STOR VARIASJON: POD-direktør Knut Smedsrud fastslår at det er stor forskjell i mengden av restanser mellom landets 27 politidistrikter. Foto:ROGER NEUMANN,

Politimestre når ikke sine mål

Klar ordre: Politimestre må få unna alle restansesakene

Innen mandag må 19 av landets 27 politimestre ha klar en konkret plan for hvordan de skal få bukt med alle uavklarte straffesaker.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Ordren kommer fra Politidirektoratets ledelse. Kun fire politidistrikter har så langt i år nådd de måltall som er satt for hva som er akseptabelt behandlingstid (se tabell nederst i saken). Åtte distrikter ligger innenfor et avvik på 10 prosent.

På politijuristenes bord ligger det nå 45.247 saker eldre enn tre måneder som ikke er påtaleavgjort.

– Vi ligger ikke i rute for å oppfylle de resultatmål som er satt. Derfor tar vi nå affære overfor politimestrene og ber dem gi tilbakemelding om hvilke reelle og konkrete tiltak de akter å iverksette, sier politifaglig direktør i POD, Knut Smedsrud.

– Hva er målet?

– Vi må komme ned på 36.000 restansesaker som er eldre enn tre måneder. Derfor ber vi politimestrene omdisponere midler og mannskap innenfor de rammer de allerede har.

83 uoppklarte saker pr. jurist

VG har i flere artikler avslørt krisen blant landets 550 påtalejurister, som i gjennomsnitt har en portefølje på 83 uoppklarte straffesaker hver.

* I fjor ble 35.000 anmeldte forbrytelser og 14.000 forseelser henlagt til tross for at gjerningsmannen var kjent.

* Pr. 1. juli i år var til sammen 86.116 saker under arbeid i politiet. Nesten en tredjedel, 26.881 saker, var eldre enn seks måneder – og en tiendedel av de aktive sakene eldre enn ett år!

– Trenden går i feil retning og vi kan ikke lenger akseptere at antall uavklarte saker er så høyt. Å få ned restansene er viktig både for folks alminnelige tillit til politiet og ikke minst for ofrene og gjerningsmennene som har krav på en rask avgjørelse. Politimestrene er også nødt til å prioritere nedarbeidelse av straffesaksrestansene som en forberedelse til de store endringer og tekniske løsninger etaten står foran.

Skal på besøk

– Hvorfor har politiet havnet i en slik situasjon?

– Det akter vi å gjøre et dypdykk i. Derfor vil vi i høst besøke fem politidistrikter for å se hvordan de jobber og for å lære av dem som gjør det best.

– Hvem er best i klassen?

– Vi opererer ikke med begreper som «best» og «dårligst», men skal man først trekke frem noen må det være Vestfold politidistrikt. De gjør det veldig bra og har gode løsninger på flere områder.

HANDLINGSPLAN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård, justisminister Anders Anundsen og regjeringen representert ved Erna Solberg vil ha kortere behandlingstid av straffesaker. Foto:TERJE HELSINGENG,

– Altfor dårlig

– Bare fire av 27 politidistrikter har nådd sine mål?

– Det er selvsagt altfor dårlig. Derfor tar vi nå affære. Politimestrene har fått klar beskjed om at de ikke ligger i rute, og vi vil derfor følge nøye med på utviklingen i de 19 politidistriktene som ligger ti prosent eller mer under de måltall som er satt for restanser av straffesaker, sier Smedsrud.

Verst på Romerike

På Romerike, hvor det er flest uavklarte saker, er det satt ned en tverrfaglig gruppe som skal se på straffesatsbehandlingen – og restansesituasjonen. De tillitsvalgte mener at eneste løsning er å opprette 10 nye juriststillinger

– Jeg vil ikke kalle det en krise, men det er en krevende situasjon for hele organisasjonen. Vi skal gjøre vårt ytterste for at straffesaksbehandlinga skal bli bedre enn i dag, sier visepolitimester Kristin Elnes til Indre Akershus Blad.

Politijuristene: – Glad grep blir tatt

Politijuristene er glad for at politidirektøren og Knut Smedsrud tar den uholdbare situasjonen på største alvor.

– Politidirektoratets ledelse viser at de peker ut en retning og tar grep innenfor de rammene de har, sier leder Sverre Bromander som har flere av landets politimestre som kommer dårligst ut som sine medlemmer.

Nå forventer Politijuristene at politimestrene følger opp pålegget og gjør de nødvendige prioriteringer og omdisponeringer for å øke kapasiteten.

POLITIJURISTEN: Sverre Bromander er leder for Politijuristene som også organiserer de fleste politimestrene i Norge.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

– Jeg snakket senest i går med en politiadvokat som nylig hadde hatt vakt, og dermed vært våken halve natten, og så måtte aktorere en sak i retten hele neste dag. Man kan jo selv tenke seg hvor godt, eller dårlig, forberedt man blir i en slik arbeidssituasjon. Samtidig har jeg medfølelse med politimestrene som nok opplever at alt skal prioriteres, og at deres rammer er forholdsvis trange.

Politijuristene mener imidlertid at måltallet om 36 000 restansesaker eldre enn tre måneder er alt for høyt.

– Det er ikke akseptabelt at 36 000 lovbrudd blir liggende så lenge. Vi snakker om like mange fornærmede som antall innbyggere i en middels norsk by. Men dette er et politisk spørsmål, så her bør politikerne på banen og si hva som er akseptabelt.

Hvilken politisk vilje det er til å løse problemene i straffesakskjeden vil vi først få se når statsbudsjettet legges frem for. Det vil danne grunnlaget for fremtidens politi og påtalemyndighet, sier Sverre Bromander.

Anundsen: – Ikke akseptabelt

I et skriftlig svar til Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, gjør justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) det klart at Politidirektoratet har et særlig ansvar for å følge opp de politidistriktene der resultatene er svakest – og lære av dem som er best.

Til VG sier Anundsen at det ikke er akseptabelt at folk må vente i lang tid for å få en påtaleavgjørelse. Han har også forståelse for at politijuristene har en tøff hverdag og opplever arbeidsdagen som presset.

– Det er et stort problem når mange straffesaker blir liggende så lenge uten å bli avgjort. For folk som blir utsatt for kriminelle handlinger, må det være utrolig frustrerende at det tar så lang tid. Ikke minst må det være provoserende at gjerningspersonen deretter får strafferabatt med den begrunnelsen at etterforskningen har dratt ut i tid, sier Jenny Klinge.

Senterpartiets Jenny Klinge. Foto:TERJE BRINGEDAL,

– Må ha mer ressurser

– Hva forventer du?

– At justisministeren griper fatt i dette. Etterforskning og påtale er en veldig viktig del av det politiet driver med, men det trengs mer ressurser og prioritering for å få unna sakene raskere.

Jenny Klinge håper derfor at regjeringen i statsbudsjettet for 2015 målretter midler til nettopp påtalemyndigheten.

– Vi må legge til rette for å rekruttere og beholde gode politijurister. Situasjonen for påtalejuristene er kritisk mange steder nå, med høy turnover og stort arbeidspress, sier Klinge.

Høyre: – Bekymret for kapasiteten

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen. Foto:FRODE HANSEN,

Hårek Elvenes, som sitter i justiskomiteen for Høyre, er bekymret for at politidistriktenes påtalekapasitet er urovekkende ulik.

– De fastsetter selv sin egen påtalekapasitet. Lokal frihet gir nasjonal ulikhet. Det er uheldig innenfor rettsområdet. Vi trenger derfor en nasjonal standard. Færre politidistrikter vil gi sterkere fagmiljøer og mer ensartet påtalearbeid. Igjen ser vi behovet omorganisere norsk politi, mener Elvenes.

Tabellen under viser antall uavklarte saker i landets 27 politidistrikter, hva måltallene er samt differansen målt i antall og prosent.

PolitidistriktResultat 1. aug.2014Måltall 2014Diff res jul 14 og måltallAndel diff av måltall
Romerike367514002275162.50%
Vestoppland1182500682136.40%
Vestfinnmark644300344114.70%
Østfinnmark28115013187.30%
Rogaland44532500195378.10%
Hordaland45862700188669.90%
Østfold33752000137568.80%
Salten71545026558.90%
Helgeland75548027557.30%
Haugaland og Sunnhord.137790047753.00%
Nordmøre og Romsdal74250024248.40%
Sogn og Fjordane59140019147.80%
Telemark2490170079046.50%
Troms87260027245.30%
Gudbrandsdal46432014445.00%
Sør-Trøndelag2147150064743.10%
Nord-Trøndelag105675030640.80%
Agder2494190059431.30%
Nordre Buskerud62950012925.80%
Oslo5745500074514.90%
Asker og Bærum8988009812.30%
Søndre Buskerud1228110012811.60%
Sunnmøre7737007310.40%
Vestfold12571200574.80%
Follo1001100010.10%
Midtre Hålogaland601650-49-7.50%
Hedmark12161400-184-13.10%

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder