KAN BLI NEKTET FRI RETTSHJELP: Fylkesmannen i Innlandet mener brødrene (f.v) Arvid (32), Lars Peder (35) og Magnus Holøyen (26) har hatt for høy inntekt til at de kan få innvilget fri rettshjelp. Foto: Krister Sørbø

Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp

Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen risikerer å få avslag på søknaden sin om fri rettshjelp. Ifølge Fylkesmannen har brødrene hatt for høy inntekt til at de kan få dekket advokatutgiftene.

 • Frank Haugsbø
 • Maria Mikkelsen
 • Mona Grivi Norman

Artikkelen er over ett år gammel

Familiens advokat, Nicolai V. Skjerdal i Advokatfirmaet Hjort, reagerer sterkt på den foreløpige tilbakemeldingen fra Fylkesmannen i Innlandet.

– Det er med en viss overraskelse jeg konstaterer at Fylkesmannen gjør seg vrang i anledning vår søknad om fri rettshjelp for brødrene, sier Skjerdal til VG.

Advokaten søkte i november om fri rettshjelp for Arvid (32), Lars Peder (35) og Magnus Holøyen (26). I desember ba Fylkesmannen om flere opplysninger, men henviste samtidig til at brødrene hadde for høy inntekt til å kunne få innvilget fri rettshjelp.

To og en halv måned etter at søknaden ble sendt, vet fortsatt ikke brødrene Holøyen om de vil få fri rettshjelp.

Mæland om Tolga-granskingen: – Dette er veldig alvorlig

Leder for juridisk enhet hos Fylkesmannen i Innlandet, Jo Bjørner Haugen, sier til VG at de nå er blitt enig med Statens sivilrettsforvaltning om å anmode departementet om å oppnevne settefylkesmann i saken. Søknaden til brødrene Holøyen vil da bli behandlet ved et annet fylkesmannsembete.

Haugen sier at de tok kontakt med sivilrettsforvaltningen tirsdag denne uken, dagen etter at granskingsutvalget la frem sin rapport.

– Bakgrunnen var den forhistorien som knytter seg til saken, sier Haugen.

Haugen sier at habilitetsspørsmålet ble diskutert allerede da søknaden kom i fjor høst, men at Fylkesmannen på det tidspunktet fant at det var nødvendig å innhente flere opplysninger i saken.

– Nå skal søknaden behandles av et annet embete. Jeg har ingen mening om saken, sier Haugen, som heller ikke vil kommentere advokat Nicolai Skjerdals uttalelser.

REAGERER: Advokat Nicolai V. Skjerdal vil fremme erstatningskrav på vegne av brødrene Arvid (32), Lars Peder (35) og Magnus Holøyen (26). Han sier det skjer på grunnlag av at brødrenes rettigheter er krenket, og at det er begått en rekke lovbrudd. Foto: Mattis Sandblad

I rapporten til granskingsutvalget som ble lagt frem mandag, rettes det hard kritikk både mot Tolga kommune og Fylkesmannen.

Utvalget konkluderer blant annet med at to av brødrene fikk feilført diagnose og at feil ved registreringen av psykisk utviklingshemmede ga Tolga kommune syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

Granskerne slår også fast at vergemålene til brødrene Holøyen ble fattet på sviktende grunnlag.

Tolga-brødrenes advokat godtar ikke forklaringen – vil be om erstatning

Etter fremleggelsen av granskingsrapporten varslet advokat Nicolai V. Skjerdal at det kan bli aktuelt å reise et erstatningskrav på vegne av brødrene. Han mener det vil være uriktig å nekte dem fri rettshjelp.

– Det er etter mitt syn åpenbart at brødrene har behov for bistand for å få utredet sin rettsstilling, og det er like åpenbart at brødrene ikke har økonomisk evne til å betale for advokatbistand. Ut fra sakens art og historie er det min vurdering at de må ha krav på fri rettshjelp, sier han.

Knut Storberget: – Må ta kritikken på høyeste alvor

Etter at Skjerdal sendte søknaden i slutten av november i fjor, fikk han til svar at samtlige av brødrene overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp som er hjemlet i rettshjelpsforskriften. Fylkesmannen informerte også om at i saker der den enkeltes behov kan avhjelpes med for eksempel det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt, kommer ikke rettshjelpsordningen til anvendelse.

Fylkesmannen ba samtidig advokaten om flere opplysninger, og stilte saken i bero i påvente av mer informasjon. Skjerdal sendte for to uker siden svar til Fylkesmannen.

– Vi står overfor en opptreden fra kommunen og Fylkesmannen som ikke bare representerer svikt, men som over tid utgjør en alvorlig krenkelse av brødrenes rett til vern om sitt privatliv og handlingsrom. Det er derfor ikke et spørsmål om det foreligger ansvarsgrunnlag, men et spørsmål om hvor alvorlige forhold vi står overfor.

– Det er oppsiktvekkende at Fylkesmannen er skeptisk til rettshjelpsbehovet med den begrunnelse at brødrene kan søke veiledning hos de samme myndigheter som har gjort dem urett. Samtidig erkjenner Fylkesmannen å være for nær til selv å behandle rettshjelpssøknaden.

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er 246.000 kroner.

Ifølge Skjerdal hadde Arvid Holøyen i 2017 en inntekt som overstiger grensen for å få fri rettshjelp med 26.000 kroner. Lars Peder og Magnus Holøyen oversteg grensen med henholdsvis 53.000 og 42.000 kroner.

Fylkesmannen peker på at det i visse tilfeller er mulighet for å gi økonomisk dispensasjon når søkerne har oversteget grensen for fri rettshjelp, men at det ved inntektsoverskridelser over 20.000 kroner bare helt unntaksvis vil være aktuelt med et slikt unntak.

– Det kreves da at det vil bli gitt omfattende juridisk bistand på minimum 30 timer, heter det i brevet til Skjerdal.

Skjerdal peker på at mange problemstillinger i saken skal avklares, og at sakens omfang vil kreve et betydelig arbeid.

– Brødrene vil ha behov for juridisk bistand i et langt større omfang enn de vil ha mulighet til å finansiere ut fra sine økonomiske midler. Det bør også tas hensyn til at brødrene er uføre, og at de trolig vil være ute av stand til å skaffe seg arbeid. Selv om granskningsutvalget har belyst viktige forhold, gjenstår en rekke faktiske og rettslige spørsmål som vi akter å følge opp.

Skjerdal sier at han har tro på at Fylkesmannen ved ettertanke vil innvilge den nødvendige rettshjelp til alle de tre brødrene.

– Dersom det ikke skjer, vil omkostningene definitivt bli tatt med i brødrenes erstatningskrav, sier Skjerdal.

Mer om

 1. Fri rettshjelp
 2. Erstatningskrav

Flere artikler

 1. Tolga-brødrene får fri rettshjelp

 2. Advokatforeningen om Tolga-saken: – Når myndighetene gjør feil bør man ha krav på fri rettshjelp

 3. Tolga-brødrenes advokat godtar ikke forklaringen – vil be om erstatning

 4. Tolga-brødre krever tre millioner kroner i erstatning

 5. Mener Tolga-brødrene kan ha rett på erstatning

Fra andre aviser

 1. Tolga-brødrene vurderer erstatningskrav

  Bergens Tidende
 2. VG: Tolga-brødrene krever tre millioner kroner i erstatning

  Aftenposten
 3. Granskning: Feil bruk av diagnoser ga Tolga kommune syv millioner for mye

  Aftenposten
 4. Leiligheten hennes ble gitt bort. Hun ble aldri spurt.

  Fædrelandsvennen
 5. – Det var fritt frem for alle som ville misbruke meg

  Fædrelandsvennen
 6. Syv ting du må huske når bagasjen er forsinket

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder