Slik kontrolleres norske barnehager

Det føres flere typer tilsyn med norske barnehager, men i VGs barnehagebase vil du finne de tilsynene som handler direkte om barnas velferd.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL
Forskrift miljørettet helsevern i skoler og barnehager - veilederBarnehageloven - veileder

Barnehagebasen inneholder tilsynsrapporter etter to ulike lovverk:

TILSYN: Det er kommunenes ansvar å gjøre tilsyn med barnehagene. Her er Kunnskapsdepartementets veileder om hvordan tilsyn skal utføres. Foto:

Tilsyn etter Lov om barnehager utføres som regel av kommunens barnehagemyndighet eller oppvekstavdeling. Disse tilsynene omhandler blant annet den pedagogiske bemanningen, barnehagens foreldre- og samarbeidsutvalg, årsplanen, rutiner for politiattest, opplysningsplikt overfor barnevern og den generelle driften.

Les veilederen til barnehageloven her

Kommunene er pålagt å drive tilsyn, men hverken hyppighet eller metode for tilsyn etter barnehageloven er lovfestet. En veileder fra Kunnskapsdepartementet sier imidlertid at tilsyn skal gjøres «systematisk»:

«Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.»

Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utføres som regel under kommunelegens myndighet eller av egne miljø- og helseavdelinger i kommunene. Disse tilsynene omhandler blant annet inneklima, smittvern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer.

Les veilederen til forskriften her

Forskriften sier kun at «kommunen fører tilsyn». Omfang eller metode er ikke lovfestet, men det gis en rekke råd i en veileder fra Statens Helsetilsyn, som også slår fast at kommunen har «plikt» til å føre tilsyn.

Tilsynsrapportene fra kommune til kommune er svært ulike, både når det gjelder tema, utforming, metode og hva som anses som lovbrudd.

I VGs barnehagebase vil du finne:

** Rapporter etter varslede og uanmeldte stedlige tilsyn. Enkelte vil inneholde bildevedlegg.

** Rapporter basert på samtale mellom tilsynsmyndighet og barnehageeier- eller styrer.

** Rapporter basert på egenrapportering fra barnehagene via skriftlige skjema eller internett.

** Enkelte rapporter etter Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, som regel utført av private aktører på vegne av kommunen.

** Enkelte rapporter utført av kommunens brannmyndighet.

** Godkjenninger etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern på barnehager som enten skal starte opp, har utvidet virksomheten, eller hvor kommunen har besluttet å fornye godkjenningen av eksisterende barnehager.

De fleste tilsynsførerne bruker begrepene avvik og merknad for å påpeke kritikkverdige forhold, hvorpå det kan gis pålegg.

Avvik brukes for å beskrive forhold som gjør at barnehagen ikke fyller loven eller forskriftens krav.

I rapporter om lekeplassutstyr, som hører inn under en egen forskrift, vil man se at avvik ofte kategoriseres som A- B- eller C-avvik, hvor A-avvik er mest alvorlig.

Merknad brukes for å beskrive forhold som kan utvikle seg til avvik eller der tilsynsmyndigheten mener det finnes uklarheter.

VG gjør oppmerksom på at noen kommuner i liten grad benytter seg av begrepene avvik og merknad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder