Hovedinnhold

Dette er de 88 løftebruddene

Her er de 88 løftene statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans regjering ikke klarte å nå.

Denne saken handler om:

LES OGSÅ:- Lovte aldri å fylle opp

Kultur

1. KULTURSKOLE: Lovte rimelig plass i kulturskolen til alle: Ulik pris i kommunene.

2. SKRINLAGT: Utrede muligheten for kulturbåt.

Krim

3. POLITIAKSJON: Effektivt, profesjonelt og serviceinnstilt politi, med ressurser til forebyggende arbeid og økt status: Svært omstridt.

4. POLITIAKSJON II: Flere politibetjenter slik at politireformen oppfylles: Svært omstridt.

5. GAMMELT UTSTYR: Sørge for investeringer i utstyr og kjøretøy: Nye biler og våpen, men politiet har gammelt IKT-utstyr.

6. SKRINLAGT: Frister for behandling av straffesaker.

7. SKRINLAGT: Pålegge nettleverandører filter.

Inkluderende arbeidsliv

8. NULLMÅL: Handlingsplaner med måltall for rekruttering av funksjonshemmede og innvandrere til offentlige stillinger: Ikke ny handlingsplan.

Bolig- og sosialpolitikk

9. BYGG: Sette i gang program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger: Ikke innført.

10. HOSPITS: Avvikle bruk av hospits og gi bostedsløse tilbud om varig bolig: Hospits er ikke avviklet.

11. SKRINLAGT: Låneordning med rente- og avdragsutsettelse til kommunene, for bedre tomtepolitikk.

12. SKRINLAGT: Singelmeldingen.

13. FATTIGDOM: Redusere økonomiske forskjeller og avskaffelse fattigdom: Det er fortsatt fattige i Norge, og diskutabelt om forskjellene er redusert. Antall bostedsløse har økt.

Norge som miljønasjon

14. FORURENSING: Begrense utslipp av ikke-nedbrytbare miljøgifter og klimagasser, og begrense luftforurensningen: Utslippene øker, ifølge SFT.

15. UTSLIPPSKUTT: Betydelige deler av Norges klimaforpliktelser fra Kyoto skal tas nasjonalt: CO2-utslipp i Norge har økt, så ikke i rute i forhold til nasjonalt kuttmål i Kyoto-perioden 2008-2012.

16. STRENGERE: Sektorer som er pålagt CO2-avgift skal fortsatt ha denne istedenfor kvoter: Alle sektorer er i kvotesystemet.

17. SMÅKRAFT: Fylkesvise planer for småkraftverk: Ikke alle fylker har planer.

18. FORURENSING II: Nå målet for nitrogenutslipp til vann: Ikke nådd, 38 prosent reduksjon, målet er 50 prosent.

19. FÆRRE ARTER: Stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010, og ny Naturmangfoldlov: Ny lov, men klarer ikke stanse tapet av naturmangfold innen 2010.

20. REGNSKOGTØMMER: Utrede forbud mot import av tropisk tømmer: Utredet, men ikke forbud.

21. LOKALT MILJØ: Gjenreise fagkompetansen i kommunene innen miljøvern: Ikke alle kommuner har miljøvernkonsulenter.

22. VERN: Evaluere vern i forhold til bosetning og næringsutvikling: Ikke gjennomført helhetlig evaluering.

23. HUNDEFARE: Nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å gi dyreeiernes rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep: Hunder omfattes ikke av paragrafen.

24. RØDGRØNT SØPPEL: Opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning: Ikke gjort.

25. GIFTREGISTER: Opprette en kjemikaliedatabase: Ikke gjennomført, under utarbeiding.

26. GIFTINFO: Styrke informasjonen om og merking av produkter som inneholder farlige kjemikalier: Samme som over.

Energipolitikk

27. GRØNN BOM: Innføre grønne sertifikater for ny fornybar energi. Dersom ikke, skal andre virkemidler vurderes: Ikke grønne sertifikater, men andre virkemidler.

28. VINDSTILLE: Øke utbyggingen av vindkraft og nasjonal koordinering av vindkraftutbyggingen: Lite utbygging av vindkraft og ingen samlet plan.

29. DYR OLJE: Utvinningsgraden i feltene må økes ved forskning og bruk av CO2-injeksjon: Studie viste lavt potensial og høye kostnader.

30. SKRINLAGT: Vurdere om det skal sendes søknad om at Barentshavet skal gis status som særlig sårbart område.

31.GASSBLØFF: Regjeringen har startet utbyggingen av gasskraft på Kårstø med mål om at rensing innen 2009: Ikke nådd målet.

32. MÅNELANDING: Nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning: Mongstad fikk konsesjon til å drive uten rensing. Rensing kommer først senere.

Barn, utdanning og forskning

33. BARNEHAGE: Sikre full barnehagedekning: Ikke 100 prosent.

34. IKKE SÅ BILLIG: Trinn to i makspris: Ikke innført innen 2007.

35. KONTANTSTØTTE: Legge om kontantstøtten: Ikke lagt om.

36. KOMPETANSE: Tiltaksplan for øke antall førskolelære og opprettholde krav om kompetanse blant førskolelærere: Andelen med kompetanse har gått ned.

37. PAPPAPENGER: Selvstendig permisjonsrettigheter til far: Kun noen grupper har fått.

38. HELDAGSSKOLE: Flere undervisningstimer i grunnskolen. Lengden på skoledagen skal trappes opp til 28 undervisningstimer i uken: Trappet opp, men ikke nådd 28 timer.

39.FRAFALL: Styrke samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole, for å hindre at elever slutter: Flere tiltak, men rundt 30 prosent slutter.

40. KLASSE: Kontaktlærere skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever i skolen: Droppet tallgrensen.

41. SKOLE: Opprettholde en desentralisert skolestruktur: Aldri lagt ned flere små skoler enn nå.

42. LEIRSKOLE: Leirskole skal være gratis: Praktiseres ulikt i kommunene.

43. SFO: Styrke og gjøre rimeligere SFO: Praktiseres ulikt i kommunene.

44. SKRINLAGT: At alle elever som har gjennomført 13 års skolegang får generell studiekompetanse.

45. SLUTTER: Øke andelen som fullfører videregående opplæring: Rundt 30 prosent slutter.

46. KJØPEKRAFT: Øke borteboerstipend: Kun prisjustert stipendet, og ikke hevet borteboerstipendet særskilt.

47. ETTERUTDANNING: Arbeide for finansieringsordning for etter- og videreutdanning: Ikke igangsatt.

48. ALDERSGRENSE: Vurdere å fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring: Ikke fjernet, kun utvidet.

49. HØYERE UTDANNING: Legge til rette for uavhengig og god undervisning ved universiteter og høyskoler: Ifølge SSB har utdanning og forskning tapt under den rødgrønne regjeringen.

50. SYSTEM: Utvikle bedre finansieringssystem for å fremme desentralisert høyere utdanning: Ikke gjennomført, men varslet.

51. KVALITETSREFORMEN: Realisere kvalitetsreformens mål: Ikke alle mål nådd.

52. FATTIGE STUDENTER: Sikre studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid: Kun prisjustert.

53. FORSKNINGSMÅL: Heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 prosent av BNP: Ikke nådd.

Samferdsel

54. DRIVSTOFF: Redusere priser gjennom fraktutjevningsordningen: Ikke gjeninnført.

55. RABATT: Ungdomskort med 50 prosent kollektivrabatt. Ikke innført.

56. VINTERSTOPP: Opprettholde Hurtigrutens transporttilbud hele året: Ikke like godt tilbud om vinteren.

57. SMALBÅND: Høyhastighets bredbånd til alle innen utgangen av 2007: Nådde ikke målet innen 2007, og hastigheten er omdiskutert.

Internasjonal politikk

58. INGEN SCHENGEN-GJENNOMGANG: Regjeringen lovte en samlet gjennomgang av Schengen-avtalen.

59. BISTAND: Lovte 1 prosent av BNI til bistand, deretter opptrapping i denne perioden. Løftet om opptrapping er brutt.

Næringspolitikk

60. NÆRINGSKONTOR: Servicekontorer for næringslivet skulle opprettes i hele landet. Men fortsatt svært varierende tilbud.

61. INGEN TRANSPORTSTØTTE: Skulle vurdere å øke den regionale transportstøtteordningen - den er i stedet avskaffet.

62. NY REDERISKATT: Bryter med punktet om å videreføre eksisterende ordninger for norske rederier og sjøfolk.

63. GASSFERGER: Skulle erstatte riksvegferger med gassferger, men ingen nye gassferger på vannet som følge av regjeringens politikk. Stilt krav om gass ved fem nye konsesjoner.

64. MERKEVARER: Innføre sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å markedsføre seg som en del av den norske merkevaren. Ikke på plass.

65. PROFESJONELT EIERSKAP:

Håndteringen av Aker-bråket kan neppe kalles profesjonell.

66. NY ERVERVSLOV: Sentralt løfte i valgkampen, da Union-nedleggelsen dominerte. Er vraket.

67. INDUSTRIKRAFT: Lovet eget kraftregime for industrien, men har slitt med å finne løsninger industrien og LO kan godta.

Fiskeri- og landbrukspolitikk

68. REKRUTTERINGSKVOTER:

Har ikke opprettet slike kvoter, men andre tiltak for å få ungdom inn i fiskerinæringen har kommet.

69.DISTRIKTSKVOTEORDNING: Skulle forsterkes og brukes mer aktivt, men er forkastet.

70. MERKEORDNING FOR FISK: Etablere et offisielt system for kvalitetsmerking. Ikke gjort.

71. FÔRKVOTER: I oppdrettslaksbransjen: Forkastet.

72. WTO: Lovte totalgjennomgang av WTO-forhandlingenes konsekvenser for norsk landbrukspolitikk. Ikke gjennomført.

73. ØKO-MAT: Målet var andel på 15 prosent økologisk matproduksjon og forbruk i 2015. Er ikke i rute mot målet.

74. MER TIL MATTILSYNET: Mattilsynet skulle i større grad finansieres av det offentlige - men andelen er økt med fattige én prosent i perioden.

Lokal- og regionalpolitikk

75. REKRUTTERE POLITIKERE: Gjøre det lettere for personer med omsorgsansvar og/eller funksjonshemning å påta seg politiske verv. Har kun informert kommunene om pliktene de allerede hadde.

76. KOMMUNEØKONOMI: Lovte forpliktende flerårig opptrappingsplan for å rette opp den økonomiske ubalansen. Men la frem uforpliktede plan - og driftsresultatet i kommunene var rekordsvakt i 2008.

77. NYE REGIONER: Skulle etablere nye og større regioner fra 2010. Droppet nye regioner.

Helse og omsorg

78. BEHANDLE FLERE, KORTE VENTETIDER: Ventetidene ved sykehusene økte fra 2006 til 2008. Antall i behandlingskø vokste med over 30 000 fra 2006 til utgangen av 2008.

79. FRIVILLIGE SYKEHUS: Skulle sikres gode vilkår, men disse sykehusene sliter fortsatt med en udekket pensjonsregning.

80. REHABILITERING: Lovte rehabilitering til alle som trenger det, men ventelistene har blitt lengre.

81. EGENANDELER: Skulle reduseres, men har økt i takt med prisstigningen.

82. TANNHELSE: Skulle starte arbeidet med en offentlig tannhelsereform, men kun museskritt er tatt. Ap og SV lover fortgang - i neste periode.

83. LEGER: Lovet en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem. Ikke innført.

84. RUS: Regjeringen lovte raskere hjelp til rusavhengige. Ventetidene ved rustilbud har økt.

Fornyingspolitikk

85. ANBUD: Heve terskelverdien for anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp opp mot EU-nivå. Droppet.

Innvandring og integrering

86. ULOVLIG: Sikre bedre kontroll med utlendinger som er ulovlig i Norge. Resultat: Støtte til to forskningsprosjekter.

87. FLYKTNINGER: Skulle øke kvoten med FN-flyktninger til 1500. Stoppet på 1200.

88. INTERVJU: Skulle utvide ordningen med å innkalle søkere med innvandrerbakgrunn til intervju i statsforvaltningen til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten, men ikke pålegg - kun oppfordring.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks