ADVOKAT: – Vi har en klar plikt til å forhindre at dette skjer, som stat, sier Maria Hessen Jacobsen om selvmord i fengsler.

Advokat etter at Silje (20) tok livet sitt i fengsel: − Vi kan ikke fortsette slik

Retten mente at Silje (20) ikke hørte hjemme i fengsel. Etter fem måneder i varetekt, tok 20-åringen livet sitt på cellen. 

Publisert:

– Det er et tydelig behov for endring i hvordan innsatte med selvmordsfare ivaretas, sier advokat Maria Hessen Jacobsen til VG. 

Lørdag fortalte VG historien om 20 år gamle Silje som tok livet sitt i Bredtveit fengsel.

Hun satt varetektsfengslet i snaut fem måneder, til tross for at retten fra første stund mente hun burde legges inn i helsevesenet. 

– Det var trist å lese Silje-saken, sier Hessen Jacobsen, som er leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. 

KVINNEFENGSEL: Bredtveit forvarings- og sikringsanstalt er et landsdekkende fengsel for kvinner.

Hun er også bistandsadvokat for den etterlatte familien til Jonatan Krister Andersen (20). Andersen tok sitt eget liv i Mandal fengsel i september 2021. 

– De er to tunge saker som begge løfter viktige spørsmål om hvordan vi ivaretar unge, sårbare personer i fengsel. Silje og Jonatan er også bare to av flere, og som advokat møter jeg stadig nye jeg blir redd for, sier Hessen Jacobsen. 

– Vi kan ikke fortsette slik, fengsel er ikke et sted vi kan ivareta disse menneskene. Enten må kriminalomsorgen utrustes slik at de kan redusere selvmordstallene, ellers så må vi gi dem et tilstrekkelig annet tilbud, mener advokaten. 

Bredtveit er et landsdekkende fengsel for kvinner.

Tall VG har fått innsyn i, viser at fengselet siden 2018 har hatt langt flere selvmordsforsøk og selvskadingsepisoder enn noe annet fengsel i Norge. 

SATT FENGSLET: Retten mente Silje (20) skulle vært innlagt i psykiatrien, men Silje ble sittende snaut fem måneder i varetekt. Hun tok sitt eget liv i august 2013.

– Ansvarsfraskrivelse

I løpet av tiden Silje satt varetektsfengslet, ble hun fraktet til legevakt og sykehus minst fire ganger. 

Årsaken var at hun hadde skadet seg selv og trengte helsehjelp. I perioder skadet hun seg ukentlig, ifølge fengselets egen logg.

For Hessen Jacobsen er det vanskelig å forstå hvorfor terskelen for innleggelse er så høy i saker der det er fare for selvmord.

Hennes erfaring er at mange innsatte med store psykiske lidelser låses inne lenge av gangen, uten tilstrekkelig tilsyn. 

– De har samme rett som oss utenfor til helsehjelp, sier hun. 

– Vi har en klar plikt til å forhindre at dette skjer, som stat.

– Ansvarsfraskrivelse

I etterkant av Siljes dødsfall ble både fengselets, politi- og påtalemyndighet og helsevesenets rolle undersøkt. Undersøkelsene endte med samme konklusjon:

Ingen av etatene kunne klandres.

– Det synes å være en ansvarsfraskrivelse når helse, politi og kriminalomsorgen peker på hverandre, eller forklarer sin egen rolle bort under henvisning til den andres ansvar. De har en klar lovpålagt plikt til å samarbeide, sier hun. 

Tilsynsrådet, et uavhengig organ oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet, skal føre tilsyn med fengsler og se til at behandlingen av innsatte skjer i samsvar med gjeldende rett. 

VG har tidligere omtalt hvordan Tilsynsrådsordningen har blitt kritisert fra flere hold.

En av lederne for Tilsynsrådet mener at ordningen har begrenset utbytte, blant annet fordi det ikke får innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

Konsekvensen av at Kriminalomsorgen i praksis er en «organisasjon som styrer seg selv», mener Tilsynsrådslederen.

– Det er også alvorlig at det ikke skjer en tilsvarende granskingsprosess i fengsel, som alltid skal finne sted når noen tar sitt liv på institusjon. Status i dag er menneskerettsstridig, sier Hessen Jacobsen.

JUSTISMINISTER: Emilie Enger Mehl (Sp)

Setter ned utvalg

VG har spurt om justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ønsker å kommentere saken.

VG har også rettet en henvendelse til helsedepartementet.

I en samlet kommentar skriver statssekretær John-Erik Vika (Sp), via sin kommunikasjonsavdeling i justisdepartementet følgende:

– Regjeringen har startet gjenoppbygging av kriminalomsorgen etter årevis med kutt. Vi kommer ikke utenom økonomi når vi snakker om å bedre vilkårene i fengsel og bruk av isolasjon.

Regjeringen skal nå sette ned et utvalg som skal vurdere hvordan innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming blir fulgt opp, opplyser Vika.

– For regjeringen har styrket samarbeid mellom justis og helse stått på dagsorden siden dag én. Altfor mange innsatte har psykiske lidelser, skriver han.

Ny veileder

Også den nasjonale veilederen for helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsel skal nå revideres av Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Noe av det første justis- og beredskapsministeren gjorde da hun tiltrådte var å styrke budsjettet til Kriminalomsorgen. I budsjettet for 2022 og 2023 er det foreslått en varig økning i kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner, skriver Vika.

Midlene skal gå til økt bemanning, bedre innhold i soningen og redusert omfang av isolasjon, opplyser han.

– I nysalderingen for årets budsjett er det også foreslått en engangsbevilgning på 100 million kroner til kriminalomsorgen for å forebygge at uforutsette utgifter går utover bemanningen og fører til mer bruk av isolasjon.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no