OPPGRADERING: Her blir jernbanen i Oslo-området oppgradert noen år tilbake.
OPPGRADERING: Her blir jernbanen i Oslo-området oppgradert noen år tilbake. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Riksrevisjonen med sterk kritikk av Jernbaneverket

INNENRIKS

Riksrevisjonen er langt fra fornøyd med vedlikeholdsarbeidet på det norske jernbanenettet.

Publisert: Oppdatert: 15.03.16 14:53

Hverken Jernbaneverket eller Samferdselsdepartementet har god nok styring. Og selv om bevilgningene til vedlikehold har økt med nesten 110 prosent fra 2006 til 2014, er jernbanenettet fortsatt ustabilt.

Husker du? Jernbanen gjennom ti år: Mer penger, flere feil

Det kommer frem i rapporten fra Riksrevisjonen til Stortinget om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet som publiseres i dag. Dette er noen av konklusjonene:

• Jernbaneverket har ikke prioritert nødvendige tiltak for forbedring

• Samferdselsdepartementet har mangelfull oppfølging av vedlikeholdsarbeidet

• Departementet har for for lite informasjon om bevilgningene brukes effektivt

Mangelfull styring

– Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet har ikke god nok styring og departementet har lite informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Riksrevisjonen har undersøkt om Jernbaneverket utfører et effektivt vedlikehold som også ivaretar hensyn til framkommelighet.

VG har tidligere avslørt at hver dag i 2015 ble i snitt 238 norske persontog forsinket eller innstilt. Det er enda flere enn i 2014.

– Dårligere enn i 2006

Selv om driftsstabiliteten har blitt bedre fra 2011, var oppetiden og regulariteten som Jernbaneverket måles på fortsatt dårligere i 2014 enn i 2006, heter det i rapporten.

Stor VG-spesial: Her kan du se samtlige tog-hendelser i 2015 plottet inn på et kart, sortert etter dato!

– Det er kritikkverdig at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ikke har oppnådd bedre resultater med en slik økning i bevilgninger, mener riksrevisor Foss.

Rapporten slår også fast at de økte bevilgningene har bidratt lite til å oppnå målene for stabil drift.

Ifølge undersøkelsen har ikke Jernbaneverkets ledelse sørget for å ha nødvendige systemer og informasjon for god styring. Man har heller ikke utviklet et system for å måle hvor produktivt vedlikeholdsarbeidet er.

– Disse manglene hos Jernbaneverket fører til at Samferdselsdepartementet får svært begrenset informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt. Departementet må påse at det foreligger pålitelig og nødvendig informasjon for styring, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

LES OGSÅ: Én dag i 2014 gikk alt som det skulle på Oslo S

Enormt vedlikeholdsetterslep

Samtidig har han forståelse for at et vedlikeholdsetterslep som ved utgangen av 2014 ble anslått til til 17,7 milliarder kroner er en utfordring for å nå målene om en driftsstabil jernbane.

– Usikkerhet om beregningene av dette etterslepet og manglende produksjonsdata gjør det likevel uklart om økte bevilgninger har gitt en tilsvarende økning i utført vedlikehold, sier Foss videre.

Slik var det i 2014: Her kan du lese om tog-feilene i 2014 – og se alle hendelsene fra 2014 plottet inn på et kart.

Mangler kompetanse på signalanlegg

Undersøkelsen viser at det er mangel på kompetanse på signalanlegg i Jernbaneverket, noe som kan føre til at etaten ikke får gjennomført alt planlagt vedlikehold på dette området. Jernbaneverket sier til VG at de har kompetansen, men at de gjerne skulle hatt flere folk.

Jernbaneverket oppgir at fornyelser i signalanlegget ikke har vært prioritert i perioden 2006-2014 i påvente av det nye signalanlegget ERTMS, men Riksrevisjonen påpeker at det fortsatt er 14 år til dette anlegget etter planen skal være i bruk på hele jernbanenettet.

I rapporten heter det videre at mange av svakhetene i styringsinformasjonen er et resultat av manglende og feilaktig registrering, og at det er svak forståelse i Jernbaneverket for hvordan denne informasjonen skal brukes.

– Forfallet gjør togtrafikken sårbar

I sitt svar til Riksrevisjon peker Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på at en av de største utfordringene for å få en driftsstabil jernbane og trafikkavvikling, er det store etterslepet i fornyingen av jernbane- og infrastrukturen.

– Forfallet gjør at infrastrukturen og driftsstabiliteten i togtrafikken er sårbar, skriver Solvik-Olsen til Riksrevisjonen.

Gorm Frimannslund, infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, mener vedlikeholdsetterslepet er en klamp om foten.

– Det gjør det vanskelig å se sammenhengen mellom det enkelte års bevilgninger og jernbanens oppetid, sier han til VG.

Først i 2015 har man klart å redusere dette etterslepet.

– Tar lærdom

– Riksrevisjonen har gjort en grundig jobb med å få fram fakta og vi har klare forbedringspunkter når det gjelder produktivitet og sammhengen mellom forsinkelser og konkrete feilmeldinger, sier Frimannslund.

I kjølvannet av Riksrevisjonens kritikk har Jerbaneverket fra 1. mars koblet sammen databasene slik at de nå ser den direkte samenhengen mellom forsinkelsene togselselskapene registerer og feilmeldinger på infrastrukturen.

– Vi tar absolutt lærdom av det vi har lest i rapporten, sier Frimannslund.

Samferdselsministeren påpeker at økte bevilgninger har ført til at punktlighetsmålene stort sett har blitt oppnådd i årene 2012-2015 samt at Jernbaneverket nådde oppetidsmålet for første gang i 2015.

– Statsråden viser til at når aktivitsnivået for vedlikeholdsarbeidet ikke har vært tilstrekkelig for å opprettholde tilstanden i infrastrukturen og nivået på driftsstabiliteten i togtrafikken, har vedlikeholdsstrategien blitt dreid mot kortsiktige prioriteringer for å håndtere de mest akutte behovene og hensynet til sikker drift av jernbaneinfratrukturen, står det i rapporten.

Solvik-Olsen trekker også frem at Jernbaneverket i lang tid har prioritert arbeidet med å bedre sine egne styringssystemer.

Her kan du lese mer om