SELVMORDSTOPP: I 2013 tok elleve fengselsinnsatte livet sitt. Det er det høyeste antallet i perioden 2008–2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

45 selvmord i norske fengsler på ti år

Siden 2008 har til sammen 45 innsatte ved 21 norske fengsler tatt livet sitt. Nesten alle selvmordene skjedde i varetekt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det fremgår i en oversikt fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som VG har fått tilgang til.

– Det er et høyt antall. At så mange innsatte velger å ta sitt eget liv, er selvsagt svært uheldig, sier Tom A. Enger, direktør ved avdelingen for regelverk og sikkerhet i KDI.

Oversikten viser at det har vært minst ett selvmord hvert år de siste ti årene. 2013 topper statistikken med elleve selvmord – en dobling fra året før. I fjor tok tre innsatte livet sitt.

– Det er vanskelig å forklare hvorfor tallene svinger såpass mye. KDI foretar en gjennomgang av alle selvmord og antar at vi vet årsaken til hvert enkelt. Men siden det er individuelle forhold som ligger til grunn, er det umulig å skulle sammenligne de ulike tilfellene og trekke en konklusjon, sier Enger.

Flest ved Oslo fengsel

Han opplyser at rundt 90 prosent av de 45 selvmordene ble begått i varetekt.

– Å bli pågrepet og siktet for en straffbar handling er en krevende og stor påkjenning for de fleste. En slik situasjon er åpenbart nedbrytende, og mange føler at livet rakner. Det er ofte i disse sårbare situasjonene at selvmord i fengsel finner sted, sier Enger.

Les også: 7 av 10 selvmord i fengsel skjer i varetekt

Oslo fengsel har hatt flest selvmordstilfeller i den gitte tidsperioden. Å sammenligne fengslene gir imidlertid begrenset verdi, påpeker Enger.

Han viser til at mens Oslo fengsel har opptil 200 varetektsplasser, er antallet i eksempelvis Ila fengsel og forvaringsanstalt begrenset til kun 10–20.

– Å skulle sammenligne et fengsel med høyt sikkerhetsnivå med et som har lavere sikkerhetsnivå, blir også feil. I et fengsel med lavere sikkerhetsnivå befinner det seg i hovedsak kun domsinnsatte. Der kan det være helt andre faktorer som har påvirket ønsket om å begå selvmord, enn hos innsatte i varetekt, sier Enger.

Har du behov for å snakke med noen, eller kjenner du noen som sliter? Ta kontakt med Kirkens SOS på 22 40 00 40 eller Mental Helse på 116 123!

Ba om oversikt

Det var Sivilombudsmannen som tidligere i år ba KDI om en oversikt over antall selvmord og selvmordsforsøk fra 2008 og frem til i dag.

– Vi ønsket spesielt å se om det var fengsler som hadde høyere tall enn andre, og forsøke å forstå årsaken til dette, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.

Han ønsker ikke å kommentere antallet som har kommet frem, da de ikke kjenner til bakgrunnen for de enkelte dødsfallene.

Oversikten omfatter kun selvmord, da det frem til nå ikke har blitt ført en spesifisert oversikt over selvmordsforsøk.

– Dette fordi det ofte være vanskelig å skille på om man står overfor er et selvmordsforsøk eller et tilfelle av selvskading, sier Enger.

Siden tallmaterialet er så usikkert, mener KDI at det ikke er forsvarlig å utlevere tallene, da de vil gi et feilaktig bilde av situasjonen.

Manglende dokumentasjon

I et brev til kriminalomsorgens regioner i høst skriver KDI at det er avdekket store ulikheter knyttet til fengslenes dokumentasjon og oppfølging av selvmordshendelser (se faktaboks).

– Kunne noen av selvmordene vært unngått dersom rutinene hadde vært bedre?

– Det er ikke mulig hverken å bekrefte eller avkrefte om de angitte forhold ville ha avverget selvmord, sier Enger, og legger til at KDI har sett et behov for ensartet håndtering i slike saker.

Dette er også en av grunnene til at direktoratet i lengre tid har arbeidet med nasjonale retningslinjer for håndtering av selvmord i fengslene.

Nye retningslinjer

I midten av august forelå det nye retningslinjer på området. Disse har nå blitt distribuert til fengslene.

– Det har ikke vært retningslinjer på dette tidligere, så skrivet er ikke revolusjonerende, men inneholder generell info om hvordan de ansatte kan identifisere risiko og iverksette tiltak med sikte på å forhindre forsøk, sier Enger.

Han legger til at særlig inntakssamtalen ved soningsstart er viktig.

– Det gjelder å snakke tilstrekkelig med vedkommende, ha et godt samarbeid med helsetjenesten i fengselet og fange opp eventuell info som kommer fra politiet, innsattes advokat eller pårørende. På den måten retter man oppmerksomhet mot problemet, og skaper en bevissthet til at selvmord er noe som kan skje, fortsetter han.

– Hvorfor har det ikke vært retningslinjer på dette tidligere?

– Det kan jeg ikke svare deg på.

Vurderer forebyggende tiltak

Falkanger sier at Sivilombudsmannen alltid vurderer forebyggende tiltak under deres besøk under forebyggingsmandatet.

– Dette inkluderer bruk av sikkerhetscelle ved akutt selvmordsfare. Vår erfaring fra besøkene er at innsatte har betydelig forhøyet risiko for selvmord sett i forhold til befolkningen for øvrig. Dette gjelder spesielt for varetektsfengslede og isolerte innsatte, sier han.

Siden retningslinjene er nye, ønsker ikke Falkanger å kommentere disse spesielt.

– På et generelt grunnlag er det imidlertid viktig at ansatte i kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten fokuserer på selvmords- og selvskadingsrisiko, og at dette forebygges på en måte som ivaretar de innsattes verdighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder