Hovedinnhold

Antall domstoler kan bli halvert

GIGANTSAK: Store og kompliserte saker, som 22. juli-rettssaken ved Oslo tingrett, har aktualisert debatten om en reduksjon av domstolene. Foto: NTB SCANPIX
GIGANTSAK: Store og kompliserte saker, som 22. juli-rettssaken ved Oslo tingrett, har aktualisert debatten om en reduksjon av domstolene. Foto: NTB SCANPIX
Dagens 66 tingretter kan bli redusert til i overkant av 30.

Denne saken handler om:

Det foreslår Domstoladministrasjonen. Nå skal justisminister Grete Faremo ta stilling til forslaget.

Å halvere antall domstoler som behandler saker i første instans har blitt høyaktuelt etter 22. juli-rettssaken i Oslo tingrett hvor dommernes kompetanse til å ta stilling til vanskelige spørsmål som tiltaltes tilregnelighet ble satt på prøve.

Av landets 66 tingretter har så mange som 11 bare en sorenskriver og en fullmektig som oftest kommer rett fra avlagt juseksamen. Det sier seg selv at disse ikke kan inneha nødvendig spisskompetanse i kompliserte saker og avgjøre om den tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

- Utfordring

SJEF: Domstol-direktør Tor Langbach. Foto: Domstoladministrasjonen
SJEF: Domstol-direktør Tor Langbach. Foto: Domstoladministrasjonen

- Ja, det er klart at vi i kjølvannet av terrorsaken har en utfordring og må se på om vi bør redusere antall tingretter. Det sier seg selv at det er umulig i mindre tingretter å ha den nødvendige spisskompetanse på alle områder, sier direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen.

Han sikter spesielt til store og kompliserte økonomiske og barnevernssaker som er krevende å behandle for mindre domstoler.

Får Domstoladministrasjonen det som de vil en minimumsbemanning i fremtidige tingretter være rundt åtte til 10 dømmende årsverk.

Det innebærer en halvering i antall tingretter i for hold til i dag.

- Få problemer

- Da tror vi behovet for den nødvendige kompetanse og spesialisering være til stede, mener Langbach som roser Oslo tingrett for hvordan de håndterte terrorrettssaken.

Han ser få problemer knyttet til at det vil bli lengre avstander og reisetid for å møte i retten.

- Tross alt er dette noe som ofte bare skjer en gang i livet for den det måtte gjelde.

Per 1. januar 2011 besto de alminnelige domstolene av 66 domstoler i første instans, seks lagmannsretter og Norges Høyesterett.

- Løpende dialog

Størrelsen på de tingrettene varierer sterkt. De minste embetene består av sorenskriveren, én dommerfullmektig og to saksbehandlere. Oslo tingrett, som er den største domstolen, har rundt 200 ansatte.

- Vi er i løpende dialog med Justisdepartementet om antallet og ser frem til en avklaring, enten at antallet reduseres eller vi skal skrinlegge forslaget, sier Tor Langbach.

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet svarer slik når VG spør om det er aktuelt å redusere antall tingretter:

- På bakgrunn av Stortingets vedtak i 2001 ble antall førsteinstansdomstoler redusert fra 92 til 66. Reformen ble sluttført i 2011. Vi er kjent med Domstoladministrasjonens ønske om å redusere antallet førsteinstansdomstoler ytterligere. Dette er spørsmål departementet foreløpig ikke har tatt stilling til.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks