære relasjoner nærmest er fraværende. Hvilken bistand utenrikstjenesten kan gi mindreårige i utlandet, avhenger av lover og regler i det landet den mindreårige oppholder seg i, og selv om den unge har norsk pass, kan det være begrenset hva norske myndigheter kan gjøre. Vi har erfart at det så og si er umulig å hjelpe unge under 18 år, og at enkelte må vente til de blir 18 år før de kan få hjelp av norske myndigheter. Det kan være vanskelig for utenriksstasjonen å hjelpe på grunn av sikkerhetssituasjonen i det landet den unge oppholder seg.

Røde Kors-telefonen oppfordrer voksne og ansatte i hjelpeapparatet, på skoler og i fritidsaktiviteter til å være våkne og oppmerksomme. I tillegg anser vi det som viktig at de er informert om den nye endringen i barneloven. Den slår fast at barn og unge over 12 år skal samtykke når det kommer til flytting eller utenlandsopphold dersom ikke minst en av foreldre med foreldreansvar er med (jf. Barneloven § 40. 3.ledd). Dersom et barn eller en ungdom gruer til en feriereise til utlandet. Ta initiativ til en samtale. Ta dem på alvor!

Retten til selv å bestemme over egen kropp, retten til å bli hørt i saker som berører en selv og retten til selv å velge hvem man vil gifte seg med, er grunnleggende menneskerettigheter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder