STRENDER: – VGs forslag om at kommunene bør bruke kommunale penger til å kjøpe opp strandsonen er imidlertid ikke løsningen. I stedet bør de prioritere å bruke penger på skole, barnehage og eldreomsorg, skriver kommunalministeren. Foto: Trond Solberg

Debatt

Kommunene tar vare på strandsonen

Strandsonen er under press og det skal vi ta på alvor. Men det er en sammensatt situasjon med betydelige geografiske variasjoner.

MONICA MÆLAND, kommunal- og moderniseringsminister (H)

VG skriver på lederplass tirsdag at regjeringen bør ta flere grep for å hindre utbygging i strandsonen. Lederskribenten mener blant annet at vi må sørge for at kommunene følger loven og at kommunene bør få mulighet til å kjøpe opp strandområder for å sikre folk tilgang.

Regjeringen er opptatt av å ta vare på verdifulle områder i strandsonen. Og jeg har stor tro på at også kommunene er interessert i å legge til rette for at folk over hele landet har god tilgang til disse områdene.

VGs forslag om at kommunene bør bruke kommunale penger til å kjøpe opp strandsonen er imidlertid ikke løsningen. Kommunen har gode verktøy gjennom lover, retningslinjer og planer til å regulere strandsonen. Jeg mener de i stedet bør prioritere å bruke penger på skole, barnehage og eldreomsorg.

les også

VG MENER: Vern strandsonen

I 2008 ble det lovfestet et strengere vern av strandsonen. I nylig utgitte Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir kommunene bedt om å følge opp loven og vurdere arealbruken i strandsonen i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Samtidig jobber vi med å revidere statlige planretningslinjer for strandsonen for å tydeliggjøre hvilke hensyn som er viktige å ta og hvilket handlingsrom kommunene har for å tilrettelegge for eventuell utbygging.

Når det er sagt har jeg stor tiltro til at kommunene gjør en grundig vurdering og at de veier behovet for utbygging opp mot hensynet til landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø i hver enkelt sak. Indre Oslofjord er noe annet enn Finnmark, som igjen er noe annet enn Vestlandet. Nettopp derfor er det viktig at de som kjenner de lokale forholdene best, nemlig kommunene, bestemmer.

I 2009 ble det gitt 5130 igangsettingstillatelser i strandsonen. Statistikken viser at antall tillatelser i strandsonen har gått jevnt nedover. Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig tall for 2018, som viser at antallet igangsettingstillatelser i fjor var nede i 3078.

Strandsonen er likevel under press og det skal vi ta på alvor. Men det er en sammensatt situasjon med betydelige geografiske variasjoner.

les også

Forskjellen på Høyre og SV

I områder med lite press på arealene skal kommunen ha større handlefrihet til å planlegge for næringsutvikling og utbygging enn i områder med stort press på strandsonen. Men også i områder med lite press skal det foretas en avveining mellom utbyggingsønsker og hensynet til landskap, natur, friluftsliv, kulturmiljø og andre allmenne hensyn.

Kommunene ta hensyn til nasjonale og regionale interesser i samråd med regionale myndigheter når de planlegger utbygging. Vilkårene for å gi dispensasjon er strenge og det er viktig at kommunene følger regelverket.

Jeg forstår at det kan være ressurskrevende for kommunene å følge opp ulovlig bygging i strandsonen, men dette er viktig for å gjøre områdene mer tilgjengelige for folk flest. Plan- og bygningsloven gir kommunene mulighet til å reagere strengt hvis noen bryter loven. Jeg har tro på at kommunene kjenner regelverket og bruker verktøyene de har til rådighet til det beste for naturen, næringslivet og innbyggerne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder