KLAGER PÅ HENLEGGELSE: Politimannen som varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt har skrevet et tolv siders langt notat som er sendt til toppene i justis-Norge. Klagen på Spesialenhetens henleggelse skal nå behandles av Riksadvokaten.

KLAGER PÅ HENLEGGELSE: Politimannen som varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt har skrevet et tolv siders langt notat som er sendt til toppene i justis-Norge. Klagen på Spesialenhetens henleggelse skal nå behandles av Riksadvokaten. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Narkovarsleren i Bergen: Hardt ut mot Spesialenhetens etterforskning

I et notat som er sendt til toppene i justis-Norge, retter politivarsleren i Bergen hard kritikk mot Spesialenhetens håndtering av varslingssaken. Ny dokumentasjon han har fremlagt for justisministeren og riksadvokaten, hemmeligholdes av Justisdepartementet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

12. mai i år konkluderte Spesialenheten for politisaker med at ingen i Vest politidistrikt kan straffes i tilknytning til varslingssaken i Bergen, og saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

Politimannen som i april i fjor varslet om kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet, mener Spesialenheten har gjennomført en mangelfull etterforskning av varselet. I juni sendte han en formell klage på henleggelsen gjennom sin advokat Birthe Eriksen.

VG Spesial: Narkovarselet

I et tolv sider langt notat som er sendt som vedlegg til klagebrevet Eriksen har sendt Riksadvokat Tor-Aksel Busch, justisminister Per-Willy Amundsen, Politidirektoratet og lederen i Stortingets justiskomite Hadia Tajik, tar den høyt respekterte politimannen et kraftig oppgjør med måten saken er blitt behandlet på av Spesialenheten.

– Avhengig av tillit

– På samme måte som politiet er avhengig av tillit i befolkningen, er Spesialenheten avhengig av tillit blant ansatte i politietaten. Det er viktig at enheten fremstår med stor grad av profesjonalitet og integritet. I denne saken er det imidlertid åpenbart at Spesialenhetens uttalte målsetting med etterforskningen i svært liten grad korresponderer med de undersøkelser som har blitt foretatt, skriver han.

AVVISER KRIITIKKEN: Jan Egil Presthus er leder for Spesialenheten for politisaker. Foto: Terje Bringedal VG

Varsleren peker på at Spesialenheten kun har undersøkt tre av sakene som er omtalt i varselet, men hevder at Spesialenheten ikke har skaffet seg annet enn fragmenter av informasjonen som er nødvendig for å kunne vurdere sakene på en tilfredsstillende måte.

– Det foretas heller ingen drøfting av hvorvidt det foreligger verken handlingsplikt eller etterforskningsplikt. Det konkluderes utelukkende med at forholdene ikke kan anses å være straffbare. Ved å komme til den konklusjonen, reises det følgelig heller ikke spørsmål om en eventuell årsakssammenheng mellom straffbare unnlatelser og overordnede føringer.

Justisdepartementet: – POD er habile

I vedlegget til klagen har varsleren redegjort for beslutningsgrunnlaget politiet har hatt å forholde seg til i flere saker som er omhandlet i varselet. Hele dette kapittelet - i alt ni sider - var sladdet da VG mottok dokumentene etter å ha søkt om innsyn tidligere i år. Hemmeligholdet begrunnes av departementet med offentlighetslovens bestemmelse om opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

– Det er intet i Spesialenhetens påtalevedtak som tilsier at denne dokumentasjonen er innhentet og hensyntatt i de vurderingene som er gjort, skriver varsleren.

Avhørte 29 personer

Spesialenheten avhørte ifølge sitt eget påtalevedtak 29 personer i forbindelse med etterforskningen. Kun tre var spanere, resten var i all hovedsak politiledere, skriver varsleren i brevet.

– En rekke personer som har måttet forholde seg til føringer de har oppfattet sterkt kritikkverdige, har altså ikke blitt avhørt. Det er ikke vanskelig å akseptere at ingen blir straffet i tilknytning til varselet. Men påtaleavgjørelsen må bero på et korrekt og relevant faktagrunnlag. Det har ikke skjedd i denne saken.

Han mener det er «påfallende at Spesialenheten tilsynelatende ensidig gjengir uttalelser og hendelsesforløp som bygger opp under konklusjonen i påtalevedtaket.»

Fagforeningen: Slakter håndteringen

– Fraværet av kritiske uttalelser fra vitner og mangelen på drøftelser relatert til de ulike straffbarhetsvilkår styrker min oppfatning av en etterforskning som ikke oppfyller grunnleggende objektivitetskrav, skriver han.

I vedtaket heter det at Spesialenheten fra vitner som er avhørt ikke er orientert om andre hendelser enn de som er beskrevet i varslelet. Dette er feil, hevder politimannen.

Ifølge varsleren har to av de tre spanerne som ble avhørt redegjort for Spesialenheten om hendelser der de oppfatter at politiet har handlet kritikkverdig, og muligens i strid med politiets handleplikt.

– Dette gjelder i forhold til personer som kan utgjøre en alvorlig samfunnstrussel, skriver han i notatet.

Politiet: Vi var fullstendig overarbeidet

Varslerens advokat Birthe Eriksen uttaler følgende til VG:

– Ville ha ønsket resultat

– For min klient fremstår det som om Spesialenheten tilsynelatende bevisst har unnlatt å innhente lett tilgjengelige bevis, i den hensikt å komme frem til et ønsket resultat.

– Det er forøvrig berettiget å stille spørsmål ved hvorfor Justisdepartementet hemmeligholder det meste av varslerens saksgjennomgang, ettersom denne er anonymisert, sier hun.

Varsleren presiserer at han aldri på noe tidspunkt har hatt ønske om at enkeltpersoner skal straffes, og heller ikke hatt ønske om at varselet skulle etterforskes av Spesialenheten.

– Jeg har kun hatt et ønske om at det skal fastslås at en, etter min oppfatning, uholdbar praksis skal opphøre, og videre spille inn tanker til en mer effektiv og helhetlig kriminalitetsbekjempelse.

Jussprofessorer: – Politiet bryter loven

OPPGITT: Advokat Birthe Eriksen er advokat for politivarsleren i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Manglende forståelse

Advokat Birthe Eriksen skriver i sitt brev til justisminister og riksadvokat at hun er «litt satt ut» av det hun mener er manglende forståelse for habilitetsproblematikken som er utvist i denne saken.

– At man ikke går dypere inn i de prinsipielle sidene ved en sak som denne, er egnet til alvorlig å svekke tilliten til hele varslingsinstituttet i justissektoren.

– Konsekvensene kan bli betydelige, ikke minst for spørsmål som har berøringsflate mot sikkerhet- og beredskap, slik denne saken har. Det foreligger nå mye kunnskap om koplingen mellom organisert narkotikakriminalitet og terrorvirksomhet, skriver Birthe Eriksen.

Lederen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, sier at Spesialenhetens oppfatning er at det ikke er opplysninger i klagen som gir grunn til å endre påtalevedtaket.

– Ikke grunnlag for kritikk

– Vi mener det ikke er grunnlag for en slik kritikk av Spesialenhetens arbeid som den VG viser til i sine spørsmål. Beslutningen om å iverksette etterforsking i saken ble truffet av Spesialenheten med bakgrunn i oppslag i VG. Vi mottok ingen anmeldelse fra noen. Det er selvsagt ikke slik at Spesialenheten på eget initiativ iverksetter etterforsking av et forhold i den hensikt å komme fram til et bestemt resultat.

Presthus skriver i en e-post til VG at Spesialenhetens oppfatning er at saken på bakgrunn av den etterforskingen som er gjennomført er godt nok opplyst til at det er forsvarlig å konkludere med at det ikke er opptrådt straffbart.

– Spesialenheten har avhørt en rekke personer som har eller har hatt oppgaver ved org.krim seksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon. Vi ønsker utover dette ikke nå å kommentere saken/klagen og avventer riksadvokatens videre behandling.

Konstituert førstestatsadvokat Thomas Frøberg ved Riksadvokatembetet opplyser til VG at klagen er sendt til Spesialenheten for forberedende behandling, men at saken foreløpig ikke har blitt returnert til Riksadvokatembetet.

– Av hensyn til den forestående klagebehandlingen kan vi verken uttale oss om sakens realitet eller kritikken mot Spesialenhetens etterforsking, skriver Frøberg i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder