Se ekspertenes dom nederst i saken

KLIMAPROBLEMER: Naturkreftene blir sterkere og krever mer robust infrastruktur. E6 på Røykenes fikk kjenne det da mange tusen kubikk med masse raste ut i 2010. Bruddstedet delte Norge i to. Flommen kom som følge av rekordvarme og påfølgende enorm snøsmelting. Foto:Scanpix,NTB scanpix

Knusende rapport om Norges tilstand: Forfall på 2600 milliarder

Hele 2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger. Det er dommen fra ekspertene som står bak den knusende rapporten om Norges tilstand.

 • Ola Mjaaland

Artikkelen er over fem år gammel

– Beløpet overrasker ikke oss, sier NHO-direktør Petter Brubakk.

De har selv anbefalt at vi må investere 1100 milliarder de neste 20 årene på statlige veier og jernbane, og han mener derfor 2600 milliarder høres rimelig ut for all norsk infrastruktur.

– Vi må gjøre mye nytt. Det aller viktigste er å prioritere infrastruktur høyere i de årlige statsbudsjettene. Og vi må få raskere planlegging og bedre utføring, slik at vi får mer ut av pengene. Jeg uenig i at man skal se på oljefondet som en pengebinge som skal tappes mer, sier Brubakk.

Disse broene har truet bæreevne

- Truet

Oljefondets markedsverdi danser for øyeblikket rundt 7000 milliarder kroner, avhengig av aksjemarkedet.

Investeringene er spredt globalt utenfor Norge. Men rapporten State of the Nation, fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF), forteller oss at vi bør gjøre store investeringer også her hjemme. Uavhengige eksperter og RIFs egne fagfolk har kartlagt vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet.

FORFALL: Dette er ekspertenes dom over norsk infrastruktur. Karakterene går fra 1-5, der 5 er best. Estimert kostnad er for oppgradering til karakter 4. Foto:Scanpix/VG,

– Vi mener at de områdene der både funksjonaliteten og fremtidssikringen er truet, bør prioriteres for at ikke forfallet skal øke. Det gjelder både fylkesveier, jernbane og kloakkrør. Men også vannforsyningsanleggene, skolene, sykehusene og de kommunale veiene er i faresonen og må prioriteres, sier direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

BILDEPROTOKOLL:Hvordan er infrastrukturen der du bor? Del bilde fra din kommune her.

KRITISK: Administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening, Liv Kari Skudal Hansteen. Foto:RIF,

Professor Ola Grytten sier «rapporten kan være et argument for å bruke mer penger»:

– Det vil effektivisere norsk økonomi og næringsliv, og man kan ta ut viktige gevinster etter at oljealderen er slutt, sier Grytten ved institutt for samfunnsøkonomi på NHH.

Klimaforandringer og befolkningsvekst er utfordringer som setter enda større krav til infrastrukturen vår, ifølge rapporten. RIFs eksperter ser et mønster der områder som finansieres av kommunene og fylkeskommunene er verst stilt.

Skylder på hverandre

KRITISK: NHH-professor Ola H. Grytten. Foto:Tor Erik H. Mathiesen,VG

– Trenden er at staten er rik og kommunene fattige. Og det ser vi på de forskjellige sektorene, selv om jernbanen er et unntak, sier Skudal Hansteen.

Norges største parti vil ikke snakke om mer bruk av oljepenger. De mener dagens regjering prioriterer skattekutt til de som tjener mest, fremfor investeringer i infrastruktur:

– Vi bør bruke mer penger på de riktige tingene. På å bygge skoler, barnehager, jernbane og sykehus i stedet for på skattekutt til de rikeste fem til ti prosent av oss. Det handler om prioriteringer. En videreføring av regjeringens skattekuttpolitikk gir oss om lag 60 milliarder kroner mindre til slike investeringer bare i løpet av fireårsperioden, sier Marianne Marthinsen (Ap) i finanskomiteen på Stortinget.

Utspillet provoserer samferdselsministeren:

– Det er en freidig påstand når fakta er at 2015-budsjettet er første år på mange tiår at vedlikeholdsetterslepet reduseres. Og vi ligger foran skjema på Nasjonal Transportplan i bevilgninger til samferdsel, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til VG.

Finansminister Siv Jensen dytter mye av ansvaret over på den rødgrønne regjeringen.

– Den forrige regjeringen prioriterte ikke de store pengene på de store oppgavene, det er én forklaring på det store vedlikeholdsetterslepet vi har innenfor en rekke sektorer i dag. Det har i alt for lang tid ikke vært satset på nødvendig utbygging av viktig infrastruktur. Det er en formidabel oppgave denne regjeringen har arvet og som vi er i full gang å gjøre noe med, sier finansminister Siv Jensen.

– Må prioritere vedlikehold

Rapporten slår blant annet fast at vi må prioritere oppgradering av dagens veier og ikke bygge nytt. Marthinsen innrømmer på eget initiativ at politikere er opptatt av nye prosjekter:

– Vi som politikere må være flinkere til å prioritere vedlikehold, særlig innenfor vei og jernbanesektoren. Det er selvfølgelig morsommere for politikere, uavhengig av partitilhørighet, å klippe snoren på nye prosjekter fremfor å vedlikeholde det vi allerede har, sier Marthinsen.

Professor Grytten presiserer at det alltid vil være udekkede behov.

– Norge kan ikke på kort tid dekke alle disse hullene. For da vil norsk økonomi går over styr. Man må gjøre det innenfor budsjettrammer som ikke er ødeleggende.

JERNBANE

Foto:,

KARAKTER:

Anlegget er i en dårlig forfatning og funksjonaliteten er truet. Teknisk levetid for store deler av nettet er utløpt eller i ferd med å løpe ut. Punktligheten er for lav, og for godstrafikk er punktligheten på et kritisk lavt nivå – under 80 %.

FREMTID:

Statsbudsjettene de siste årene har oppfylt Nasjon Transportplan, og fortsetter det slik vil det være tilstrekkelig for å oppnå ønsket standard på jernbanen i 2050.

FENGSLER

Foto:,

KARAKTER:

Bygningene har en svært dårlig tilstand og står overfor funksjonssvikt, som betyr risiko for stenging. Over 30 % av bygningsmassen er både lite egnet til dagens formål og samtidig lite tilpasningsdyktig.
FREMTID:

Det er behov for omfattende investeringer. Statsbudsjettets økning på 50 mill. til fengsler er langt fra nok i forhold til behovet.

FYLKESVEIER

Foto:,

KARAKTER:

Omtrent 45 prosent av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig dekketilstand. I mange år har rammene til drift og vedlikehold for fylkesveier ligget under det som skal til for å opprettholde den tekniske tilstanden, og etterslepet har økt.
FREMTID:

Vi bruker for lite penger på fylkesveiene og det varierer også veldig fra fylke til fylke. Til sammenligning bruker staten 10 ganger så mye til investeringer per kilometer riksvei.

RIKSVEIER

Foto:,

KARAKTER:

Det er et stort vedlikeholdsetterslep og store deler av riksveinettet har en veistandard som ikke tilfredsstiller veinormalenes krav.
FREMTID:

Tendensen er positiv, men det er viktig å jobbe aktivt for å opprettholde dagens rammer til drift og vedlikehold slik at etterslepet ikke øker.

KOMMUNALE VEIER

Foto:,

KARAKTER:

Manglende vedlikehold over lang tid og siste kartlegging i 2009 viste at 10 % av veinettet hadde akutt behov for utbedring. 30 % av veinettet hadde en eller flere veielementer som ble vurdert som utilfredsstillende.
FREMTID:

Dersom vedlikeholdsetterslepet skal reduseres må kommunesektoren prioritere økte midler til dette feltet. Dette er særlig viktig med tanke på de økte kostnadene som vil komme i forbindelse med tilpassing til fremtidens klima.

KLOAKK OG AVLØP

Foto:,

KARAKTER:

Kun rundt halvparten av kommunene overholder alle kravene om rensing. Ledningsnettet har betydelige svakheter med tanke på kapasitet og kvaliteten på rørene er også varierende.
FREMTID:

Mye taler for at vi ikke er rustet til å håndtere klimaendringer. Ekstremvær kan føre til store skader på infrastruktur. Med dagens opprustningstakt og mangel på fagkompetanse er fremtidsutsiktene dystre.

VANNFORSYNING

Foto:,

KARAKTER:

En del vannverk tilfredsstiller ikke drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten er sårbar overfor forurensning fra mennesker og dyr. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 %, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 %.
FREMTID:

Med dagens utskiftingstakt vil det ta over 50 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet. Klimaendringer representerer en stor utfordring for vannforsyningen. Mer ekstrem nedbør gir større avrenning og mer forurenset råvann.

HELSEBYGG

Foto:,

KARAKTER:

Halvparten av bygningsmassen fremstår som utilfredsstillende eller svært dårlig. Flere store helseforetak har hatt en negativ utvikling i tilstand de siste årene.
FREMTID:

Det samlede investeringsnivået i vedlikehold, oppgradering og utvikling i sektoren er betydelig lavere enn behovet.

KOMMUNALE BYGG

Foto:,

KARAKTER:

Dette omfatter alle kommunale og fylkeskommunale bygg samt kirker. To tredjedeler av bygningsmassen fremstår som delvis utilfredsstillende eller dårlig.
FREMTID:

De klart største barrierene for godt vedlikehold er økonomiske ressurser og manglende fokus hos politisk ledelse. Vedlikeholdsetterslepet øker fordi det brukes under halvparten av det som anbefales.

FLYPLASSER

Foto:,

KARAKTER:

Flyoppstillingsplasser og banesystemer får høy karakter, mens terminalbygninger og andre bygninger er eldre.
FREMTID:

RIF har sett på sikkerhet, sikring av arealer, flysikring, ytre miljø og økonomi. Utsiktene frem mot 2050 er positive.

ENERGIPRODUKSJON

Foto:,

KARAKTER:

Norske energiproduksjonsanlegg holder en god standard. Det utføres planlagt vedlikehold og revisjon, samt at det gjennomføres analyser for opprustning og utvidelser.
FREMTID:

Norge står overfor en omfattende omstillingsprosess fra bruk av fossil energi til fornybar energi.

ENERGIDISTRIBUSJON

Foto:,

KARAKTER:

Elektrisitetsnettet har i hovedsak tilfredsstillende standard. Både leveringskvaliteten og leveringssikkerheten er god per i dag.
FREMTID:

Norge har stort potensial til å produsere mer fornybar kraft for Europa. For å få dette til må integrasjonen mot det europeiske elektrisitetsnettet fortsette med flere mellomlandsforbindelser.

Foto:,

Les også

Mer om

 1. Politikk
 2. Solberg-regjeringen
 3. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

 1. Pluss content

  Ny rapport: Norge forfaller

 2. Ny rapport totalslakter norsk infrastruktur: Samferdselsministeren: Bekrefter den triste situasjonen

 3. Ny undersøkelse: En million nordmenn har ikke alternativ vannforsyning

 4. Mener denne sprekken forårsaket dødsulykke

 5. Milliarder til vedlikehold

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder