ADVOKAT: John Christian Elden er forsvarer til, eller har forsvart tre av onklene til innehaveren som ble fraranet gullet. Lagmannsretten slo fast at gullkjøpet ble gjort med penger som kan føres tilbake til straffbare handlinger. Foto: Helge Mikalsen VG

Krevde erstatning for kriminelle penger

Advokat John Christian Elden krevde på vegne av en butikkeier å få erstattet seks kilo gull som ranere tok. Men
gullet stammet fra kriminell virksomhet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det er konklusjonen etter at Høyesterett nå har avvist anken fra advokaten.

For litt over to år siden ranet fire maskerte menn smykkebutikken Karat Gull AS på Grønland i Oslo. Ranerne fikk med seg 6,2 kilo gullvarer til en samlet verdi av cirka 1,4 millioner kroner.

I tre rettsrunder har advokat John Christian Elden forsøkt å få erstattet gullet på vegne av innehaveren av gullbutikken Men uten å nå frem:

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente gullet stammet fra kriminell virksomhet, og nektet å gi erstatning.

Til slutt anket advokaten avgjørelsen til Høyesterett, men et enstemmig ankeutvalg i landets høyeste domstol avviste anken.

Høyesterett mente at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsa at saken skulle bli fremmet for Høyesterett.

– Det er leit for min klient at han blir sittende med tapet etter det grove ranet han ble utsatt for, og at Høyesterett ikke var villige til å behandle saken, skriver advokat John Christian Elden i en epost til VG.

Bakgrunn: Fremmet millionkrav for gull som var utbytte fra en kriminell handling

BRUTALT RAN: Om formiddagen lørdag 29.mars 2014 ranet fire maskerte menn smykkebutikken Karat Gull AS på Grønland i Oslo. Foto: Politiet

– En advokat kan straffes

Professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen har skrevet lærebok om heleri og er den fagpersonen i Norge som har jobbet mest med heleri og hvitvasking.

- RAMMER VIDT: Professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen er ekspert på heleri og hvitvasking Foto: Hans Jørgen Brun

– Etter den norske straffeloven kan en advokat bli dømt for uaktsomt heleri etter å ha fremmet et erstatningskrav, hvis advokaten burde ha forstått at kravet gjaldt utbytte av straffbar handling, sier professoren.

Han understreker at han ikke uttaler seg om denne konkrete saken, men om straffansvarets rekkevidde generelt.

– Straffeloven setter straff for den som uaktsomt mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte i straffbar handling. Loven rammer også den som uaktsomt bidrar til å sikre utbytte av straffbar handling. I praksis er ofte spørsmålet: Har vedkommende befattet seg med utbytte fra straffbar handling, og burde vedkommende ha visst at han gjorde det?

– Loven rammer også uaktsomt heleri

Professoren mener derimot at den norske heleribestemmelsen rammer alt for vidt.

– Norge har den heleribestemmelsen i Europa som går lengst. I de fleste andre land må det foreligge forsett for å dømme advokater for heleri når de bistår klienter. Å straffe advokater for uaktsomt heleri eller hvitvasking når de gir rettsråd kan etter omstendighetene komme i konflikt med retten til rettslig bistand, slår professoren fast.

Han mener den norske kriminaliseringen medfører at ingen advokat verken kan bistå noen med å fremme krav, og heller ikke ta betalt hvis de har mistanke om at det kravet de fremmer eller den betalingen de mottar kan være utbytte av straffbar handling.

Advokat Furuholmen ble dømt

Også i tilfeller der advokaten ikke har hatt noe mistanke, men der retten i ettertid mener at advokaten burde ha forstått at det var tale om utbytte fra straffbar handling, inntrer straffansvar, opplyser professoren.

DØMT: Advokat Morten Furuholmen ble dømt for uaktsomt heleri etter at han fremmet en konkursbegjæring på vegne av David Toska. Foto: Frode Hansen VG

– Heldigvis har vi stort sett en fornuftig påtalemyndighet i Norge, som bruker skjønn når straffebudet anvendes. Men rettsstatlig er den alt for omfattende kriminaliseringen et problem, sier professoren.

Advokat Morten Furuholmen ble dømt for uaktsomt heleri etter at han fremmet en konkursbegjæring på vegne av Nokas-raneren David Toska.

– Den norske straffeloven skiller ikke på det å fremme en konkursbegjæring og det å fremme et erstatningskrav, sier professoren.

– Hva da med prinsippet om likhet for loven? Kan den ene advokaten gå fri mens den andre blir dømt?

– Det er snakk om to forskjellige saksforhold og det er ikke slik at man kan si at prinsippet om likhet for loven skal gjelde. Uansett er det påtalemyndigheten som skal foreta denne vurderingen, sier professoren.

Jourhavende statsadvokat Stein Vale ved Oslo statsadvokatembeter, opplyser at han ikke ønsker å kommentere saken.

Advokat Elden var forsvarer for advokat Furuholmen. Elden mener han selv har opptrådt innenfor loven.

– I denne saken er påtalemyndigheten i anmeldelsen bedt om å fremme et erstatningskrav på et uomtvistet ransutbytte, og domstolen ba om at bistandsadvokaten argumenterte for kravet. Kravet var klart prosedabelt og burde ført frem. Gullsmeden hadde god dokumentasjon. Dette kalles å avklare en rettstilstand, og er det domstolene er til for. Dersom kravet ble fastslått kunne man iverksatt kravsfremsettelse, inkasso eller konkurs. Nå kan man ikke gjøre det, skriver Elden i en epost.

– Ser du for deg at påtalemyndigheten vil påtale deg for å ha fremmet et erstatningskrav?

– Absolutt ikke. I denne saken er det som det fremgår av Høyesteretts beslutning lagmannsretten som har oppnevnt oss som bistandsadvokater for å argumentere for det aktuelle kravets rettmessighet i retten slik at klientens rettsstilling kunne fastslås. Mine advokater i denne saken har gjort den jobben retten satte dem til å gjøre, skriver Elden.

Ranet seks kilo gull

Til sammen sju svenske statsborgere ble tiltalt for å ha hatt en rolle i forbindelse med det væpnede ranet av gullbutikken på Grønland i 2014.

Innehaveren var 23 år og bodde hjemme hos sine foreldre da han overtok gullbutikken fra sin mor. Han overtok butikken fra sin mors selskap i slutten av januar 2014 – bare to måneder før ranet.

ONKEL: Innehaveren av Karat Gull AS har tre kriminelle onkler, slår Borgarting lagmannsrett fast. En av dem er Umar Farooq (40) som er etterlyst av norsk politi i forbindelse med gigantsvindelen mot Nordea. Han forsvares av John Christian Elden. Foto: PRIVAT

I avtalen het det at det var gullvarer for 1,4 millioner kroner. Kort tid etter salget gikk morens selskap konkurs. Moren ble i mars i år dømt til sju måneders fengsel for kreditorbegunstigelse i forbindelse med denne konkursen.

Innehaveren, som i dag er 26 år, forklarte i lagmannsretten at han brukte sparepenger og penger fra foreldrene sine og søsteren sin for å finansiere kjøpet av gullbutikken. Det festet ikke retten lit til.

«Til tross for de alvorlige spørsmål som ble stilt i tingretten blant annet om hvordan NN (innehaverens navn, red.anm.) hadde finansiert kjøpet av virksomheten i så ung alder, har han ikke fremlagt ytterligere dokumentasjon for lagmannsretten enn noen ligningsutskrifter for inntektsårene 2011-2013 og en selvangivelse for 2014», heter det i dommen.

ONKEL: En annen onkel er Usman Zahoor (39). Han ble dømt for å ha organisert Nordea-svindelen i Norge. Hans forsvarer var John Christian Elden. Foto: Privat

Kriminelle onkler

Lagmannsretten mente kjøpet har skjedd med midler som kan føres tilbake til straffbare handlinger.

«Til dette kommer den mistanken forsvarerne allerede i tingretten kastet frem om at virksomheten til Karat Gull AS, og tidligere Sheikh Enterprises AS, var del av et kriminelt nettverk drevet av familien, og hvor kjøp og salg av gullsmykker kunne knyttes til hvitvasking og annen ulovlig virksomhet», står det i dommen.

Lagmannsretten viser i denne forbindelse til at innehaveren har tre kriminelle onkler. De tre mennene er yngre brødre av hans mor.

De tre onklene har eller har hatt John Christian Elden som forsvarer.

I den såkalte Nordea-svindelen ble den ene onkelen, Usman Zahoor, dømt til fengsel for grovt bedrageri mot Nordea. Ligaen som han var en del av, fikk ut 62 millioner kroner av kontoen til en styrtrik enke. Millionene ble sendt til Dubai, hvor de ble tatt ut i kontanter, og er ikke kommet til rette.

ONKEL: Den tredje onkelen (29) sitter fengslet i Dubai og venter på å bli utlevert til Norge. Han er siktet for å ha bestilt et leiemord i Oslo i 2012. Han forsvares også av John Christian Elden. Foto: .

Retten slo fast Usman Zahoor hadde hatt «den sentrale rollen i Norge for planleggingen og gjennomføringen av bedrageriet», og at han hadde vært bindeleddet mellom bedragerne i Norge og Dubai.

Lagmannsretten nevner så en annen onkel av innehaveren, Umar Farooq Zahoor. Han er i dag internasjonalt etterlyst og også siktet for å hatt en sentral rolle ved Nordea-svindelen.

I desember i fjor avslørte VG at Umar Farooq Zahoor har hatt en sentral rolle i en avtale mellom et Dubai-selskap og Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner. Eksperter VG intervjuet mener avtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

En tredje onkel av innehaveren omtales også i dommen fra lagmannsretten. Denne 29 år gamle onkelen er siktet for å ha bestilt et leiemord som skjedde på Ensjø i Oslo 13. august 2012.

- BURDE FÅTT ERSTATNING: Advokat John Christian Elden mener rettsavgjørelsen er feil. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Elden forsvarer denne onkelen.

– Du forsvarer eller har forsvart flere av de kriminelle onklene til innehaveren i svært alvorlige straffesaker. Var dette noe du tenkte over før du fremmet erstatningskravet?

– Vår klient er ustraffet og uten rulleblad ut over å være fornærmet i en grov straffesak der skudd ble løsnet, og ansvarer selvsagt ikke for onkler VG hevder bedriver annen kriminalitet. I denne saken er det dokumentert at godset som ble ranet er betalt av ordinære salgsinntekter fra butikken, og det burde vært nok til å sikre ham erstatning hvis Høyesterett hadde villet se på saken, skriver Elden i en epost til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder