VIKTIG DOM: Høyesterett med historisk dom mot trusler motivert av æreskultur. Foto: Espen Braata

Leder

Et spørsmål om ære

En familiefar er dømt til til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha truet med å drepe en datter og en sønn. Høyesterett fastholder dommen i lagmannsretten. Høyesterett oppgir for første gang i en straffesak at ære var det ledende motivet. Det gjør dommen historisk og særdeles viktig av allmennpreventive hensyn.

les også

Elsket, hatet og drept

Det er vel kjent at det finnes en ære og skam kultur i store deler av verden, knyttet til religiøse og kulturelle tradisjoner. Det finnes også i noen miljøer i Norge. Ukulturen innebærer i praksis at familien eier jenter og kvinners ære. Dette er holdninger som bør bekjempes uansett hvor de finnes. Og vi må gjøre det utvetydig klart at denne æreskulturen er fullstendig uakseptabelt i Norge.

les også

Sosial kontroll: Mer enn kvinnekamp

Det viktige ved dommen i Høyesterett er nettopp at den fremhever ære som det viktigste motivet for at familiefaren fra Syria truet med å drepe sin 16 år gamle datter.Han er også dømt for å ha forsøkt å presse en sønn til å drepe datteren. Lyd- og tekstmeldingene er særdeles grove og truende. Da sønnen nektet å gjøre som faren sa, ble også han truet på livet. Selv når truslene ikke umiddelbart blir gjennomført kan skadevirkningene være langvarige og alvorlige for de som rammes. De kan oppleve truslene som vedvarende, med varig tap av trygghet.

Samfunnet kan aldri tolerere en æreskultur som gir slike utslag. Å true jenter og kvinner på livet for påståtte brudd på svært strenge normer er kriminelle handlinger som må straffeforfølges. Både kvinner og menn rammes, om enn på ulikt vis. Som sønnen i dette tilfellet.

les også

Det finnes ingen ære i drap

Det er viktig at storsamfunnet reagerer. Vi kan ikke tillate selvjustis i enkelte miljøer. Det er godt at Høyesterett i denne saken sender et tydelig signal. Innsatsen mot æreskultur må skje på mange plan. Den viktigste kampen foregår i minoritetsmiljøer der slike holdninger finnes. Modige unge kvinner, blant andre de såkalte Skamløse kvinnene, gjør en stor innsats for å endre holdninger. De fortjener vår fulle støtte. Det er satt i gang offentlige handlingsplaner og kampanjer for å bekjempe trusler og vold mot unge kvinner. Det starter med oppmerksomhet om det som lenge var et skjult samfunnsproblem. Det må følges opp med konkret handling. Dette handler om kvinners selvskrevne rett til frihet og trygghet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder