LANGVARIG KONFLIKT: Avdelingdirektør Ragnhild Røed sier til VG at det har vært viktig for henne å legge til rette for godt arbeidsmiljø. Foto: Tore Kristiansen, VG

VG avslører: Over hundre varsler mot Astrid Søgnens underdirektør

En ekstern granskning konkluderte med brudd på arbeidsmiljøloven, og mente en ansatt måtte få uforbeholden unnskyldning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG kan i dag avsløre at det de siste tre årene har kommet inn over hundre varsler mot avdelingsdirektør Ragnhild Røed i Utdanningsetaten (UDE) i Oslo.

Varslene går på mobbing, trakassering og forskjellsbehandling, og det hevdes at ledelsen har skapt en fryktkultur.

Ragnhild Røed er leder for økonomi- og lønnsavdelingen, EFT kompetanse, i Utdanningsetaten. Hennes nærmeste sjef er Astrid Søgnen, Oslos skolesjef gjennom de siste 18 årene. Søgnen har blitt fortløpende underrettet om varslene, i brev stilet personlig til henne.

De siste ukene har det stormet rundt etaten, etter at det ble sendt inn et anonymt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun har blant annet blitt beskyldt for trakassering.

Det pågår nå det mange beskriver som en konflikt mellom Søgnen, og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

266 lærere i VG-kronikk: Fryktkultur hersker i Oslo-skolen

Varsler om trakassering

Omfattende dokumentasjon VG har fått tilgang til, viser at varslene mot avdelingsdirektør Røed i all hovedsak er påstander om dårlig arbeidsmiljø grunnet dårlig ledelse, forskjellsbehandling og favorisering, at ledelsens styremåte gjør at ansatte slutter, mobbing og trakassering fra ledelsen, samt at direktør og nestleder skaper en fryktkultur blant ansatte.

– Som leder med personalansvar er jeg forhindret fra å kommentere i mediene. Generelt vil jeg si at det har vært svært viktig for meg å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, skriver Ragnhild Røed i en e-post til VG.

les også

Starter omstridt kartlegging i UDE – Søgnen skal være bedt om å gå

Oslo kommune åpnet en uavhengig gransking i april 2016, etter at det hadde kommet inn ett navngitt, og frem til da, 26 anonyme varsler mot ledelsen av den aktuelle avdelingen. Granskingen ble gjort av konsulentselskapet Tinia AS på vegne av bedriftshelsetjenesten i Utdanningsetaten.

VG har gjennomgått alle varslene, granskingsrapportene, og korrespondanse mellom skolesjef Astrid Søgnen, byrådsavdeling for Oppvekst og kunnskap, byrådslederens kontor og sentralt varslingsråd.

Gjennomgangen viser at 92 av varslene mot ledelsen har kommet etter at den uavhengige granskingen ble satt i gang, de fleste i 2017 og 2018. Det siste varselet kom 28. august i år.

– Varslene gjelder samme forhold og er blitt behandlet som én sak, skriver HR-direktør Anne Tveitan Ferignac i en e-post.

Send VG tips kryptert og sikkert via SecureDrop, eller på e-post.

VARSLER: – Det er viktig for meg at varsler behandles på en ordentlig måte, sier Ragnhild Røed til VG. Foto: Krister Sørbø

Brudd på loven

Granskingsrapportene ble ferdigstilt sommeren 2016, og konkluderte med at ledelsen på den aktuell avdelingen hadde brutt arbeidsmiljøloven (AML) i det navngitte varselet. I Tinia-rapportene sto det at den ansatte måtte få en uforbeholden unnskyldning for behandlingen vedkommende hadde fått.

I tillegg konkluderes det med at både ledelse og ansatte er utsatt for det loven kaller «uheldig psykisk belastning». Og at «det er store utfordringer med tanke på å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for alle (...).»

Det er ansatte i Røeds egen seksjon som har varslet. Varslene kom først etter at de ansatte i lønnsavdelingen ikke opplevde at de nådde frem gjennom andre kanaler.

les også

Oslo-lærere med kraftig kritikk av Utdanningsetaten

– Det er viktig for meg at varsler behandles på en ordentlig måte. Alle varslingssaker knyttet til EFT Kompetanse har blitt håndtert i tråd med retningslinjene i Oslo kommune, sier Røed.

Ansatte skrev brev til sjefen

Opptakten til varslene var at 14 ansatte i 2014 og 2015 gikk sammen om å skrive to brev til sjefene om for stor arbeidsbelastning og forslag til tiltak. Dette skyldtes innføring av et nytt HR-system i avdelingen. På dette tidspunktet var sykefraværet på 12 prosent, og 11 ansatte hadde sluttet i løpet av to år. Avdelingen har 56 ansatte.

les også

VG-leder: Osloskolens suksess

I kjølvannet av dette koblet Røed inn bedriftshelsetjenesten for å finne det hun kalte «bakenforliggende årsak». Bedriftshelsetjenesten kom frem til at problemene skyldes omstillingsprosessen, men også at ansatte oppfattet at ledelsen ikke hørte på dem.

Ledelsen endte med å lage tiltaksplaner for å bedre forholdene ved arbeidsplassen.

SKOLESJEF: Røeds nærmeste sjef er Astrid Søgnen, Oslos skolesjef gjennom de siste 18 årene. Søgnen har blitt fortløpende underrettet om varslene. Foto: Hallgeir Vågenes

Én ansatt gjort til syndebukk

Granskere har gjennomgått hva som skjedde i tiden etter, og konstaterer at én av de 14 ansatte ble utpekt som syndebukk for brevene fra ansatte. Sjefene kalte inn vedkommende til flere møter, deriblant et møte på Utdanningsetatens hovedkvarter på Helsfyr i Oslo.

Tinia finner at møtene hadde: «uklar og uforutsigbar agenda. (...) Og en «form» som anses som «konfronterende», og hvor «utsjekk av XX sin rolle i brevene (...) synes unødvendig og uheldig. (...). XX gjøres til «syndebukk»». Kort tid etter disse møtene fikk den ansatte et sammenbrudd på jobben og ble sykmeldt.

Foto: Faksimile granskingsrapport Tinia 27. juni 2016

Det konkluderes med at det samlet sett er brudd på to paragrafer i arbeidsmiljøloven. Disse omhandler fysisk og psykisk arbeidsmiljø, at den ansatte ikke skal utsettes for uheldig psykisk belastning og at den ansattes integritet og verdighet skal ivaretas.

Konsulentene skriver at «det her dreier seg om krenking fra overordnet til underordnet», at det «foreligger en subjektiv følelse av trakassering, og at opplevelsen av trakassering var kjent for andre». Men fordi krenkelsene først og fremst skjedde i tre møter i løpet av en måned, fylte de ikke lovens krav til at trakasseringen må ha foregått over lang tid for å bli ansett som trakassering i lovens forstand.

les også

Tidligere byråd med støtte til Thorkildsen etter omfattende varsel

Ledelsen ble bedt om å «tilby en uforbeholden unnskyldning for den psykiske belastning og de krenkelser som ble påført av arbeidsgiver». Kort tid etter sluttet den ansatte i jobben sin.

VG har fremlagt Røed spørsmål om denne delen av rapporten. Hun har ikke besvart spørsmålene.

Varslerstorm

Med omstillingsprosessen i lønnsavdelingen og behandlingen av den ansatte som bakteppe, eksploderte antall anonyme varsler til Oslo kommune.

April 2016 beordret varslingsrådet i Oslo kommune full gransking.

Tinia med resultatene fra den eksterne granskningen. Den ene på det navngitte varselet, den andre rapporten gjaldt de 26 anonyme varslene. Det navngitte varselet omhandlet den ansatte som granskerne mente var blitt gjort til til syndebukk.

11 sluttet grunnet dårlig ledelse

I anonyme varsler, både før og etter granskingen, fremkommer det sterke beskyldninger om dårlig ledelse. Da granskerne intervjuet de ansatte uttalte enkelte av dem blant annet følgende:

Foto: Faksimile granskingsrapport Tinia 27. juni 2016

I tillegg til intervjuer med ansatte i avdelingen, ringte granskere til de 11 som hadde sluttet i lønnsavdelingen i perioden 2014 til mai 2016. De kom i kontakt med åtte personer hvorav syv av dem oppga dårlig ledelse som årsaken til at de sluttet.

«En helt umenneskelig arbeidsplass å være på, derfor sluttet jeg», sa en av dem som ble oppringt av konsulentselskapet.

Konfrontert med noen av uttalelsene underveis sa Ragnhild Røed:

«Vi kan ikke se at ledelsen har opptrådt slik at det skulle kunne være grunnlag for å danne slike opplevelser hos de tilsette.» Dette bemerket Tinia slik: «Vi konkluderer ikke med at det utøves dårlig ledelse i EFT kompetanse, men om en avviser ansattes opplevelse av virkeligheten (...) – ja, så tenderer det i retning av noe autoritær form for ledelse.»

Røed er fremlagt karakteristikken fra Tinia. Hun har ikke kommentert utdraget.

Ikke forskjellsbehandling

Når det kom til de anonyme varslene, konkluderte Tinia-konsulentene med at ingen hadde vært utsatt for mobbing/trakassering i juridisk forstand, men at det kunne synes som om saken til den navngitte varsleren var «en utløsende faktor» for at folk opplevde seg utrygge på jobb.

Til påstandene om forskjellsbehandling, finner ikke Tinia kritikkverdige forhold hos ledelsen og konkluderer med at klagene om lønns- og arbeidsforhold ikke skulle kommet til varslingsportalen.

Kraftig kritikk av ledelsen

I granskingen kommer det også til dels kraftig kritikk av hvordan Ragnhild Røed og hennes underleder behandler ansatte i avdelingen.

Det skrives at lederne har et større behov for å forsvare seg mot de ansattes opplevelser, enn et behov for å møte dem mer konstruktivt.

Det konkluderes til slutt med at ledelsen leverer resultater, men må få opplæring i behandling av ansatte. Det er svekket tillit mellom ledelse og ansatt. Og at bare ved å gjenreise forvitret tillit, kan de som opplever angst og en anspent hverdag få rasjonalisert sin frykt til beste for dem selv og ikke minst virksomheten.

Foto: Faksimiler fra granskingsrapport Tinia 27. juni 2016

– Vi delte ikke Tinias vurdering av det de omtalte som forholdet mellom oppgaveorientering og menneskeorientering i ledelsen i EFT Kompetanse, skriver HR-direktør Anne Tveitan Ferignac.

Uenige om imøtegåelse

Ledelsen får ros for de tiltakene som er satt i gang og hatt en viss effekt. Videre skriver granskerne at både ansatte og ledelsen vurderes å ha vært utsatt for «uheldig psykisk belastning», grunnet den store belastningen med omstillingsprosessen.

– Rapporten fra Tinia som omhandlet min lederstil ble laget uten kontradiksjon (motsigelse journ.anm.). Det innebærer at Tinia ikke hadde snakket med meg, eller gitt meg anledning til å kommentere, sier Røed til VG.

VG har vært i kontakt med gransker Olve Steinset i Tinia, som svarer slik i en SMS:

– Påstanden er uriktig. Alle som er definert som parter i slike undersøkelser får fullt innsyn og mulighet til å komme med sine anmerkninger, i/til hele faktagrunnlaget før rapport blir utarbeidet – slik ble det og gjort i denne saken. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at den som eventuelt ikke får medhold i sin sak er uenig i rapportens konklusjoner.

På spørsmål om hva Røed mener hun ikke har fått svare for, svarer hun at hun ikke har noe å tilføye.

– Denne saken er grundig behandlet, og det er satt i verk en rekke tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø i EFT Kompetanse. I mai 2017 rapporterte vi til OVK (byrådsavdeling for Oppvekst og kunnskap) om hvordan alle tiltakene var gjennomført og fulgt opp, skriver HR-direktør Anne Tveitan Ferignac i en e-post til VG.

Skolesjef Astrid Søgnen har ikke besvart VGs henvendelser. All kommunikasjon har gått gjennom Ferignac.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder