Regjeringen vil drøfte skogen med EU

KREVER SKOG-GREP: - Nå er det viktig at dette blir omsatt til praktisk politikk som gir konkrete utslippsreduksjoner og nye næringsmuligheter, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund. Foreløpig gir han grønt lys til klimaminister Tine Sundtoft (H). Foto:Jon Olav Nesvold,

Skognæringen vant frem - men krever klimahandling: Sundtoft forkastet «kreativ» skogløsning

Skognæringen jubler etter at klimaminister Tine Sundtoft (H) forkastet regnemetoden som kunne ført til at norsk skog ville råtne på rot.

Artikkelen er over fem år gammel

– Opplegget som regjeringen jobbet med, kunne ha endt med at store skogressurser ville ha stått ubenyttet og råtnet på rot. Det man nå er blitt enig om, er at man er helt avhengig av å benytte skogens ressurser for å klare å nå klimamålene, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til VG.

VG omtalte nylig regnemetoden som hadde ført til at Norge ville ha «tjent» på å la skogen bli stående. Skogen binder nemlig karbon, og dagens regneteknikk straffer et land dersom man reduserer karbonlagrene. Men systemet rammer ikke ordinært, bærekraftig skogbruk.

Skogeierforbundet, som representerer 75 prosent av norsk skogproduksjon, fryktet at CO2-modellen ville være et insentiv til å redusere skoghogsten.

– Nå ser klimameldingen helt annerledes ut. Om det skyldes at Krf og Venstre har kommet inn i forhandlingene, næringens brev til statsministeren eller om det er VGs omtale som har fått politisk ledelse til å få øynene opp for hva som kunne skje, vet jeg ikke. Men det er tydelig at politisk ledelse har gått ordentlig inn i saken og lagt om kursen, sier Erik Lahnstein.

Krever handling

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen om Norges nye klimamål frem mot 2030, og skognæringen er glad for å ha vunnet frem - foreløpig.

– Dette er en melding som følger opp budskapet fra FNs klimapanel om skog. Den fremhever behovet for å binde mer karbon i skogen, samtidig som skogen brukes til å produsere produkter som kan erstatte utslippsintensive, fossile alternativer, sier Erik Lahnstein.

Skogtoppen er imidlertid klar på at regjeringen nå på levere på praktisk politikk:

– Signalene som kommer, er tydelige og forpliktende. Nå er det viktig at dette blir omsatt til praktisk politikk som gir konkrete utslippsreduksjoner og nye næringsmuligheter. Hvis vi utsetter de konkrete tiltakene, og heller gjennomfører tiltak i EU, vil færre av de grønne arbeidsplassene komme i Norge, sier Lahnstein.

I klimamelding fremkommer det at regjeringen ønsker å knytte seg tettere opp mot EU. Det betyr at Norge kan utnytte fleksibiliteten i EU-systemet gjennom å oppfyllet utslippsforpliktelser ved å bidra til kutt i andre land.

INN I GRANSKOGEN: 100 dekar granskog gir omtrent 3000 kubikkmeter tømmer. Dersom tømmeret brukes til materialer og biodrivstoff som erstatter stål, betong, flybensin og diesel, reduseres klimagassutslippene med mer enn 2000 tonn CO2, ifølge Norges Skogeierforbund. Foto:Heiko Junge / NTB Scanpix,

- Må plante mer

Erik Lahnstein sier det er umulig å nå globale klimamål uten å ta i bruk mer av skogens råstoff.

– Det er ikke mulig å innfri det nasjonale klimaforliket uten å plante mer skog, hogge mer skog og å bruke skogråstoffet på nye måter, sier han. Og legger til:

– Det årlige opptaket av CO2 i norske skoger kan økes med mer enn 5 millioner tonn CO2. Økt og ny bruk av trevirke fra de norske skogene kan også redusere klimautslippene med omtrent 5 millioner tonn CO2, og dermed kan nettoutslippet av CO2 i Norge reduseres med mer enn 10 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer 20 prosent av Norges samlede utslipp, sier Erik Lahnstein.

Nettopptaket av CO2 i skog tilsvarer halvparten av norske klimautslipp, og i dag regnes noe av skogen inn i klimaregnestykket. Med den nye stortingsmeldingen, vil Norge fortsette å regne på skogen i tråd med hva som er akseptert internasjonalt.

Nettopptaket av CO2 i skog tilsvarer i dag halvparten av norske klimautslipp. Klimameldingen viser hvordan opptaket i norske skoger forventes å gå ned i årene som kommer som følge av lave investeringer i skogproduksjonen de siste tiårene.

Regjeringen påpeker at den nedadgående trenden kan begrenses ved nye skogskjøtselstiltak som planteforedling, gjødsling, økt plantetetthet og planting av skog på nye arealer som det er avsatt 15 millioner gjennom budsjettavtalen for 2015.

Sundtoft: - Nye tiltak

Klimaminister Tine Sundtoft ønsker ikke å kommentere regjeringens snuoperasjon, men sier nye tiltak bør telle:

– Vi har nettopp valgt et kuttmål for Norge på minst 40 prosent innen 2030. Det er ambisiøst, men det er også viktig for oss at ambisjonsnivået vårt for utslippsreduksjoner ikke skal være påvirket av hvilken regnemetode vi velger for skog. Det er nye tiltak i skogen som bør telle. Da skaper vi også insentiver til større klimabidrag fra skog, noe som er spesielt viktig i global sammenheng for å redusere utslippene, sier Tine Sundtoft til VG.

Skogens fremtid vil nå drøftes nærmere med EU, ifølge statsråden.

– Vi har valgt en tilnærming til klimamålet der vi skal samarbeide med EU. Spørsmålet om bokføring av skog er ett av temaene vi også må diskutere med EU. Her har vi tidligere hatt mange felles synspunkter på skogens rolle, sier Sundtoft. Og legger til:

– Skogen kan ha en viktig funksjon i overgang til lavutslippssamfunnet, som leverandør av både fornybar energi og trematerialer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder