LOVBRUDD: En av fire fosterbarn får ikke det minimum antall tilsyn loven krever. Grafikken viser fylkesvis landsoversikt over andel fosterbarn som ikke fikk nok tilsyn i 2016. Foto: Tom Byermoen

Tilsynssvikten: Dette svarer kommunene

En av fire fosterbarn får ikke lovpålagt antall tilsyn. Men i enkelte kommuner er situasjonen enda verre. Her forklarer verstingkommunene hvorfor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

2100 fosterbarn manglet tilstrekkelig tilsyn i 2016. I 44 kommuner ble regelverket brutt for hele 7 av 10 fosterbarn, avslører en kartlegging VG har gjort.

VG har snakket med en rekke av kommunene som har sviktet mest.

Du finner tilsynstall for alle kommunene i kommuneoversikten nederst i artikkelen.

Slik svarer kommunene på de manglende tilsynsbesøkene i 2016:

les også

Tilsyn av fosterbarn: Disse kommunene sviktet mest

Bodø kommune

Fagleder barnevernstjenesten, Mary Brattøy (88 fosterbarn, 53 uten nok tilsyn):

– Det faktum at det fortsetter slik år etter år handler om at man ikke har vært i stand til å prioritere oppfølgingen av dette høyt nok.

Hun er positiv til Barneombudets forslag om at fylkesmannen skal overta ordningen.

– Dette først og fremst med tanke på den dobbeltrollen vi får i forhold til fosterhjem vi har etablert i vår egen kommune, hvor vi både har ansvaret for plasseringen, og tilsyn.

Kommunen har siden våren 2017 rekruttert 30 nye tilsynspersoner, og venter å se positive resultater av dette i 2018.

Hammerfest kommune

Kommunalsjef, Arve Paulsen, (18 fosterbarn, 11 uten nok tilsyn):

– Tallene som det vises til for 2016 stemmer, med bakgrunn i dette hadde vi en økt innsats på å forbedre gjennom ulike tiltak.

Tallene for 2017 viser en klar bedring, ifølge kommunalsjefen. Tallene for 2016 forklarer han slik:

– Barnevernet i Hammerfest har vært gjennom en lang prosess med lav bemanning og høyt sykefravær, parallelt med økt saksmengde og kompleksitet. Bemanningen var ikke i tråd med faktisk behov.

les også

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Steigen kommune

Rådmann, Tordis Sofie Langseth, (10 fosterbarn, samtlige uten nok tilsyn):

– Steigen kommune er klar over ansvaret vi har, og beklager sterkt at vi ikke har klart å oppfylle og dokumentere tilstrekkelig antall besøk hos alle barna. Vi har store oppgaver innenfor barnevernet, og arbeider hardt for å ivareta barnas behov.

Kommunen understreker at det er utfordrende å rekruttere og følge opp tilsynsførere. Steigen har en uavhengig privat tilsynsfører.

– Enkelte barn har også takket nei til den tilsynsføreren de har fått tilbudt. Noen ønsker helst ikke tilsyn, de vil være som andre unger og ikke skille seg ut. Dette rokker ikke med det ansvaret vi har.

Sula kommune

Rådmann, Leon Aurdal, Sula kommune, (14 fosterbarn, samtlige uten nok tilsyn):

– Det er rett at vi i 2016 ikkje oppfylte lovkravet, men vi meiner at vi for minst eitt av barna har hatt fire tilsyn.Tilsynsarbeidet er svært viktig, og vi vil ha sterkt fokus på dette framover.

Også i Sula leier man inn en privat tilsynsfører.

– Tala for 2017 syner at vi fortsatt hadde utfordringar med det lovpålagte kravet når det gjeld talet på tilsyn, men at 2017 var betre enn 2016.

les også

Barneombudet om fosterbarna: Bøter til kommuner som ikke fører tilsyn

Snåsa kommune

Rådmann, Truls Eggen, Snåsa kommune, (14 fosterbarn, 13 fikk ikke nok tilsyn):

– Årsaksforklaring på avvik er flere, blant annet mangelfull oppgaveutførelse fra noen tilsynspersoner, utfordringer med å skaffe tilsynspersoner, for lite oppfølging fra tjenesten opp i mot de engasjerte tilsynspersonene.

Frem til juli 2016 kjøpte man tilsynsførertjenester av private. Så ansatte kommunen en egen tilsynsfører.

- Situasjonen var uholdbar i 2016. Profesjonalisering av tilsynet har gitt den virkning vi hadde sett for oss, og kan anbefales til andre barnevernstjenester.

Vadsø kommune

Rådmann, Jens Roald Betsi, (17 fosterbarn, 13 fikk ikke nok tilsyn):

– I Vadsø var det nok slik at andelen barn under omsorg relativt sett var svært høy blant annet som følge av mange omsorgsovertakelser av barn av flyktninger.

Også rådmannen i Vadsø forteller om at det har vært nærmest umulig å rekruttere tilsynsførere. Sensommer 2016 ansatte kommunen en egen tilsynsfører.

– I det ligger det en erkjennelse om at tilsynsarbeidet i kommunen ikke på noen måte var tilfredsstillende og representerte den rettssikkerheten barna må kunne forvente.

I 2017 fikk 16 av 17 fosterbarn i Vadsø alle tilsynsbesøkene de hadde krav på.

Meløy kommune

Kommunikasjonsrådgiver, Connie Slettan Olsen, (14 fosterbarn, 10 uten nok tilsyn):

– Meløy kommune har ikke hatt gode nok rutiner for oppfølging av tilsynsførerne. Dette er rutiner vi er i gang med å endre.

Kommunen påpeker at tilsynsførere leverer rapportene for sent. Rapportene er grunnlag for statistikken hos Fylkesmannen.

– I 2017 var det 13 barn som ikke fylte kravet til tilsyn. Av disse fikk de fleste flere tilsynsbesøk.

les også

Må svare om tilsyns-svikt

Vefsn kommune

Rådmann, Erlend Eriksen, (24 fosterbarn, 16 uten nok tilsyn):

– Barna har ikke fått den oppfølgingen de har krav på etter Lov om barneverntjenester, og dette må bedres.

Kommunen forteller at barneverntjenesten har gjort endringer, og tallene for 2017 viser en stor bedring. 11 av 17 fosterbarn fikk nok tilsyn ifjor.

– Når man leser tallene kan det se ut som om at barna ikke har hatt tilsynsbesøk. Dette er ikke et riktig bilde, da de fleste har hatt 2-3 besøk.

Rana kommune

Kommunikasjonssjef, Geir Staib, (62 barn, 41 uten nok tilsyn):

- Det har ikke vært bra nok, og vanskelig å følge opp med personer som ikke er ansatt i kommunen. Derfor omorganiserer vi nå, og får en egen ansatt, uavhengig av barnevernet, som får dette som oppgave.

Rana kommun melder at de nå skal ansatte egen tilsynsfører. Om ifjor melder de følgende:

– Noe bedre enn i 2016, men fremdeles ikke gode nok.

Hå kommune

Assisterende kommunalsjef, Jørn Kosmo, (77 fosterbarn, 50 uten nok tilsyn):

– Rådmannen ser med alvor på dette og har forventninger om at tallene skal bedres etter innføring av ny rutine.

Kommunen har ansatt en som har ansvaret for tilsynsordningen. Det understrekes at forsinket innrapportering fra tilsynsførere ofte er årsaken til avvik.

– Det vi kan si er at det ikke er noen som ikke har hatt noen besøk, de fleste 2 eller flere gjennom året selv om tallene kan være noe misvisende.

Molde kommune

Kommunalsjef, Ann-Mari Abelvik, (38 fosterbarn, 24 uten nok tilsyn):

– Dette er et område vi ikke har evnet å følge opp godt nok.

Kommunalsjefen forklarer også de har hatt utfordringer med å rekruttere tilsynsførere, og følge opp den enkelte tilsynsfører. Nå varsles ekstra fokus på ordningen. 2017 viser noe forbedring.

– Barneverntjenesten har rapportert at lovens krav til tilsynsbesøk er oppfylt for 20 av 37 barn i fosterhjem, der Molde kommune har tilsynsansvaret.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder