TAR PÅ ALVOR: Riksadvokat Tor-Aksel Busch oppfordrer dem som mener seg feilaktig bildrapsdømt ta eget initiativ til gjenopptakelse av saken med bakgrunn i VGs avsløring om de hemmeligholdte ulykkesrapportene. Foto: FRODE HANSEN

Riksadvokaten: - Den praksis som VG har avdekket, kan vanskelig fortsette

Tor-Aksel Busch vil gjennomgå et stort antall bildrapssaker for å undersøke rollen til Vegvesenets ulykkesrapporter og sakkyndige i retten.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på kvaliteten ved etterforskning og påtalebehandling av dødsulykker i trafikken.

- Riksadvokaten og Utrykningspolitiet har allerede - forut for VGs grundige artikkelserie - tatt skritt for å bedre kvaliteten og rettssikkerheten i alvorlige veitrafikksaker. Et stort antall saker vil bli gjennomgått, skriver Busch i en kronikk til VG.

Hemmelighold

Hensikten med undersøkelsen er å se hvordan rettsbehandlingen av disse sakene kan bli bedre.

- Forholdet til samarbeidende organer, som Vegvesenet og ulykkesanalysegruppene, er en del av mandatet for arbeidsgruppen. Det samme gjør spørsmålet om bruk av sakkyndige og sakkyndige rapporter. Den praksis som VG har avdekket, kan vanskelig fortsette, skriver Busch.

VG har den siste uken avslørt at Statens vegvesen har hemmeligholdt 1548 granskingsrapporter etter dødsulykker på norske veier fra 2005 til 2012. Hverken etterlatte eller politiet som har etterforsket ulykkene har fått innsyn i rapportene.

Minst 16 personer har stått tiltalt for bildrap i saker der Vegvesenet mente veien var en avgjørende eller stor medvirkende årsak til dødsulykken. Halvparten av dem ble dømt - uten at konklusjonene fra ulykkesrapporten ble lagt frem for domstolen.

- Ikke passiv

Flere sentrale medlemmer av Stortingets justiskomité har bedt Riksadvokaten gjennomgå bildrapsdommer for å sikre at ingen er blitt uskyldig dømt, og justisminister Anders Anundsen (Frp) har påpekt at det er Riksadvokatens ansvar å følge opp.

Tirsdag sa førstestatsadvokat Harald Strand hos Riksadvokaten at landets øverste påtalemyndighet ikke så noen grunn til å ta initiativ i disse sakene. Busch skriver i en kronikk til VG at Strands uttalelse og vinklingen av saken «kan ha gitt etterlatte et inntrykk av en passiv påtalemyndighet, hvilket ikke er dekkende».

Forsvarere i de ulike bildrapssakene har rettet krass kritikk mot Vegvesenet for at de ikke fikk tilgang til ulykkesrapportene. De mener veiekspertenes vurderinger av feil ved veien ville ha utgjort en forskjell i skyldspørsmål og straffeutmåling for den bildrapstiltalte.

- Det er følgelig nærliggende å slutte at forsvarerne gjennom VG nå har fått innsyn i det aktuelle materialet. Skulle så ikke være tilfelle, vil riksadvokaten kunne være behjelpelig med å innhente rapportene fra Vegvesenet. Med andre ord synes sakene identifisert og domfeltes forsvarere har i dag kjennskap til ulykkesanalyserapportene, slik at de kan vurdere å begjære gjenåpning, skriver Busch.

- Politiet har ansvar

Riksadvokaten påpeker at den som mener seg uriktig dømt selv må be om gjenåpning av saken, men at alle kan søke veiledning hos Gjenopptakelseskommisjonen, som videre kan oppnevne offentlig forsvarer i de tilfellene der det foreligger en særlig grunn til dette.

Det er sjelden Riksadvokaten initierer en gjenopptakelse på vegne av den domfelte, og slik Busch ser det har det i de omtalte bildrapssakene ikke kommet frem opplysninger som tilsier at påtalemyndigheten bør begjære gjenåpning.

- Vi understreker at politi og påtalemyndighet uavhengig av om det er etablert egne undersøkelsesorganer, så som Vegvesenets ulykkesanalysegrupper eller Havarikommisjonen, har et selvstendig ansvar for gjennom etterforsking å innhente all relevant informasjon av betydning for skyld- og straffespørsmål. Det omfatter opplysninger om vei- og føreforhold. At Vegvesenets rapporter ikke er lagt frem i en straffesak, er følgelig ikke i seg selv ensbetydende med at relevante opplysninger mangler, skriver Busch.

Riksadvokaten lover å følge godt med på den uavhengige granskningen av Vegvesenets ulykkesrapporter, som ble vedtatt av regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) torsdag kveld.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder