GRANSKET: Sjef Ingrid Wirum ved Politiets utlendingsenhet (PU) har siden juni blitt etterforsket av Spesialenheten for mulig straffbare forhold i tjenesten. Foto: ROBERT S. EIK/VG

Spesialenheten henlegger sak mot politimester

(VG NETT) Sjef Ingrid Wirum ved Politiets utlendingsenhet (PU) ble etterforsket for kritikkverdige og mulige straffbareforhold. Nå er saken henlagt av Spesialenheten.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Det bekrefter leder Jan Egil Presthus ved Spesialenheten overfor VG Nett.

«Spesialenheten har ved sin beslutning om å henlegge saken lagt vekt på at Wirum har vært åpen om beslutningen i organisasjonen, at Wirums beslutning innebar bruk av mildere tvangsmiddel og at den ikke var ødeleggende for senere uttransport av utlendingen.», skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Presthus ønsker ikke å kommentere saken ut over det som fremkommer av pressemeldingen.

Bakgrunnen for anklagene mot PU-sjefen er at hun stoppet en uttransport av en ulovlig innvandrer (25) på grunn av personlig kjennskap til eieren av huset der 25-åringen bodde.

Skulle sendes ut av Norge

Om morgenen 15. mai i år kom to tjenestemenn fra PU til et hus på Slemdal i Oslo for å pågripe den 25 år gamle mannen fra Aserbajdsjan - slik at han kunne transporteres til Baku dagen etter. Han hadde da fått endelig avslag på søknaden om å få bli i Norge.

LES OGSÅ: Høyre: En tvil rundt Wirum som vi ikke kan leve med

Da politiet kom til huset hvor 25-åringen bodde, skal de ha møtt eieren av boligen. Han lurte på om det var nødvendig med en pågripelse siden mannen nettopp hadde blitt pappa, får VG Nett opplyst.

Huseieren fikk da beskjed om at dette var vedtatt av PUs politiadvokater. Utlendingsnemnda (UNE) hadde allerede i februar vedtatt at mannen skulle uttransporteres fra riket - et vedtak som ble påklaget via 25-åringens advokat.

«Jeg har snakket med sjefen»

Dagen før pågripelsen ble begjæringen om å omgjøre avslaget avslått av UNE. I beslutningen fremgår det at mannen skulle pågripes 15. mai og transporteres ut av Norge dagen etter.

Ifølge polititjenestemennene, skal huseieren ha forlatt leiligheten for deretter å komme tilbake kort tid seinere. Da skal han ha sagt:

«Jeg har snakket med sjefen i PU, Ingrid Wirum. Hun sa at pågripelsen er en misforståelse.»

På spørsmål fra den ene politimannen skal huseieren ha fortalt at han kjente politimesteren. Betjentene forholdt seg imidlertid til pågripelsesbeslutningen, pågrep 25-åringen og kjørte ham til Trandum utlendingsinternat.

«På bakgrunn av opplysninger fra den bekjente og etter å ha vært i kontakt med utlendings advokat og medarbeidere i PU, besluttet Wirum å løslate utlendingen mot meldeplikt. Wirum har som begrunnelse for beslutningen blant annet fremholdt at det forelå nye opplysninger i saken og at det ikke var godt nok lagt til rette for frivillig utreise.», skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

Anmeldt av sine egne

Utreisen ble stoppet etter at en politiadvokat avgjorde at mannen skulle løslates mot meldeplikt.

Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner internt i PU og de tillitsvalgte anmeldte PU-sjefen for mulige kritikkverdige og straffbare forhold i etaten. I slutten av juni innledet Spesialenheten etterforskning av saken.

Da VG konfronterte PUs ledelse om anmeldelsen i juni, ønsket ingen å kommentere saken.

Spesialenheten: PU-sjefen ikke inhabil

- Politiets utlendingsenhet kan ikke uttale seg om enkeltsaker i pressen. På generelt grunnlag kan jeg si at Sjef PU har full instruksjonsmyndighet og herunder full anledning til å avslutte eller utsette en pågripelse ut fra ulike hensyn, noe som fra tid til annen også forekommer, skrev kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i PU i en E-post til VG.

«Wirum hadde etter Spesialenhetens mening formelt sett mydnighet til å gjøre om pågripelsesbeslutningen og beslutte løslatelse mot medleplikt. Etter Spesialenhetens oppfatning var Wirum ikke inhabil. Hun ansees ikke å ha noen nær personlig tilknytning til vedkommende som gjorde henne oppmerksom på saken.», skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

PU-sjefen kjenner huseieren privat

Huseieren som leide ut en leilighet til 25-åringen er en bekjent av PU-sjefen. De to kjenner hverandre gjennom verv og frivillig arbeid i et idrettslag. I tillegg har et PU-sjefens barn et vennskapsforhold til et av huseierens barn.

«Det er ut fra etterforskningsresultat også stilt spørsmål ved om hun hadde satt seg godt nok inn i den forutgående saksbehandlingen da beslutningen ble truffet. Enheten anser det imidlertid ikke bevist at beslutningen om omgjøring alene var basert på hennes bekjentskap med personen som kontaktet henne.»

Har stilt seg uforstående

VG Nett har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet. Politimester Wirum ønsker ikke å kommentere henleggelsen, men fungerende avdelingsdirektør Marianne Stensland skriver følgende i en epost:

«Ingrid Wirum tar avgjørelsen til etterretning. Hun har stilt seg uforstående til anmeldelsen og er glad for at Spesialenheten for politisaker gjennom sin etterforsking har slått fast at det ikke er begått noen straffbare forhold. Som øverste leder av en forvaltningsenhet har man rett og plikt til å gripe inn dersom det foreligger fare for at en person blir utsatt for større tvang enn nødvendig. Vi har alltid fokus på humanitet, verdighet og rettsikkerhet i vår behandling av utlendinger i en sårbar situasjon.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder