Hovedinnhold

- Frykter 430 årsverk i politiet kan bli kuttet

Politiets beredskap kan bli svekket når UDI etter planen skal overta hovedansvaret i utlendingsforvaltningen.

Denne saken handler om:

For å finansiere nyordningen, som er vedtatt av Stortinget, må politiet kutte inntil 430 stillinger og gi fra seg nærmere 150 millioner kroner, frykter Politidirektoratet.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet blir den øverste politiske ledelse advart om at beredskapen etter 22. juli-terroren kan bli svekket i hele landet.

BEKYMRET 1: Fungerende politidirektør Vidar Refvik. Foto: Espen Braata / VG
BEKYMRET 1: Fungerende politidirektør Vidar Refvik. Foto: Espen Braata / VG

Bekymret

Bare i Oslo kan politiet risikere å måtte spare 30 millioner kroner.

- Vi er bekymret for at en slik belastning på politiets budsjetter vil få konsekvenser for etatens beredskapsnivå og måloppnåelse, skriver fungerende politidirektør Vidar Refvik.

Han mener en reduksjon av ansatte vil kunne få betydning for politi- og lensmannsetatens beredskapsnivå og for forebygging og bekjempelse av kriminalitet.

Politidirektoratet underbygger sin bekymring med en rapport fra McKinsey som konkluderer med at «reformen vanskelig kan motiveres ut fra et økonomisk grunnlag».

BEKYMRET 2: Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Foto: Nils Bjåland / VG
BEKYMRET 2: Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen. Foto: Nils Bjåland / VG

Må betale prisen

Lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, gir Politidirektoratet og Vidar Refvik ros for at de på en tydelig måte har sagt så klart ifra.

- Skulle departementet likevel gå for å overføre ansvaret til UDI, må de selv betale prisen. Å ta 150 millioner kroner fra et allerede hardt presset politibudsjett vil føre til svekket politiberedskap og dårligere service overfor befolkningen. Dette skjer til tross for at det ikke er dokumentert noen gevinst eller årlig innsparing, fortsetter han.

Lederen for landets 13500 politiansatte setter nå sin lit til at justisminister Grete Faremo legger fra seg all prestisje som eventuelt måtte være knyttet til saken.

Til vurdering

- Forslaget om å overføre førstelinjeansvaret i utlendingssakene fra politiet til UDI kom fra tidligere justisminister Knut Storberget. Når Faremo nå så klart får dokumentert at politiet vil komme svekket ut, håper vi at hun snur. I dette spørsmålet er Politidirektoratet og vi helt på linje, sier Arne Johannessen.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at de har mottatt rapporten fra McKinsey samt innspill både fra Politidirektoratet og UDI.

Rapporten og etatenes synspunkter er nå til vurdering i departementet.

Presisering

Politidirektoratet viser til oppslag i VG 6.mai 2012 om reduksjon i politiets beredskap knyttet til overføring av forvaltningsoppgaver til UDI. I artikkelen fremkommer det at denne reformen kan medføre en mulig reduksjon på 430 årsverk i politiet. Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsker å presisere følgende to forhold:

1.Antall stillinger som politi- og lensmannsetaten eventuelt må reduseres med for å spare inn pengene er vesentlig lavere enn det som går frem av artikkelen. Budsjettbeløpet tilsvarer enten en reduksjon i sivile stillinger eller en reduksjon i politistillinger. Det korrektet antall er derfor ikke 430 årsverk, men enten 230 sivile årsverk eller 200 politiårsverk.

2. Begge tall representerer en tenkt situasjon der alle kostnader belastes politi- og lensmannsetaten. Politidirektoratet har imidlertid i brevet av 13.april 2012 til Justis- og beredskapsdepartementet forutsatt at UDIs kostnader knyttet til overføring av oppgavene bæres av UDI. Dermed reduseres det eventuelle behovet for kutt i årsverk i politiet til enten 91 sivile årsverk eller 79 politiårsverk.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks