MÅ TAS PÅ ALVOR: Kjell Ingolf Ropstad er ikke alene om å mene at det er viktig at barn og unge som forgriper seg seksuelt på tas på alvor. Foto:JO STRAUBE,VG

KrF: Barn blir i statlig regi satt i fare for nye overgrep

Kjell Ingolf Ropstad er redd nye overgrep begås fordi myndighetene ikke har egne behandlingsenheter for unge overgripere.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det later til å være en «du ser det ikke før du tror det»-holdning. Jeg tror ikke vi har kunnskap eller bevissthet nok til å sette fokus på det. I noen tilfeller tenker man kanskje at det ikke er så alvorlig, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ropstad ble selv kjent med problematikken for halvannet år siden, og det har gjort sterkt inntrykk på ham. Han ble mest opprørt over historier hvor unge overgripere ble plassert på institusjoner med andre barn som har vært utsatt for overgrep, fordi det ikke finnes egne behandlingsinstitusjoner for denne gruppen.

Les også: Slakter behandlingstilbudet til unge overgripere

– Her snakker vi om barn som i statlig regi blir satt i fare for å bli utsatt for nye overgrep. Det må vi gjøre noe med. Det er også kjent at mange unge overgripere selv har vært utsatt for overgrep. Får denne gruppen god nok hjelp, vil risikoen for gjentakelse bli betydelig redusert.

– Bør bli en satsning

Senest i mai fikk KrF og Ropstad gjennomslag i Stortinget for en opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Planen er laget med inspirasjon fra psykiatriløftet som ble gjort mellom 1998 og 2008, og vil komme som et tillegg til Regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut». Ropstad mener tiltaksplanen er god, men at opptrappingsplanen vil sikre langt flere forpliktelser og øremerkede midler. Opptrappingsplanen vil bli framlagt våren 2016.

Har du lest? Begikk overgrep som mindreårig

– Jeg tenker at denne problematikken bør bli et naturlig arbeidsområde her. Skal vi lykkes med forebyggingen av overgrep, er det å sikre unge overgripere et tilstrekkelig behandlingstilbud viktig.

OVERRASKET: Hårek Elvenes er klar på at man ikke kan bagatellisere tallenes tale. Foto:FREDRIK SOLSTAD,VG

Overrasket over tallene

Hårek Elvenes (H) er overrasket over antall anmeldte seksuallovbrudd hvor mindreårige er eller har vært mistenkt, og tar det høyst alvorlig.

– Det er viktig at samfunnet ikke nå unnskylder, bagatelliserer og bortforklarer denne problematikken. Dette må vi følge opp. Dette er mennesker som har kommer alvorlig skjevt ut i livet, og som påfører andre mennesker store lidelser. Dette representerer et samfunnsproblem, sier han.

Elvenes er klar på at barn ikke skal sitte i fengsel, og at samfunnets reaksjon på denne typen overgrep må være behandling.

– Ofrene for denne typen kriminalitet får satt hele sitt liv på spill, derfor har disse sakene høyest prioritet i straffesaksarbeidet. Behandling i ulike former er den eneste reaksjonsformen vi kan gi mindreårige overgripere. Er ikke denne god nok, uteblir reaksjonen, mener han.

– Alle er tapere

Også Venstre-leder Trine Skei Grande mener behandlingstilbudet til unge overgripere i Norge er altfor dårlig i dag. Hun tror det kan ha sammenheng med at størrelsen på tilbudet ikke er dimensjonert fordi det finnes for lite kunnskaper om det reelle behandlingsbehovet.

AVMAKT: Trines Skei Grande mener alle er tapere når er barn forgriper seg på et barn. Foto:ØYVIND NORDAHL NÆSS,VG

– Det er vanskelig å diskutere overgrep politisk. Vi må ha flere behandlingsplasser for denne gruppen, men vi er også nødt til å vite mer om problematikken for å kunne gi dem et tilstrekkelig tilbud.

Men det er ikke bare behandlingstilbudet til denne gruppen som bør styrkes, mener Venstre-lederen. Tilstrekkelig kunnskap om hvordan seksuelle overgrep blant barn kan oppdages er viktig.

– Både skole og barnehage bør ha kunnskap nok til å kunne vite hva de skal se etter når de mistenker at overgrep finner sted, sier hun.

Hun mener også at samfunnets bilde av hvem overgriperne er, må brytes. Hun hevder at befolkningen generelt har et stereotypisk bilde av en overgriper som en voksen mann.

– Når man da hører om barn som forgriper seg på barn, skaper det dobbelt sinne og en avmakt som mange kanskje ikke vil ta innover seg. Alle er tapere i en slik situasjon, mener hun.

Frp: – Vi er ikke flinke nok

Åse Michaelsen (Frp) mener det viktigste politikere kan gjøre er å legge til rette for tidlig innsats. Hun leder en kompetansegruppe mot vold og overgrep på Stortinget, og mener Regjerningen må sette dette på dagsorden.

FOR DÅRLIGE: Åse Michaelsen mener politikerne har vært for dårlige til å prioritere unge overgripere. Foto:Helge Mikalsen,VG

– Selv om det har vært noe mer fokus de siste årene, er vi ikke flinke nok til å arbeide med dette temaet. Det er fremdeles tabubelagt, sier hun.

Hun mener det bør finnes tilbud til unge overgripere slik at man kan forebygge at nye overgrep skjer, og påpeker at mange i denne gruppen selv kan ha vært ofre for misbruk.

At flere får kunnskap om problematikken under utdanningen, er også noe Michaelsen vil jobbe for. Hun mener det er viktig at lærere, helsearbeidere og andre som jobber tett på barn lærer seg å forstå hvordan man avdekker overgrep.

– Det er ikke til stede i dag i det hele tatt. Jeg har også inntrykk av at dem som jobber med barn og ungdom ofte gjemmer seg bak taushetsplikten når de har mistanke om overgrep. De er redde for å ta feil. Den tanken må vi har bort, varslingsplikten trumfer alt, sier hun.

Gevinst på tidlig innsats

Aps Kari Henriksen mener helsepersonell ikke kan la mangel på kunnskap hindre behandling.

– Det er svært viktig å tilegne seg kunnskap om denne gruppen, men man må jo også bruke den kompetansen man allerede har. Det må gå parallelt, mener hun.

Hun tror mangelen på kunnskap kan skyldes at det først er i senere tid at man har fått øynene opp for at omfanget mindreårige som begår seksuelle overgrep er større enn antatt.

– Gruppen er likevel liten, og det kan derfor være vanskelig for fagmiljøene å være godt nok oppdaterte. At man drar nytte av spydspissene innenfor denne problematikken vil være nødvendig, for eksempel V27, sier hun.

Henriksen nevner spesielt Statens barnehus som et satsningsområde, som kan spille en nøkkelrolle både når det gjelder unge overgriperes rettsikkerhet og utvikling av kunnskap om dem og problematikken.

– Vi har en stor gevinst ved å gripe tidlig inn. Klarer man å gi god nok behandling til denne gruppen, vil det forebygge skader på andre, sier hun.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder