Hovedinnhold

Politimestre følger ikke riksadvokatens ordre

Justisminister Anundsen: – Dette er uakseptabelt

<p>TREKLØVER: Under Stormøtet i politi og påtalemyndigheten i april i år med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk politimestrene klar beskjed om hva som skal prioriteres å etterforske.<br/></p>

TREKLØVER: Under Stormøtet i politi og påtalemyndigheten i april i år med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk politimestrene klar beskjed om hva som skal prioriteres å etterforske.

Foto: KÅre M. Hansen, Politiet
Politiet følger ikke riksadvokatens krav om hvilke straffesaker som skal prioriteres. Det får nå politiske konsekvenser.

Denne saken handler om:

<p>PÅ PATRULJE: Hårek Elvenes (Høyre) sammen med politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland i Oslo.<br/></p>

PÅ PATRULJE: Hårek Elvenes (Høyre) sammen med politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland i Oslo.

Foto: Fredrik Solstad

Riksadvokaten har gitt ordre om at etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd skal prioriteres og behandles raskt.

Likevel har en evaluering avdekket at det ikke finnes nasjonale konkrete måltall for seksuallovbrudd.

Utdrag fra Kripos-rapporten

** Riksadvokaten ønsker at etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd skal prioriteres og behandles raskt. 


** Evalueringen har avdekket at det ikke finnes nasjonale, konkrete måltall innen seksuallovbrudd.


** Det finnes derimot konkrete saksbehandlingsfrister på mindre alvorlige saker.

** Denne kombinasjonen fører til at kriminalitetsområder med konkrete måltall i en del tilfeller prioriteres foran seksuallovbrudd.


**  Kun ett av de intervjuede distriktene oppgir at de har et mål på maksimalt 200 dagers etterforskning i voldtektssaker.


** I intervjuene er det bare politidistriktene Oslo og Agder som oppgir at de konsekvent skriver etterforskningsplan og sørger for notoritet ved å lagre dem til eventuell senere bruk.


** Arbeidet med seksuallovbrudd er ulikt organisert i de 10 politidistriktene som er med i evalueringen.


** Få politidistrikter har en systematisk og skriftlig oversikt over saker de til enhver tid har ansvaret for.


Kilde: «Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep» som ble utgitt av Kripos i januar

Det gjør det derimot for mindre alvorlige saker som gir bedre utslag på kriminalstatistikken for oppklaringsprosent og saksbehandlingstid.

«Denne kombinasjonen fører til at kriminalitetsområder med konkrete måltall i en del tilfeller prioriteres foran seksuallovbrudd», fremgår det av Kripos-rapporten «Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep» som ble utgitt i januar.

Så sent som 9. april i år skrev VG at riksadvokaten hadde gjort det klart at drap, alvorlige voldtekter, ildspåsettelser samt alvorlige seksualforbrytelser skulle prioriteres av politiet. Ordren kom på et såkalt stormøte i politi- og påtalemyndigheten.

Politisk etterspill

Nå varsler regjeringspartiet Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes, at han umiddelbart vil ta forholdet opp med justisministeren.

– Det er Stortingets beslutninger som ligger til grunn for Riksadvokatens prioriteringer. Det er ikke opp til politiets eget forgodtbefinnende å bestemme hvilken kriminalitet som skal etterforskes. Det blir for vilkårlig. Lojalitet til landsdekkende og sentrale prioriteringer er avgjørende i kriminalitetsbekjempelsen. Det er ikke akseptabelt at dette ikke følges opp av politiet, sier Elvenes.

Anundsen: – Uakseptabelt

Når VG foreligger dette for Anders Anundsen, svarer han:

– Dette er uakseptabelt. Politimestrene er forpliktet til å følge opp føringer fra riksadvokaten og politidirektøren, og det forventer jeg også at de gjør. Dette er ikke noe valgfag og jeg er trygg på at Busch og Humlegård vil følge dette opp.

Anundsen er klar på at denne, og andre rapporter, bekrefter at kvaliteten på etterforskningen jevnt over er for dårlig.

– Vi må få opp kvaliteten på etterforskningen av sedelighetssaker. Dette er noe vi har fokus på i dialogmøter med riksadvokaten og i møter med politidirektøren. Det er derfor utarbeidet en egen oppfølgingsplan for å sikre at kvaliteten skal bli bedre og riksadvokaten har allerede tatt grep.

– Viktig reform

Justisministeren sier at politireformen vil gi større og mer robuste politidistrikter.

– På grunn av belastningen med å etterforske sedelighetssaker og ha kolleger å snakke med og utveksle erfaringer har det også vært for stor «turn over» på etterforskningssiden. Vi må derfor se nærmere på om det er mulig å kunne jobbe med andre typer saker i perioder, sier Anundsen.

Hårek Elvenes er opptatt av at justisministeren må sørge for at riksadvokatens mål og prioriteringer faktisk blir implementert i politiet. Bare to av de 10 politidistriktene som er analysert har for eksempel laget etterforskningsplan for seksualforbrytelser.

– Det er nesten for utrolig. At Riksadvokatens pålegg neglisjeres er ukultur. Dette må det snarest ryddes opp i. Etterforskningsplaner er et viktig verktøy for en god etterforskning. Det begynner å bli vel mange saker der det er avdekket planløshet og rot i etterforskningsarbeidet.

Regjeringen har sørget for 700 nye politifolk og 50 nye påtalejurister. Da forventes det resultater. Og det forventes struktur i etterforskningen og lojalitet til Riksadvokatens direktiver, mener Elvenes.

Humlegård: – Kan ikke aksepteres

Politidirektøren er klar på at det ikke er akseptabelt at politidistriktene ikke har skikkelige etterforskningsplaner. Samtidig varsler også riksadvokaten at det allerede denne måneden vil komme konkrete tiltak.

– Vi er ikke fornøyd med de forskjellene som våre egne evalueringer av seksuelle overgrep viser. Rapporten viser at i 60 prosent av sakene er etterforskningen av seksuelle overgrep bra, men det er for store forskjeller mellom distriktene. Denne forskjellen er ikke akseptabel, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård og legger til:

– Fordi dette er et særlig viktig område for oss å følge opp igangsatte vi i fjor et større prosjekt som skal bedre kvaliteten på etterforskning. Både restanser og etterforskning har vært tema for våre møter med politisjefmøtene, og på kommende politisjefmøte denne uken vi vil ha en grundigere debatt om seksuelle overgrep, og det blir i året iverksatt flere konkrete tiltak.

Til VG sier riksadvokat Tor-Aksel Busch:

– For å sikre en best mulig videre prosess, er rapporten sendt på intern høring i påtalemyndigheten. Etter avsluttet høringsrunde, nå i mai, vil en ta stilling til den konkrete oppfølgingen av funn beskrevet i rapporten.

Det skal tilføyes at statsadvokatene allerede – i riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2015 – har fått føringer om å følge opp politiets etterlevelse av bruk av etterforskningsplaner i voldtektssaker, sier Busch.

Politijuristene: – Direktivet skal følges

<p>LEDER: Sverre Bromander er leder for landets vel 800 politijuristene, herunder flere politimestre.</p>

LEDER: Sverre Bromander er leder for landets vel 800 politijuristene, herunder flere politimestre.

Foto: Roger Neumann, VG

Også Politijuristene, som organiserer to tredjedeler av landets politimestre, er klar på at det er helt uakseptabelt at politiet ikke følger opp direktiv fra påtalemyndigheten.

– Direktiver fra påtalemyndigheten skal, om straffeprosessloven følges, gis førsteprioritet. I særdeleshet gjelder dette direktiv fra riksadvokaten. Dette er dessverre et av mange eksempler på at påtalemyndigheten ikke har den gjennomslagskraften som vårt rettssystem og vår straffeprosesslov har bestemt at den skal ha, sier lederen, Sverre Bromander.

Han mener rapporten understreker behovet for en påtaleanalyse og at Stortinget her har en gylden mulighet til å komme med klare politiske signaler.

– Hvorfor følger man ikke opp riksadvokatens klare ordre?

– Det er vanskelig er sterkt beklagelig. Det skyldes nok delvis at det ikke er riksadvokaten og påtalemyndigheten som styrer budsjettet, og det er ofte den som bestemmer budsjettet som opplever størst lojalitet.

Sverre Bromander sier at Politijuristene er glad for at straffesaksbehandlingen får mye større oppmerksomhet den siste tiden.

– Det bør bety at dette fremover blir langt bedre. I alle fall dersom satsingen på påtalemyndigheten opprettholdes.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks