SVARER: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. Her da han kommenterte granskingsrapporten fra Monika-saken i mars. Foto: Paul Sigve Amundsen NTB scanpix

Politimesteren om varsleren: – Har tatt kritikken på alvor

Politimester Kaare Songstad sier at Vest politidistrikt har tatt påstandene fra tidligere HMS-rådgiver Per Terje Engedal og Arbeidstilsynet på alvor.

Artikkelen er over tre år gammel

– Det er viktig at ansatte varsler, sier Songstad til VG.

Politimesteren presiserer at varselet som Engedal leverte til Arbeidstilsynet i januar 2015 er en sak som nå er ferdigbehandlet og lukket.

Bakgrunn: Varslet om systemsvikt og konflikter: – Det var ren krig på huset

En intern arbeidsgruppe som ble nedsatt for å følge opp Arbeidstilsynets pålegg, identifiserte sju risikofaktorer for en god HMS-kultur og kom med forslag til en rekke tiltak.

– Rapporten ble levert daværende politimester John Reidar Nilsen, og er i ettertid videreført av meg som ny politimester. Jeg har gjennom 2016 medvirket aktivt til å utarbeide en HMS-tiltaksplan, for å lykkes med HMS-utfordringene. Tiltaksplanen ble levert Arbeidstilsynet høsten 2016, sier Songstad.

Songstad sier at varselet også har vært vurdert som en del av rapporten fra advokatfirmaet Wiersholm (Wiershom 2, red.anm.) som behandlet spørsmål om Engedal hadde varslet om kritikkverdige forhold, hvorvidt varslingen var forsvarlig i henhold til arbeidsmiljøloven og om varsleren hadde vært utsatt for gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven.

Stor VG-spesial: Narkovarselet i Bergen

Nytt tilsyn i 2017

Arbeidstilsynet har ifølge Songstad sagt seg tilfreds med de igangsatte tiltakene og den videre planen for å utvikle både ledelse- og kultur i Vest politidistrikt, men har varslet et nytt tilsyn i løpet av høsten 2017.

Politimesteren sier at det har blitt igangsatt en rekke tiltak for å bedre HMS-arbeidet i politidistriktet, men at det også er slik at arbeid med å skape, utvikle og vedlikeholde kultur og ledelse er et langsiktig arbeid.

• Arbeids- og miljøutvalget (AMU) har økt frekvensen av møter i året og fra 2016 er det nå seks AMU-møter i nye Vest politidistrikt for å kunne være tett på arbeidsgivers oppfølging av arbeidsmiljøet. Dette følges opp med tett møtevirksomhet også i 2017.

• HMS-rådgivertjenesten har siden høsten 2015 vært inne på alle ledermøter og undervist i HMS-relaterte tema. Dette videreføres i 2017. Før denne perioden var HMS – rådgiver sporadisk involvert i informasjons- og undervisningsaktiviteter for ledergruppa. ·

• Det ble fra og med 2016 innført obligatoriske dialogmøter i alle enheter, som er månedlige møter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud som omhandler ulike HMS-relaterte tema.

Les også: Spesialenheten etterforsker narkovarselet

– Naturlig å bruke psykolog

– Engedal hevder i varselet til Arbeidstilsynet at politidistriktet i 2013 brukte over 120 timer hos psykolog for ansatte som ble syke av arbeidsbelastning eller konflikt med en leder eller kollega. Stemmer dette?

– Vest politidistrikt er en stor organisasjon med nesten 1300 ansatte, hvorav medarbeidere har svært varierte arbeidsoppgaver. Politiansatte får gjennom sitt arbeid sterke inntrykk fra ulike hendelser. Å bruke psykologtjenester til dette er en naturlig del av arbeidsgivers oppfølging.

SLO ALARM: Per Terje Engedal (45) slo alarm om systemsvikt, ukultur og store konflikter i bergenspolitiet. Foto: Hallgeir Vagenes VG

– Engedal hevder han i løpet av sin tid som HMS-rådgiver hadde mange gråtende ledere på kontoret, på telefon eller som ba om å møtes utenfor politihuset for å gi beskjed om at de trengte hjelp. Var dette kjent for ledelsen?

– Dette er fra før min tid i politidistriktet, og jeg kan derfor ikke svare på det.

Rapport om Monika-varsleren: Kraftig kritikk til Hordaland-politiet

Ble truet på livet

– I varselet omtales en episode der en leder som ble truet på livet, ifølge Engedal ikke fikk den støtte og oppfølging han hadde forventet. Vedkommende ønsket likevel ikke å forfølge saken, fordi han var redd for framtidige forfremmelser, sier Engedal. Var dette kjent for ledelsen?

– Vest politidistrikt har rutiner for oppfølging av ansatte som blir truet. Denne er konkret både på hvorledes trusselutsatte skal følges opp, hvem som har ansvar, og hvilke tiltak som kan vurderes i saken. Jeg kjenner ikke til det som Engedal hevder her.

– Engedal hevder i varselet at cannabis og marihuana ble tørket i en garderobe og i en garasje på politihuset. Stemmer dette?

– Dette gjelder et større beslag som ble gjort. For å sikre bevisskjeden måtte dette oppbevares et sted. I slike tilfeller må vi utnytte den plassen vi har til rådighet innenfor forsvarlige grenser. Bedriftshelsetjenesten gjennomførte også en befaring vedrørende denne oppbevaringen og deres konklusjon var at dette ikke var helsefarlig.

– I varselet skriver Engedal at holdningene og kulturen i politidistriktet ikke er forenlig med resten av samfunnet, og at dette setter rettssikkerheten i fare. Hva tenker du om det?

– Det er trist hvis hans oppfatning er slik, men jeg er ikke enig med ham.

Har fått bistand fra POD

VG har sendt tidligere politimester Geir Gudmundsen flere spørsmål om kritikken fra Per Terje Engedal. Gudmundsen, som i dag har en lederstilling ved Interpols «operasjonssentral» i Lyon i Frankrike, svarer dette via Politidirektoratets informasjonsavdeling:

– Kritikken Engedal kommer med har vært kjent internt og offentlig fra 2014. Påstandene ble grundig vurdert i den såkalte «Wiersholm 2-rapporten». Der ble det gjennomført en lang rekke intervjuer som nyanserer og for det meste imøtegår hans framstilling.

Avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD) sier dette om dialogen POD hadde med Engedal før han sluttet.

– POD gjennomførte i 2015 et møte med HMS-rådgiveren i Hordaland politidistrikt hvor tema var HMS-arbeidet i politidistriktet. I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg til Hordaland politidistrikt, har POD bistått i en lokal arbeidsgruppe som utarbeidet flere forbedringspunkter som nå er iverksatt for å forbedre distriktets HMS-arbeid, blant annet opplæring av ledere. I forbindelse med nærpolitireformen er det utarbeidet funksjonsbeskrivelse for nyopprettet stilling som HMS-leder, og dette er et ledd i å styrke HMS-arbeidet i politiet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder