STØTTER IKKE LISTHAUG: Jonas Gahr Støre forteller i kronikken hvorfor Arbeiderpartiet avviser Listhaugs familie-innstramminger. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Jonas Gahr Støre: Bedre kontroll - bedre integrering

Bedre kontroll ved grensene, god integrering og et regelverk i tråd med folkeretten er viktigst for Arbeiderpartiet når utlendingsloven nå skal strammes inn.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

JONAS GAHR STØRE, leder i Ap

I fjor kom over tre ganger så mange asylsøkere til Norge som året før. Vi lever i en tid der svært mange mennesker søker til Europa, med og uten behov for beskyttelse. Det må få konsekvenser for både innvandrings- og integreringspolitikken. Vi må få bedre kontroll, og bedre integrering.

Les også: Ap avviser Listhaug-forslag

Før jul i fjor ble et bredt flertall i Stortinget enige om prinsipper for innstramninger i innvandringspolitikken og prinsipper for bedre integrering av de som får innvilget opphold i Norge. Regjeringen har fremmet sine forslag til innstramninger. I vår behandling av forslagene har det viktigste vært å sikre bedre kontroll ved grensene, god integrering og overholdelse av folkerettslige forpliktelser.

Følg debatten: Lik VG Meninger på Facebook

Den kritiske situasjonen i fjor høst danner en viktig del av bakteppet. Vi må være forberedt på at vi igjen, på kort varsel, kan stå overfor høy innvandring og sterkt press på våre grenser. Regjeringen bestod ikke prøven på Storskog i fjor høst. UDI beskriver selv situasjonen som kaotisk. Kontrollen sviktet, også på steder som Tøyen i Oslo. Hvis vi kommer i en lignende kritisk situasjon igjen må den håndteres langt bedre. Arbeiderpartiet forutsetter at Regjeringen har truffet tiltak for å sørge for det og vi vil støtte lovendringer som bidrar til bedre kontroll ved grensene i en krisesituasjon.

Les også: Høykommissæren advarer mot for streng familiegjenforening

Over 25.000 personer venter nå på asylmottak i Norge. Det haster å trappe opp innsatsen med integrering. Flyktninger som skal bli i Norge må komme i gang med livene sine.

Selv i en tid med mange flyktninger og høy migrasjon til Europa skal vår politikk ikke bare være streng og rettferdig. Den skal også være human og i tråd med våre verdier. Respekt for våre folkerettslige forpliktelser har derfor også vært viktig for Arbeiderpartiet.

La meg ta noen av de viktigste forslagene hver for seg:

Ja til nye innreiseregler i en krisesituasjon: Personer som søker asyl i Norge har rett til å få reise inn i Norge og få sin søknad behandlet. Den retten er grunnleggende og bør gjelde i en normalsituasjon. Men i en krisesituasjon, hvor et svært høyt antall personer i løpet av kort tid forsøker å ta seg inn i Norge, må myndighetene ha mulighet til å iverksette ekstraordinære tiltak. Vi vil foreslå at en slik force majeure-løsning må være avgrenset i tid, det forutsetter god opplæring av politi på grensen og det skal være besluttet av Kongen i statsråd (Regjeringen). Det skal være en høy terskel for å ta bestemmelsen i bruk, med andre ord ekstraordinære kapasitetsutfordringer. Før bestemmelsen tas i bruk, må regjeringen ha iverksatt alle andre tiltak, det vil si iverksatt beredskapsplaner, mobilisert aktuelle etater og uttømt mulighetene i gjeldene regelverk.

Nei til mer midlertidighet for barn og familier: Regjeringen foreslår å gjøre opphold i Norge mer midlertidig for flere grupper asylsøkere: Enslige mindreårige asylsøkere under 16 år skal kun få midlertidig opphold, slik noen ungdom mellom 16 og 18 år får i dag. Familiegjenforening skal først skje etter tre års arbeid eller utdanning i Norge. Regjeringen foreslår også at kravet til botid for å få permanent oppholdstillatelse økes fra tre til fem år.

Røde Kors: Erna gir asylbarna falske forhåpninger

Det finnes lite dokumentasjon på at færre mennesker vil søke seg til Norge dersom vi gjør livet mer usikkert for dem som faktisk får opphold. Derimot vet vi at integreringen blir kraftig hemmet dersom livet settes på vent i mange år. Regjeringens forslag øker dermed faren for radikalisering og varig utenforskap, det er dårlig for de det gjelder og det er dårlig for samfunnet. Da FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, var i Norge i forrige uke understreket han nettopp hvor viktig det er at innvandrere kommer raskt i gang med å lære seg språk, ta utdanning, komme i arbeid og gjenforenes med egen familie. Denne innvendingen mot flere av Regjeringens forslag har også vært gjennomgangstonen i uttalelsene fra et klart flertall av høringsinstansene. Som Justisdepartementet selv oppsummerer når det gjelder forslaget om økt botidskrav for å få permanent opphold: «Argumenter som går igjen, er at langvarig atskillelse fra, og bekymring for, nær familie er et dårlig utgangspunkt for integrering og mestring». For Ap er integrering som virker viktig. Derfor sier vi nei til disse forslagene.

Permanent opphold: En rekke forslag Stortinget nå skal behandle skjerper pliktene for dem som ønsker permanent opphold i Norge. Med unntak av økt botid vil Ap i hovedsak støtte disse forslagene. Dette gjelder blant annet krav til bestått prøve i norsk og samfunnskunnskap. Enda større innsats fra den enkelte innvandrer for å få varig opphold i Norge, er nødvendig når antallet som skal integreres øker. Vi vil også støtte krav om selvforsørgelse siste år før permanent opphold innvilges - dersom det åpnes for rimelige unntak fra denne regelen.

Les også: Brukte 28 millioner på asyl-taxi

Arbeiderpartiet har tatt ansvar og søkt sammen med andre partier for å etablere en bred enighet. Gjennom forlikene før jul i fjor ga Stortinget regjeringen de verktøyene de trengte for å håndtere situasjonen. Det vi trenger nå er at et flertall på Stortinget tar ansvar og finner sammen om en politikk som gir bedre kontroll ved grensene og sikrer bedre integrering av de som får opphold i Norge. Arbeiderpartiets politikk gir de svarene Norge trenger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder