VIKTIG TILTAK: – I Norge nærmer vi oss trolig punktet der spredningen av elbiler vil gå av seg selv. Dette gir grunn til optimisme med hensyn til å nå Norges miljømål for transportsektoren, skriver kronikkforfatterne. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Debatt

Kronikk: Avgjørende elbil-insentiverVi kan ikke nå klimamålene dersom insentivene for elbiler endres for brått og i negativ retning. Det er på høy tid med en bred utredning av hvordan bilpolitikken for biler skal være i fremtiden for å bidra til bedre miljø og klima.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Erik Figenbaum, seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt

Marika Kolbenstvedt, seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt

I Norge nærmer vi oss trolig punktet der spredningen av elbiler vil gå av seg selv. Informasjon og erfaringer spres nå via venne- og familienettverk, viser en spørreundersøkelse TØI har gjennomført blant elbileiere og andre bileiere.

Dette gir grunn til optimisme med hensyn til å nå Norges miljømål for transportsektoren. I 2020 skal nye biler slippe ut under 85 g CO2/km i gjennomsnitt. I 2014 er utslippet fra nye biler gjennomsnittlig ca. 111 g CO2/km. Hvis vi ser bort fra elbilene, er utslippet fra resten av nye biler i gjennomsnitt på 126 g CO2/km.

Togradersmålet

Erik Figenbaum. Foto:Tove Lauluten,

Målet kan derfor bare nås hvis markedsandelen for elbiler og ladbare hybridbiler til sammen utgjør 20-30 prosent av bilparken samtidig som bensin- og dieselbiler også får reduserte utslipp. Store deler av persontransporten må foregå med eldrevne eller hydrogendrevne kjøretøy for å nå det langsiktige, endelige målet om at Norge skal bidra internasjonalt for at den globale oppvarmingen skal ligge under 2°C innen 2050. Energien som brukes i strømproduksjonen må være fornybar. Det er den i Norge. EUs nye energi og klimapolitikk vil trekke i samme retning på europeisk nivå.

Ifølge FNs klimapanels siste rapport haster det med å gjennomføre tiltak som monner. Det vil både koste penger og være krevende. Vi kan ikke forvente at målene nås dersom insentivene for salg av elbiler endres for brått og i negativ retning for tidlig.

Det finnes 35.000 elbiler i Norge, markedsandelene er høye og elbilene er godt synlige i trafikkbildet. 28.000 av bilene eies av privatpersoner som hver dag erfarer at elbiler fungerer til hverdagens transportbehov. De er i det store og hele svært tilfredse med bilene. De kjører like langt per år som andre biler, ifølge TØIs spørreundersøkelse blant elbileiere fra februar i år. Seiglivede myter om at elbiler ikke har gode nok egenskaper er på vei ut.

Erstatte bensin og diesel

Marika Kolbenstvedt. Foto:Svein Erik Dahl,

Kunnskap om hvordan folk bruker elbiler, hvordan de lades og hva insentivene betyr, etableres i Norge og kan spres til andre land. Mange land ser nå til Norge.

Det er mye debatt om elbilpolitikken. Fra vårt ståsted gir norsk elbilpolitikk mening fordi politikerne har satt miljømål som i praksis innebærer at elbiler må erstatte bensin- og dieselbiler. I Norge vil bilen i overskuelig framtid være det eneste realistiske alternativet for å ivareta store deler av befolkningens reisebehov utenom reiser i de større byene. Elbiler er et kostbart klimatiltak på kort sikt. Men kan ses på som en langsiktig investering for bedre miljø. Med produksjon og salg av et nytt produkt starter en industriutvikling som vil gjøre produktet konkurransedyktig over tid. Norges høye salgsvolum er i øyeblikket en viktig drivkraft i denne prosessen internasjonalt.

Også markedsandelene for ladbare hybridbiler som kjører delvis elektrisk kan øke med bedre kjøpsinsentiver. TØI utarbeidet i 2013 og 2014 forslag til hvordan dette kan gjøres ved å justere CO2-elementet i engangsavgiften.

Enkelte av elbilens insentiver kan påvirke kjøpere til økt bilkjøring. TØIs spørreundersøkelse blant elbileiere viser at denne effekten er begrenset. Det ser ut til at folk flest kjøper elbiler fordi de har et transportbehov som en privatbil best dekker eller fordi de ønsker å bytte ut sin gamle bensin- eller dieselbil med et bedre alternativ. Elbileierne tilhører hovedsakelig store husholdninger med et stort transportbehov. Elbilsalget utvides nå til stadig nye kjøpergrupper.

Bred utredning

Tradisjonelt styres avgifts- og bilpolitikken i Norge fra Finansdepartementet. I dagens situasjon, og gitt de store utfordringene som klimaproblemet stiller transportsektoren overfor, bør det et bredt helhetlig perspektiv inn i bildet før endringer i elbilpolitikken gjennomføres. Kunnskap fra ulike fagmiljøer bør nyttiggjøres for å forstå helheten i hvordan endringer i insentiver og teknologi slår ut i markedet. Samtidig kan vi bedre forstå hvordan vi kan få fart i salget av ladbare hybridbiler og hydrogenbiler.

Når vi står overfor store samfunnsmessige utfordringer, noe klimasituasjonen uten tvil er, er det i Norge vanlig å gjennomføre en offentlig utredning der en bredt sammensatt arbeidsgruppe jobber fram et omforent forslag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder