SKAL RYDDE OPP: Justisminister Anders Anundsen (Frp) skal bidra til at Politiavdelingen og Beredskapsavdelingen i Justisdepartementet samarbeider bedre. Her er han på en HV-øvelse i Østfold tidligere i vår. FOTO: GISLE ODDSTAD/VG

Slakter beredskapen i Justisdepartementet

Rapport: Intern konflikt truer arbeidet med samfunnssikkerhet

Har ikke god nok oversikt

Vedtak etter 22.juli er ikke fulgt opp

En fersk rapport slakter Justisdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. En rekke av 22.juli-kommisjonens anbefalinger er ikke fulgt opp.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Rapporten, som VG har fått innsyn i, beskriver også en intern konflikt i JD, som har rast i minst 10 år, mellom Politiavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen.

Det skal ha rammet arbeidet med samfunnssikkerhet i Justisdepartementet.

For første gang har regjeringen åpnet for offentlig innsyn i en intern gransking av arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet i regjeringssystemet, hvor departementene skal sjekkes minst hvert fjerde år.

Mangler oversikt

På to områder beskriver rapporten brudd mot kravene som regjeringen har satt til arbeidet med samfunnssikkerhet:

** JD sørger ikke for at justissektoren som helhet ivaretar et målrettet og effektivt beredskapsarbeid.

** JD har ikke oversikt over status for arbeidet med samfunnssikkerhet, som JD skal orientere regjeringen om.

Kritikken rammer justisminister Anders Anundsen (Frp), som er konstitusjonelt ansvarlig for departementet som skal være en pådriver for å styrke samfunnssikkerheten på alle områder - men som ifølge rapporten «ikke alltid klarer å implementere de samme initiativene i eget departement».

Anundsen sto selv i fremste rekke blant kritikerne av den rødgrønne regjeringens manglende beredskap etter 22.juli-angrepene.

Bekrefter interne «spenninger»
Både departementsråd Tor Saglie og justisminister Anders Anundsen bekrefter at det har vært spenninger mellom to avdelinger i Justisdepartementet, og at det kan ha hemmet arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Begge innrømmer også at problemene ikke er løst.

- Det er beklagelig at det gjenstår noen problemer. Men det er satt i gang en rekke tiltak, blant annet et prosjekt med organisasjonsutvikling, Vi går igjennom oppgavefordeling og samhandling mellom Politiavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen, og har også engasjert en ekstern konsulent for å bistå, sier Saglie til VG.

Også justisminister Anders Anundsen (Frp), som er konstitusjonelt ansvarlig for departementet, bekrefter problemene.

Rammer Faremo

JOBBET SAMMEN: Departementsråd Tor Saglie og tidligere justisminister Grete Faremo avbildet under 22.juli-høringen i Stortinget i november 2012. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Men forgjengeren Grete Faremo (Ap) må ta en stor del av ansvaret for en rekke feil og forbedringspunkter som Helsetilsynet avdekket under et omfattende tilsyn i Justisdepartementet i løpet av vinteren, mener Anundsen.

- Dette tilsynet ble gjennomført rett etter regjeringsskiftet, og det er en bra statusrapport. Sånn sett er jeg heldig, for nå er det min jobb å rydde opp i det som ikke er ryddet opp i tidligere, sier Anundsen til VG.

Departementet er ansvarlig for å orientere regjeringen om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i sivil sektor.
Men tre år etter terrorangrepet, mangler Justisdepartementet fortsatt en samlet oversikt over beredskapsarbeidet i staten, skriver Helsetilsynet i den ferske tilsynsrapporten.

Ingen av justisministrene har klart å løse en årelang intern konflikt mellom Politiavdelingen, og Rednings- og beredskapsavdelingen i departementet.

Samarbeider dårlig

De to avdelingene samarbeider - ifølge rapporten - så dårlig at det kan ramme effektivitet og kvalitet i arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet.

«Mange informanter beskriver samarbeidsforholdene mellom avdelingene som generelt vanskelige, og viser til at dette er en situasjon som har preget samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i departementet i en årrekke», heter det i rapporten.

Helsetilsynet viser til at konflikten mellom avdelingene for første gang ble rapportert allerede i 2002.

«Mangelfull styring, delvis på grunn av et svakt styringssystem, er etter tilsynets oppfatning en av årsakene», heter det i Helsetilsynets rapport.

Brukte Helsetilsynet

Tilsynslaget fra Statens Helsetilsyn gjennomførte tilsynet i Justisdepartementet fra september til desember 2013, altså både før og etter regjeringsskiftet.

Det er Justisdepartementet sitt ansvar at alle departementene har regelmessige tilsyn med deres jobb innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB i Tønsberg gjennomfører disse inspeksjonene. Men for å unngå at bukken passer havresekken, har regjeringen bestemt at Helsetilsynet skulle sjekke Justisdepartementet.

Mangel-listen

Her er noen av manglene som skulle vært gjennomført, men som Justisdepartementet ikke har fulgt opp:

** Departementenes samordningsråd for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke hatt noen møter siden januar 2012.

** Departementet har ikke laget noen øvelsesstrategi for sin egen del. Det har ikke vært gjennomført årlige fellesøvelser for departementet.

** Justisdepartementet skulle føre oversikt over alle øvelser i departementene, men Helsetilsynet har ikke funnet noen slik oversikt.

** De har heller ikke laget noen oversikt over aktører på strategisk nivå i regjeringsapparatet, verken roller, ansvar eller varslingsrutiner ved kriser.

** Departementet har ikke en god nok oversikt over kritisk infrastruktur i sin egen sektor.

** JD har ikke oppdatert sin egen risiko- og sårbarhetsvurdering, som er fra våren 2011.

** JD skal hvert år arrangere et seminar om samfunnssikkerhet og beredskap for justissektoren. Det har ikke skjedd.

Besk kritikk

Justisminister Anundsen sier han la merke til situasjonen allerede før han fikk denne tilsynsrapporten på sitt bord.

- Hvorfor har denne mangelen på styring og klargjøring av ansvar fått pågå over så lang tid i departementet?

- Det er vanskelig å svare på. Det er nok et spørsmål som bør adresseres til tidligere politisk ledelse i departementet, samt til departementsråden. Men i vår gjennomgang av avdelingene ser vi at samhandlingen må styrkes, det må i større grad tenkes i kjede-reaksjoner og samhandling mellom avdelingene, svarer Anundsen.

Departementsråd Saglie sier at mange av målene som departementet nå får besk kritikk fra Helsetilsynet for ikke å ha oppnådd, er formulert av departementet selv.

- Vi har vært ambisiøse, men har ikke kommet så langt som vi ønsket. Det er store faglige oppgaver i dette, og mye tar tid. Rapporten tar for seg et tilsyn i fjor høst, og mye har bedret seg siden. Hadde Helsetilsynet kommet tilbake nå, ville de se at mye allerede er endret.

- Kan du nevne et eksempel på noen av manglene som nå er ordnet?

- Mye av det vi holder på med er gradert. Men vi jobber på, og som virksomhetsleder bruker jeg mye tid på dette selv. For eksempel har vi en forbedret overordnet oversikt over samfunnssikkerhetsarbeidet i de øvrige statsetatene.

- Dere får kritikk for at Departementenes samordningsråd for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke har møttes siden januar 2012. Er det tatt tak i?

- Ja, rådet er innkalt til møte før sommeren. Men rådet fungerte ikke optimalt, og mange av deres oppgaver med koordinering er løst av Regjeringens kriseråd, departementsrådene, som har månedlige møter om samfunnssikkerhet, svarer Saglie.

- Underlig at det ikke er ryddet opp

Justisminister Anundsen har sittet som statsråd i over 200 dager. Han mener likevel ikke han kunne ha rukket å gjøre mer.

- Nei, ikke stort annet enn det vi allerede har gjort. Vi satte i gang raskt med det vi kjente til, men det er jo først nå vi har fått tilsynsrapporten. Under neste tilsyn blir vi målt på om vi har klart å forbedre oss, sier Anundsen.

- Mange vil mene det er underlig at dette ikke er ryddet opp i etter alt som kom frem etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya?

- Ja. Det synes jeg også. Min fordel er at dette er ting som jeg fikk innsyn i som leder av Stortingets kontrollkomite. Her har vært mange kloke og flinke folk, mye vilje, men uten at nødvendige tiltak har blitt utført. Det er jeg og departementsråden nå i gang med å endre på, svarer Anundsen.

Usminket rapport

- Hvordan tar dere tak i den harde kritikken fra Helsetilsynet internt, departementsråd Saglie?

- Vi ønsket en usminket rapport, og det har vi fått. Helsetilsynet har helt korrekt påpekt en rekke mangler, men de trekker også fram mye positivt. Ikke minst får vi ros for det nye døgnbemannede krisestøtteenheten. Men vi jobber på og håper å lukke avvikene når Helsetilsynet skal følge opp tilsynet til høsten.

- Er ikke kritikken så alvorlig at justisministeren blir nødt til å orientere Stortinget?

- Jo, Stortinget vil få en grundig redegjørelse i et eget vedlegg til statsbudsjettet om samfunnssikkerhet generelt, til høsten. Jeg vil også trekke frem at det er første gang offentligheten får innsyn i en tilsynsrapport fra departementene. Vi er forberedt på at det blir søkelys på oss, sier Tor Saglie.

Faremo taus foreløpig

Tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) ønsket ikke å kommentere hverken innholdet i tilsynsrapporten eller kommentarene fra Anders Anundsen i går på 17. mai.

- Jeg finner det mest naturlig at den som er konstitusjonelt ansvarlig, kommenterer rapporten. Dessuten vil jeg ikke kommentere en slik sak før jeg har lest rapporten, sa Faremo til VG.

VG oppnådde lørdag ikke kontakt med Faremos forgjenger som justisminister, Knut Storberget (Ap).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder