KREVER ENDRING: Barneombud Anne Lindboe mener barn som blir mobbet ikke får den hjelpen de trenger. Her er hun på kontoret sitt i Oslo. Foto:Patrick Da Silva Sæther,VG

Barneombudet krever eget mobbetilsyn

Barn og foreldre får ikke hjelpen de trenger i mobbesaker, mener barneombud Anne Lindboe.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I dag er det fylkesmennene som er ansvarlige for å føre tilsyn og behandle klager som angår skolenes håndtering av mobbesaker.

Søndag skrev VG at de mottok totalt 126 klager i fjor – samtidig som omtrent 17.000 elever svarer at de blir mobbet to-tre ganger i måneden eller mer.

Barneombud Anne Lindboe mener dagens klagesystem er for dårlig.

– Det er ikke kjent at fylkesmannen er klageinstans, sier Lindboe, som også påpeker at fylkesmannen mangler sanksjonsmuligheter:

– Fylkesmannen har ikke makt til å gjøre noe hvis skolen fortsetter å bryte loven. Hvis lærer, skole eller skoleeier bevisst unnlater å gjøre noe, er foreldre og elever satt sjakk matt.

Mer makt

Nå vil hun ta grep ved å opprette en særskilt klageinstans som skal:

* Gi råd og veiledning til barn og foreldre.

* Ha mandat til å rykke ut til skoler ved varsel om alvorlige saker

* Ha myndighet til å gi pålegg og sanksjoner på lik linje med Arbeidstilsynet og Helsetilsynet.

* Ha mandat til å kreve tiltak som å splitte opp elever, bytte om på lærere eller hente ekstern ekspertise for å bistå skolen.

– Vi trenger et klageorgan som er på barnas premisser. Det er på tide at det tas noen grep. Barns rettssikkerhet er altfor dårlig. Vi kan ikke ha det slik.

– Skal denne instansen overta fylkesmannens rolle?

– Det er litt tidlig å si noe om arbeidsdelingen. Det viktigste er at systemet blir mer tilgjengelig og operativt slik at vi får en raskere løsning på de vanskeligste sakene.

– Rettsvernet må sikres

Lindboe har sendt forslaget til det regjeringsutnevnte mobbeutvalget, som ved påsketider skal levere en rapport om mobbetiltak.

I innspillet slår Lindboe fast at det ikke finnes noe «system som sikrer barnet en helsemessig eller faglig «time out» inntil saken løses».

Hun får støtte fra Øystein Djupedal, som leder utvalget.

LEDER MOBBEUTVALG: Tidligere SV-kunnskapsminister og fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

– Tryggheten om at man får hjelp har man ikke i dag. Rettsvernet for barn må sikres, sier Djupedal, som er tidligere kunnskapsminister og nå fylkesmann i Aust-Agder.

Han vil ikke kommentere Barneombudets forslag direkte, men røper at en lignende idé blir drøftet i utvalget:

– I dag får foreldre og barn som utsettes for mobbing liten juridisk hjelp. Vi vurderer å opprette et eget kontor som kan hjelpe til med det juridiske.

– Skal dette kontoret også være en klageinstans?

– Det vet jeg ikke. Men vi har fått mange innspill om at familier er ensomme, og at de trenger noen som kan gi dem råd og veiledning, sier Djupedal, som er fylkesmann i Aust-Agder.

– Trekker frem barnekonvensjonen

Fagsjef Kristin Oudmayer i UNICEF sier de er glade for at Djupedal-utvalget legger barnekonvensjonen til grunn for sitt arbeid.

– Det er utrolig viktig. Barnekonvensjonen definerer mobbing som vold, og denne alvorlige dimensjonen har ikke blitt løftet godt nok frem tidligere. Mobbing av barn er et alvorlig brudd på barnets rettigheter etter barnekonvensjonen – uansett hvor den skjer, sier hun.

Barnekonvensjonen har en egen bestemmelse som skal beskytte barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold.

– I tillegg vil konsekvensene av mobbingen kunne være brudd på barns rett til privatliv, rett til skolegang, rett til liv og utvikling og rett til deltagelse, fordi mobbingen kan være faktoren som begrenser livsutfoldelsen til barnet, sier Oudmayer.

– Vi håper at Djupedalutvalget vil komme med gode verktøy som skolen kan bruke, og løsninger som er lette å bruke lokalt. Samtidig er vi i UNICEF opptatt av å se på mobbing som et samfunnsproblem, ikke som kun et skoleproblem. Det er viktig at forebygging og håndtering skjer allerede i barnehagen. Mobbing er en for stor oppgave til at skolene kan løse den alene. Alle voksne på barns arenaer må ansvarliggjøres.

Avventer rapport

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at han vil avvente Djupedal-utvalgets forslag før han tar stilling til Barneombudets forslag.

– Jeg er helt enig i at det er avgjørende viktig at elevers rettssikkerhet ivaretas og at en effektiv klage- og tilsynsmyndighet er viktig for oppnå dette. Konkrete forslag om endringer i vil jeg vurdere etter at utvalgets rapport er lagt frem.Kommersielt samarbeid: Rabattkoder