Hovedinnhold

Kronikk: Et vedtak til besvær

<p>Det var i 2011 at Alice Asplund og resten av troppen ble beordret til å bade nakne under en feltøvelse i Bodø. Løytnanten slapp refs.<br/></p>

Det var i 2011 at Alice Asplund og resten av troppen ble beordret til å bade nakne under en feltøvelse i Bodø. Løytnanten slapp refs.

Foto: Mattis Sandblad, VG
Offiseren som ble refset i den mye omtalte nakenbadingssaken, klaget saken inn for Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret, og fikk medhold ved at refsen ble opphevet. Vedtaket i nemden er besværlig.

Denne saken handler om:

Delta i debatten?

Send ditt innlegg til debatt@vg.no

eller

SMS med kodeord sidet til 2200

Geir Woxholth, professor dr juris

Under en øvelse på Heggemoen utenfor Bodø i 2011 beordret en øvingsleder soldatene til felthygiene ved lagvis nakenbading. En kvinnelig soldat oppfattet ordren som krenkende. I ettertid ble øvingslederen refset og forflyttet. Forsvaret beklaget saken. Offiseren som ble refset, klaget saken inn for Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret. Han fikk medhold ved at refsen ble opphevet.

Vedtaket er besværlig. Forsvarsministeren har uttalt at ordren er «uakseptabel». Her må man imidlertid skille mellom juss og synsing. La meg synse litt først. For deretter å ta jussen.

Realistiske øvelser

<p>Geir Woxholth.<br/></p><p/>

Geir Woxholth.

Den eneste grunnen til at vi har et forsvar er at vi skal være i stand til å forsvare landet i krig. For at dette målet skal nås, må øvelsene være mest mulig realistiske og tilpasset situasjonen i krig. Hygiene er grunnleggende for at soldatene skal kunne gjøre jobben sin. I en krigssituasjon er felthygiene derfor en nødvendighet. Av hensyn til effektivitet og soldatenes egen sikkerhet – kulde, faren for å bli rammet av fienden under handlingen og så videre – vil felthygiene ofte måtte gjennomføres lagvis under oppsyn av en offiser. At forsvaret i fredstid øver på lagvis felthygiene ved nakenbading er derfor klart saklig bedømt mot forsvarets formål og funksjon.

Det er ikke mulig å ta med seg den «rettighetstankegang» som sivilsamfunnet etter hvert er blitt gjennomsyret av inn i forsvaret. Det er klart at en soldat skal ha en rettsbeskyttelse i forsvaret, men det er ikke det samme som at de samme rettigheter gjelder der som i sivilsamfunnet.

Etter innføringen av verneplikt for kvinner i likestillingens tegn, er det vanskelig å se at kvinner i krig skal kunne påberope seg noen særrettigheter med referanse til sitt kjønn. Gitt at øvelsene skal være mest mulig realistiske målt opp mot en krigssituasjon, er det derfor også vanskelig å se at det er grunnlag for slike særrettigheter under øvelse.

En helt annen sak – en selvfølgelighet – er at en offiser selvsagt ikke kan beordre en kvinnelig soldat til nakenbading med det motiv å ydmyke henne eller for å spille på seksualitet overfor mannlige medsoldater.

Besværlig og holdbart

Så over til jussen. Vedtaket er besværlig fordi begrunnelsen er uholdbar, samtidig som vedtaket er holdbart. Hvordan kan det være mulig?

En refselse er et inngripende vedtak som får konsekvenser for videre karriere. Derfor kreves det en hjemmel for den. Og det kreves skyld. I dette tilfellet savnes hjemmelen. Og dermed blir det meningsløst å forsøke å operere med et skyldkrav.

På disse punktene bommer disiplinærnemnden grovt. Den foretar en drøftelse av om øvingslederen har opptrådt uaktsomt (skyld), uten å knytte den til en gjerningsbeskrivelse (hjemmel). Det kan se ut som om nemnden slutter seg til generaladvokatens uttalelse om at det avgjørende vedrørende skyldkravet er om øvingslederen «burde ha forstått at man ikke pålegger kvinner å vaske seg nakne mot sin vilje med menn til stede». Nemnden refererer denne uttalelsen, uten å ta avstand fra den, og lander på at det ikke er bevist at ”refsede har opptrådt rettsstridig eller utøvet et så dårlig skjønn at det er grunnlag for refselse”.

Ikke på noe punkt i vedtaket sies det noe om hvor man har det fra at det er rettsstridig å «pålegge kvinner å vaske seg nakne mot sin vilje med menn til stede». Det er ikke så rart for noen regel eller retningslinje med slikt innhold finnes ikke.

Det er betegnende at et medlem av nemnden i Aftenposten 5. november uttaler at det ikke var juridisk grunnlag for å opprettholde refselsen, fordi det ikke finnes retningslinjer for adferd i den aktuelle situasjonen. For det er poenget: Derfor er vedtaket rettslig holdbart, selv om begrunnelsen er uholdbar. Dette sies i Aftenposten. Men betones ikke i vedtaket.

Tilstrekkelig

Det pinligste i begrunnelsen er likevel referansen om at øvingslederen ikke var klar over situasjonen og at kvinnen følte seg krenket. Hva mer skal til enn gråt? Likevel: Siden det ikke er noen retningslinjer om hvordan skjønnet skal utøves i en situasjon som dette, er det heller ikke noe sentralt moment om kvinnen rent subjektivt følte seg krenket og hva øvingslederen burde forstå om dette. Forsvaret kan ikke basere sin virksomhet på den enkelte soldats subjektive og personlige oppfatninger av en situasjon. Er det tilstrekkelig med saklige argumenter knyttet til tjenestens karakter som kan underbygge ordren, vil det være avgjørende, så lenge offiseren ikke har gitt ordren med det formål å trakassere, se foran. I den aktuelle saken trekker nemnden frem både sikkerhetshensyn og at felthygieneøvelsen var godkjent av overordnet ledd. Det er holdbart – og tilstrekkelig.

Så kan man si at man ikke trenger regler eller retningslinjer for å dømme noen til refs, hvis man ikke har brukt sunn fornuft. Da er man imidlertid tilbake til synsingen, se foran. Og overser glatt at refs er et inngripende vedtak, som kan sammenlignes med straff i sivilsamfunnet, og som derfor trenger en hjemmel. Det er en politisk oppgave dersom man ønsker å gi eller ha regler som gir kvinner særrettigheter i felten. Det vil fremgå at min mening er at dette ikke er veien å gå.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger