BLE VARSLET I 2013: Daværende politimester Geir Gudmundsen fikk i oktober 2013 et brev med alarmerende innhold fra fem mellomledere i Hordaland politidistrikt. Etter det VG får opplyst svarte han aldri på henvendelsen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Slo alarm for tre år siden

BERGEN (VG) Allerede for tre år siden ble daværende politimester Geir Gudmundsen varslet om det som omtales som manglende kriminalitetsbekjempelse og prekær mannskapsmangel i bergenspolitiet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I oktober 2013 sendte fem førstelinjeledere ved spanings- og etterretningsavsnittet (ESA) ved Sentrum politistasjon i Bergen et brev til Gudmundsen, som var politimester i daværende Hordaland politidistrikt.

En av lederne som signerte brevet var den erfarne tjenestemannen som i april i vår varslet den nye politimesteren, Kaare Songstad, om kritikkverdige forhold i politidistriktet.

I det syv sider lange brevet orienterte de fem mellomlederne politimesteren om bemanningssituasjonen og konsekvensene de mente den fikk for kriminalitetsbekjempelsen og arbeidsmiljøet ved avsnittet.

Kjernen i varselet som i disse dager omtales i VG, var allerede en stor bekymring for førstelinjelederne i 2013.

Les VGs sak «Narkovarselet»: I en 52-siders varsler-rapport tar en betrodd politioverbetjent et knallhardt oppgjør med bergenspolitiet.

I brevet til Gudmundsen beskriver de hvordan politidistriktet har bestemt at «det ikke er problemets størrelse som skal være bestemmende for innsatsen mot omsettere av narkotika, men den til enhver tid tilgjengelige etterforskningskapasiteten».

–Flommer over av meldinger

Avsenderne gjør Gudmundsen oppmerksom på at politiets etterretningsregister ikke blir overvåket, selv om det «flommer over» av meldinger om skytevåpen, pengetransportører som selger narkotika, større narkoleveranser og torpedovirksomhet.

Felles for all denne informasjonen, skriver de fem, er at det ikke blir gjort noe som helst. «Dette gjelder også informasjon om grov, samfunnsskadelig kriminalitet.»

– Vi vil uttrykke en bekymring for konsekvensene av bemanningssituasjonen ved avsnittet, fordi vi opplever i langt mindre grad enn tidligere å bidra til effektiv kriminalitetsbekjempelse i politidistriktet, skriver de fem førstelinjelederne.

Les også: Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

Svarte aldri på brevet

Etter det VG får opplyst ble henvendelsen aldri besvart.

I juni 2015 trakk Gudmundsen seg som politimester i Hordaland, etter at granskningsrapporten i kjølvannet av Monika-saken kritiserte politimesteren for å ha sviktet som leder da politimannen Robin Schaefer forsøkte å varsle om sviktende etterforskning etter åtte år gamle Monika Sviglinskajas død.

Gudmundsen ble satt inn som rådgiver i Politidirektoratet i halvannet år. Nå arbeider han som assisterende direktør ved Interpols «operasjonssentral» i Lyon i Frankrike.

Les også: Justisministeren vil ikke kommetere saken, men det vil Hadia Tajik

– Mangler strategi

Brevet fra 2013, som VG har fått tilgang til, viser klart og tydelig hvilken desperat situasjon politifolkene ved spanings- og etterretningsavsnittet følte de var i. De går detaljert og punktvis gjennom både årsakene til og konsekvensene av at politiet, ifølge de fem avsenderne, ikke har en helhetlig strategi for å begrense omsetning og misbruk av narkotika.

Narko-prosjekt Bergen. Her Politihuset i Bergen Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Vi har operativt ingen kontinuitet i arbeidet med å redusere tilgangen på narkotika til byen. Seksjonsledelsen har besluttet at de sakene som skal prioriteres ved avsnittet er MC-kriminalitet, menneskehandel og kriminalitet tilknyttet litauiske nettverk i Norge.

Tjenestemennene skriver at prioriteringene ikke først og fremst gjøres ut fra hva som er de største utfordringene i kriminalitetsbildet lokalt, men ut fra hvor det er mulig å få tildelt økonomisk støtte fra sentralt hold.

Politiet: – Vi var fullstendig overarbeidet

– Omsetterne får være i fred

– Bortsett fra få utvalgte saker får omsetterleddene stort sett være i fred. Følgelig har Etterretningsavsnittets innsats tilsvarende liten innvirkning på tilgangen av narkotika på gateplan.

Dette førte ifølge avsenderne til at måltallene for grove narkotikaforbrytelser ble nær halvert de to foregående årene, fra 50 til 30 bare for Bergen sentrum politistasjon.

– Måltallene ble i 2013 i stor grad oppnådd gjennom beslag og saker initiert av vanlige patruljer, ikke målrettet etterretning. Av hensyn til etterforskningskapasiteten ved narkotikaavsnittet er det derfor gitt muntlige føringer om at etterforskningsavsnittet på bakgrunn av tips eller annen kunnskap ikke skal pågripe narkotikalangere eller gjøre beslag som kan resultere i grove narkotikasaker.

Forbundsleder om narkotikavarselet: – Har tatt for lang tid

Trussel for samfunnet

De kriminelle nettverkene beskrives i brevet som en «åpenbar samfunnsmessig trussel», og knyttes også til et økende antall grove volds- og sedelighetssaker i Bergen.

– Politiets unnfallenhet overfor disse nettverkene bidrar åpenbart til en negativ kriminalitetsutvikling i distriktet, og jo lengre de store narkotikanettverkene får operere uforstyrret, jo bedre fotfeste får de. Det er derfor ubegripelig for oss at det ikke blir avsatt ressurser til systematisk og målrettet å motvirke denne utviklingen.

I brevet konkluderer førstelinjelederne med at mannskapsmangelen er prekær, og at den fører til at «åpenbare alvorlige samfunnsmessige trusler av både kortvarig og langvarig karakter ikke blir fulgt opp».

Hanne Skartveit: Politiet svikter Bergen

Ba om snarlig svar

De avslutter med å anmode politimesteren om at bemanningen snarlig styrkes, og at det foretas en funksjonsanalyse av Etterretningsavsnittet. I tillegg ønsker de en kartlegging og klargjøring av hvilke forventninger politiledelsen har til avsnittets virksomhet, og hvilke mannskapsbehov de egentlig har.

– Vi ber om et snarlig svar på vår henvendelse, og ser fram til dialog med ledelsen om hvordan man kan utbedre situasjonen, samt takle de utfordringer vi her har belyst, skriver de fem.

VG har spurt Geir Gudmundsen om hvordan han vurderte innholdet i brevet, hva han gjorde med brevet og om det ble besvart. I en tilbakemelding VG har fått fra Politidirektoratetes informasjonsavdeling, svarer den tidligere politimesteren ikke på noen av spørsmålene.

Gudmundsen: – Var kjent med notat

– Jeg kan bekrefte at jeg var kjent med et notat vedrørende bemanning ved Etterretning- og spaningsavsnittet ved seksjon for Organisert kriminalitet ved Bergen Sentrum politistasjon i daværende Hordaland politidistrikt, sier Gudmundsen.

VG har også spurt Gudmundsen om han som politimester var kjent med muntlige føringer om at avsnittet ikke skulle pågripe narkotikalangere eller gjøre beslag som kunne resultere i grove narkotikasaker, slik det hevdes i varslet, og om han sanksjonerte slike føringer.

– Vedrørende siste spørsmål er jeg ikke kjent med de muntlige føringer det vises til. Dette er en pågående sak, og jeg har derfor ingen flere kommentarer.

Da VG påpeker at de muntlige føringene er omtalt i notatet Gudmundsen sier han kjenner til, kommer det ikke flere svar fra den tidligere politimesteren.

VG har spurt daværende sjef for Bergen sentrum politistasjon, nåværende visepolitimester Olav Valland, om han ble gjort kjent med brevet som ble sendt i 2013.

– Dette omhandler interne forhold som jeg ikke kan svare på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder