Ett av ti holdt ikke bra nok faglig

Halvparten med for dårlig narko-kontroll

KONTROLLERER APOTEKENE: Jørgen Huse er seksjonssjef i Statens legemiddelverk. Han ser alvorlig på den manglende kontrollen hos flere apotek. Foto: MATTIS SANDBLAD

Avdekket lovbrudd ved 59 av 60 apotek

Statens legemiddelverk sjekket 60 norske apotek. 59 av dem brøt lovverket på ett eller flere punkter.

  • Frank Haugsbø

Artikkelen er over seks år gammel

Til sammen fant Legemiddelverket 341 avvik - definert som brudd på lov eller forskrift - under tilsynsrunden i 2012 og 2013. 46 av apotekene tilhørte de fire store kjedene, resten var private apotek.

I tillegg ble det gitt 84 anmerkninger, med anbefaling om forbedringer, går det frem av tilsynsrapportene som VG har fått innsyn i.

Ved seks av apotekene, ti prosent av alle som ble kontrollert, konkluderte Legemiddelverket med at apoteket ikke holdt en tilstrekkelig faglig standard.

Mindre enn halvparten, 27, holdt god faglig standard. For resten konkluderte inspektørene med at apoteket holdt en tilfredsstillende faglig standard, eller i hovedsak overholdt kravene i apoteklovgivningen.

Ikke virkeligheten

Apotekforeningen tror ikke resultatene etter tilsynsrunden i 2012 og 2013 gjenspeiler den faktiske virkeligheten i norske apotek, skriver fagdirektør Per Kristian Faksvåg i en epost til VG.

- Vår erfaring er at Legemiddelverket har god kunnskap om apotekbransjen, og bevisst fører en del av tilsynene med apotek der risikoen er størst for at det kan være vesentlige avvik, selv om det også føres tilsyn med apotek basert på tilfeldige stikkprøver. På denne bakgrunn er vi sikre på at tilsynsrapportene ikke er representativt for bransjen.

Ved flere apotek ble det avdekket graverende forhold, og gitt avvik som defineres som kritiske.

Om en apoteker heter det at vedkommende ikke hadde full oversikt over hvem som var ansatt ved apoteket, eller hvem som hadde nøkler og kodebrikke til alarmen.

Svinn ikke sjekket

I en annen rapport heter det:

- Det er funnet en rekke avvik fra apoteklovgivningen som gjør at inspektørene mener at apoteker ikke har satt seg tilstrekkelig inn i hvilke krav som stilles til apotekdrift.

På dette apoteket ble det blant annet avdekket at apotekeren hadde tatt tilbake en boks med hundre smertestillende tabletter fra en misfornøyd kunde, og satt den tilbake i utsalgslageret. Ved kontrolltelling fant inspektørene at det manglet en tablett. Avviket ble karakterisert som kritisk.

Halvparten av apotekene som ble kontrollert hadde utilfredsstillende rutiner for kontroll av narkotika. Mange fikk også påpakning for utilfredsstillende oppbevaring av A- og B-preparater.

Flere apotek hadde svinn av narkotiske og andre vanedannende tabletter, uten at det ble dokumentert at noe var gjort for å finne årsaken til svinnet.

Ved et apotek i østlandsområdet manglet det 200 Paralgin Forte, i tillegg til 200 tabletter av ADHD-medisinen Ritalin. En rekke apotek hadde avvik mellom oppgitt og faktisk beholdning av metadon.

Utgått på dato

Ved flere apotek opplyste ansatte at det fra tid til annen ble levert ut vanedannende preparater uten at kunden måtte fremvise legitimasjon, selv om kunden var ukjent for ekspeditørene.

Flere steder ble det levert ut heroin-substituttet Subutex til kunder uten at det kunne fremvises vedtak om at personen skulle ha legemiddelet. Reseptene var utstedt av leger som ikke var tilknyttet LAR-ordningen.

Dårlig temperaturkontroll i legemiddellagrene er en annen gjenganger. Ved ett apotek ble det registrert 15,4 varmegrader i kjøleskapet, i et annet 1,9 kuldegrader.

Et apotek ble tatt for både ulovlig import og ulovlig eksport, og ett sted ble det produsert hostemikstur for lager uten tillatelse.

I en rekke tilfeller fant inspektørene legemidler som var utgått på dato. En apoteker vedgikk at det ved ett tilfelle var levert ut et legemiddel som var utgått på dato.

Det verste eksemplet kom de over på et apotek i Oslo. På varelageret ble det funnet et legemiddel der holdbarhetsdatoen var overskredet med mer enn tre år. Totalt fant inspektørene ti varer som var utgått på dato på apoteket.

Lav bemanning, manglende internkontroll, dårlig sikkerhet og utilfredsstillende hygiene er andre forhold som påpekes ved apotekene.

Ved et apotek der personalet selv stod for renholdet, opplyste den ansvarlige for renholdet at han kun gjorde rent på herretoalettet.

- Ser alvorlig på dette

- Vi ser alvorlig på at apotek ikke har tilstrekkelig kontroll med narkotika, sier seksjonssjef Jørgen Huse i Statens legemiddelverk.

- Apotekene er det stedet i samfunnet den alminnelige forbruker eller pasient lovlig kan kjøpe legemidler som inneholder narkotiske stoffer. Samfunnet har gjennom lovgivningen stilt strenge krav til både oppbevaring og kontroll, både med tanke på å forebygge innbrudd og også internt tyveri.

- Det er naivt å tro at det ikke kan forekomme svinn fra egne ansatte eller andre som skulle ha lovlig tilgang til lagrene, og mange av avvikene tar for seg utilstrekkelig kontroll med svinnet, fremholder han.

- Anhengig av kundens tillit

Fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen peker på at apotekene er avhengig av høy kvalitet og kundenes tillit.

- Norske apotek skal selvfølgelig følge de lover og regler som til enhver tid gjelder. Det er få kritiske avvik i apotekene. Målet er at det skal være null.

- Er dette et tilfredsstillende resultat, slik dere ser det?

- Kvaliteten i apotek er generelt meget høy. Apotekdrift er svært strengt regulert av myndighetene, og alle apotek har som målsetning å etterleve de kravene som stilles.

Faksvåg sier at det med den svært detaljerte reguleringen er en utfordring å unngå å få enkelte avvik ved tilsyn.

- Apotekene jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Noen få av de avvikene Legemiddelverket har pekt på, er kritiske, men disse avvikene er sjeldne unntak.

Dette svarer apotekene:

Apotek 1:

18 tilsyn. 91 avvik.

Ett av apotekene til Apotek 1-kjeden drev ifølge Legemiddelverket ulovlig - uten gyldig driftskonsesjon - da tilsynet ble gjennomført.

- Alle avvik som avdekkes i tilsyn eller interne revisjoner lukkes fortløpende. Dette gjelder også avviket om driftskonsesjon på det aktuelle apoteket, skriver kommunikasjonssjef Hilde Ariansen i en epost til VG.

Ved ett av kjedens apotek ble det ifølge rapporten registrert flere avvik på at apoteket har levert ut legemidler med utgått dato.

- Apotek 1 har rutiner som, dersom de følges, skal sikre at slikt ikke skjer. Ved dette tilfellet har ikke apoteket fulgt interne rutiner. Apoteker er bedt om å skjerpe interne rutiner for kontroll av holdbarhet.

Hun poengterer at Apotek 1 er svært opptatt av å ha høy kvalitet i apotekene, og mener kvaliteten i kjedens apotek er tilfredsstillende.

Ditt Apotek:

Fem tilsyn. 34 avvik.

Norsk Medisinaldepot (NMD) eier merkevarenavnet Ditt Apotek, men ikke medlemsapotekene. NMD vil derfor ikke kommentere forhold som er påpekt ved det enkelte apotek.

Direktør i NMD Apotekhandel, Terje Kvaal, sier at NMD selvfølgelig ønsker at Ditt Apotek-medlemmene skal ha høy faglig standard og drives i tråd med gjeldende lover og regler.

- Vi tilrettelegger for dette blant annet ved å tilby tilgang til internkontrollsystemet. Vi har imidlertid ikke anledning til å kreve at det enkelte apotek følger våre anbefalte rutiner og prosedyrer.

Kvaal sier at siden NMD ikke eier de aktuelle apotekene har de heller ikke vært delaktige i tilsynene eller mottatt tilsynsrapportene, og at de enkelte apotekene derfor må svare for seg.

Vitus:

15 tilsyn. 58 avvik.

Ved ett Vitus-apotek ble det gitt pålegg etter at ansatte forklarte inspektørene at det ikke konsekvent ble krevd legitimasjon ved ekspedering av B-resepter, selv om kunden var ukjent.

- Når det gjelder hva en enkelt medarbeider har svart i et tilsyn kan jeg ikke kommentere det annet enn at prosedyren for alle Vitusapotek er at det skal kreves legitimasjon ved utlevering av B-preparater, skriver direktør Hanne Merete Andresen i Norsk Medisinaldepot AS - som eier Vituskjeden - i en epost til VG.

Andresen skriver at tilsynsrapportene bekrefter at kvaliteten i apotekene er god.

- Legemiddelverket har konkludert med at apotekene holder en god/tilfredsstillende faglig standard. Det ble ikke avdekket kritiske avvik i noen av de 15 tilsynene.

Boots:

Åtte tilsyn. 38 avvik.

Syv av åtte kontrollerte Boots-apotek fikk avvik for manglende rutiner for kontroll med narkotikapreparater, den høyeste andelen blant kjedene.

På spørsmål om hva som kan være forklaringen på det, svarer direktør for kvalitet og prosesstyring, Anne-Kristin B. Bjåen:

- Erfaring fra våre internrevisjoner og regelmessige HMS kartlegginger i våre apotek, tilsier ikke at manglende rapportering av narkotikaregnskap eller ureglementert svinn av A eller B preparater er omfattende.

- Lageret av narkotika (A eller B preparater) skal kontrolleres jevnlig, og mangler eller avvik i disse tallene skal rapporteres og undersøkes. Vår erfaring er at svinn i dette lageret ikke er et omfattende problem og forekommer sjeldent, noe også tallene viser.

Flere artikler

  1. Pluss content

    60 apotek gransket: Bryter loven

  2. Mange lovbrudd ved sykehusapotekene

  3. Tenåringer fikk cellegift-overdose - nå kommer tilsynskritikken: Sykehusapoteket har feilblandet før

  4. NRK: Mindreårige fikk kjøpt Paracet de fleste steder

  5. Fagforeningene advarer: Profittkrav og press går ut over kvaliteten i apotekene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder