Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ny forsvarsplan klar

Partiene på Stortinget avsluttet fredag samtalene om den nye forsvarsstrukturen i årene 2021--2024.

 • Martha C. S. Holmes

-- Vi kom i havn med innstillingen, men vi kom ikke fram til noe forlik, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

-- Det er Frp som sikrer regjeringen flertall for styrkestrukturen i planen. Men vi har gjort en svak plan litt bedre, sier hun.

Samtidig er det ifølge Huitfeldt tatt et første skritt i riktig retning i arbeidet med helikopterstøtte til Hæren.

-- Det skal være dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron, sier hun til NTB.

-- Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren.

– Ikke i nærheten

Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene om en ny langtidsplan for Forsvaret, og raste mot «lave ambisjoner» i regjeringens plan.

-- Norge trenger et sterkere forsvar. Høyre og regjeringen beskriver sikkerhetssituasjonen som den verste for Norge og våre allierte siden slutten på den kalde krigen. Likevel vedtar Høyre og Fremskrittspartiet nå en plan som ikke er i nærheten av å svare på denne utfordringen, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete.
SV-leder Audun Lysbakken sier regjeringen og Frp svikter når det kommer til bemanning, og å prioritere flere ansatte i planen.

– Forsvarets ressurser smøres for tynt utover, fordi flertallet prioriterer å være en god alliert for et vaklende USA ute. Vi har foreslått en nedtrappingsplan for de USA- og NATO-ledede operasjonene, for å hente soldatene hjem, men står dessverre aleine om det, sier han.
Samtidig er han glad for at Stortinget går inn for en ny forsvarskommisjon.
– Det er et forslag SV til nå har stått aleine om. Nå får vi en åpen og bred debatt om sikkerhetspolitiske veivalg og utfordringer, som kan bli svært viktig for å utforme norsk sikkerhetspolitikk i en tid med store og dramatiske globale endringer.

Dette er enigheten

De følgende punktene er enigheten i planen, skriver Høyre i en pressemelding. 

 • 310 flere ansatte i Forsvaret neste år.
 • Nye helikoptre til hæren fra 2024.
 • Fremme en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse, og komme tilbake med mulige forseringer i statsbudsjettet 21/22.
 • Å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.
 • Sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling i forsvarssektoren.
 • Etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til HV på Drevjamoen, etter modell fra Finnmark landforsvar.
 • Å se på muligheten for å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til HV etter modell fra Finnmark. Andre viktige tiltak foreslått av Regjeringen, som det er sikret flertall for:
 • Øke forsvarsbudsjettet til et nivå 16,5 milliarder over dagens budsjett, og fortsette effektiviseringsarbeidet.
 • Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor
 • Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger
 • Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene, til Madla og Terningmoen
 • Styrke Brigade Nord ved å opprette en fjerde kampbataljon i brigaden. Øke hærens ildkraft, blant annet ved å anskaffe langtrekkende presisjonsild.
 • Anskaffe nye stridsvogner, og betydelig flere enn hva hæren har i dag
 • Videreutvikle Hærens 2. bataljon til en stående, mekanisert avdeling · Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
 • Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker
 • Etablere en ny innsatsskvadron i nord til spesialstyrkene · Opprette flere nye reserveenheter, blant annet et nytt CBRN-kompani, en militærpolitibataljon og en ny ingeniørbataljon
 • Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022
 • Videreføre korvettene i Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs
 • Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene
 • Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024
 • Fortsette moderniseringen av Heimevernet

– Betydelig mer penger

Høyres forhandlingsleder og forsvarspolitisk talsperson, Hårek Elvenes, sier resultatet av forhandlingene er betydelig mer penger til viktige forsvarssatsinger de neste årene.
– De siste årene er trusselbildet forverret, både globalt og i Norges nærområder. Vi må i større grad enn før være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendelser og trusler. Utviklingen stiller høyere krav til nasjonal beredskap enn før. Samtidig er det viktig at Norge fortsatt kan bidra til internasjonale operasjoner, for eksempel i regi av NATO, slik at NATO forblir en troverdig allianse. Derfor er det ekstra gledelig at vi i denne perioden har klart å nå NATOs to-prosentmål, sier han.

KrFs forsvarspolitiske talsperson, Geir Sigbjørn Toskedal, skriver i en pressemelding at KrF er særlig glade for økt bemanning, helikopteranskaffelse som omfatter spesialstyrkene og hæren, og systematisk forbedring av kaserneforholdene.

-– Etter flere tiår med nedbygging av forsvaret, har man de siste årene innsett nødvendigheten av igjen å styrke landets forsvar, både personellmessig og på utstyrssiden, sier han.

Flere artikler

 1. Senterpartiet trekker seg fra forhandlingene om Forsvarets langtidsplan

 2. Stortinget enig med forsvarssjefen: Forsvaret trenger flere folk

 3. Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret: Ikke en krone ekstra

 4. Sp-Vedums forsvars-krav: 70 nye stridsvogner

 5. Anklager Russland for IT-angrep mot Stortinget: – Vi må si tydelig ifra

Fra andre aviser

 1. Ny forsvarsplan klar: Flere folk i 2021 og løfte om helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss

  Bergens Tidende
 2. Senterpartiet trekker seg fra forhandlingene om Forsvarets langtidsplan

  Aftenposten
 3. Én feil har man unngått i denne langtidsplanen for Forsvaret

  Aftenposten
 4. Strid om ny forsvarsplan: Bakke-Jensen kalt inn på teppet

  Bergens Tidende
 5. Regjeringen skyver ikke på forpliktelsene overfor Forsvaret

  Aftenposten
 6. Ikke en krone mer til Forsvaret. Likevel mener regjeringen at de har en bedre plan enn den de kom med i april.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no