BARNEHÅND: En annen surrogatmor strekker hånden sin mot ett av barna sine. Illustrasjonsfoto: Olexander Zobin, AFP / NTB scanpix

Fikk surrogatbarn - får ikke foreldrepenger

Departementet: Må være juridisk mor eller far

(VG Nett) Da kvinnen som har et surrogatbarn søkte om foreldrepenger sa Nav nei, selv om hun har foreldreansvar for barnet. Årsak: Hun er ikke registrert som barnets mor.

Sissel Kruse Larsen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Kvinnen, som er i slutten av 30-årene, søkte om foreldrepenger i januar 2010. Søknaden ble avslått i april samme år. Saken ble så anket, og behandlet i Trygderetten i mars i år.

Har du en historie å fortelle? Kontakt VG Netts journalist her!

Barnet det ble søkt om foreldrepenger for ble født av surrogatmor i 2009 i utlandet. Kvinnen og barnet kom til Norge samme år. Kvinnen bor ikke sammen med barnets far, men faren vil ha jevnlig samvær med barnet.

Har gyldig fødselsattest

Kvinnen har hatt foreldrepermisjon i barnets første leveår, og ber om at ti av ukene overføres til barnets far som ønsker jevnlig samvær.

I april i 2010 skriver kvinnen i et brev til Nav at hun og arbeidsgiver har fått beskjed om at hun ville ha rett til foreldrepenger om hun hadde gyldig fødselsattest og personnummer på barnet. Hun ble senere informert om at hun manglet rett til fødselspenger. Hun er alene om omsorgen for barnet, og Bufetat har informert om at hun må være gift for å få gjennomført adopsjon.

Siden hun dermed ikke er juridisk mor til barnet foreligger det ikke rett til foreldrepenger. Arbeidsgiver, som har utbetalt foreldrepenger til kvinnen, får ikke refundert pengene fra Nav.

Departementet: NAV må klarlegge

VG Nett har gjentatte ganger vært i kontakt med Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet for å få dem til å forklare hvordan søknader fra foreldre til surrogatibarn behandles.

STATSSEKRETÆR: Ahmad Ghanizadeh vil ikke kommentere kvinnens sak spesifikt. Foto: Regjeringen.no


I en e-post til VG Nett skriver statssekretær Ahmad Ghanizadeh (SV) at for å ha rett til foreldrepenger må man være juridisk mor eller far til barnet.

De henviser til NAV som har behandlet kvinnens søknad, og ønsker ikke å kommentere saken.

- NAV som forvalter regelverket må klarlegge om foreldreskapet er fastsatt etter norsk rett for å kunne avgjøre om det foreligger rett til foreldrepenger i tilfeller der barnet er født av surrogatmor i utlandet, skriver han i eposten.

- Urimelig

Kvinnen peker i sin klage på at hun i utlandet er anført som barnets mor, og at dette står i barnets pass. Hun mener også at vedtak ikke kan ha tilbakevirkende kraft, når hun har fått utbetalt foreldrepengene av arbeidsgiver.

Også kvinnens arbeidsgiver har klaget på vedtaket.

Kvinnen skriver blant annet i sin anke:

«Nav ga tilsagn om at jeg hadde rett til foreldrepenger, derfor var jeg i god tro. Min arbeidsgiver har betalt meg lønn og vil ha tilbakebetalt pengene fordi de ikke får refusjon. Det er derfor urimelig at Nav i etterkant sier at jeg ikke har rett på foreldrepenger.»

Fikk utbetalt pleiepenger

I sakens dokumenter fremgår det at NAV i en periode utbetalte pleiepenger til kvinnen da barnet ble innlagt på sykehus, på tross av at hun ikke er registrert som mor. De avslår imidlertid søknaden om foreldrepenger, fordi hun ikke er registrert som mor.

Etter norsk rett er det kvinnen som føder barnet som regnes som mor. Dette gjelder til barnet er adoptert bort. NAV påpeker at de ble opplyst om at dette ville gå i orden da pleiepengene ble utbetalt.

Selv om adopsjonsloven ikke ble endret i etterkant av dette, strammet departementet inn praksisen for foreldrepenger til kvinner som har fått barn ved hjelp av surrogati. I et rundskriv til Nav understrekes det at barnet må være adoptert for at foreldrepenger skal kunne innvilges.

Mener surrogatiavtale ikke er bindende

Ankemotparten, Nav Klageinstans Midt-Norge, har lagt ned påstand om at det påankede vedtak stadfestes.

«Nav Klageinstans har etter en gjennomgang av saken ikke funnet grunnlag for omgjøring og finner i det følgende i hovedsak å gjenta tidligere begrunnelse», står det i oversendelsesbrevet.

Klageinstansen peker på at en avtale om surrogati ikke er bindende, og at surrogatmoren i teorien kan kreve barnet tilbake.

«Skal en annen kvinne enn den fødende bli barnets juridiske mor, må det skje ved adopsjon. Den som skal motta foreldrepenger må være juridisk mor eller far til barnet etter norsk rett. En utenlandsk fødselsattest som viser navnet på en kvinne og/eller mann som er bosatt i Norge, kan ikke alene godtas som dokumentasjon på juridisk morskap/farskap.»

De mener også at det ikke er avgjørende at hun er anført som mor i barnets pass.

Fikk endelig avslag

Retten skriver i sin kjennelse:

«Kvinnen som har født barnet skal regnes som barnets mor. Avtale om å føde et barn for en annen kvinne er ikke bindende. Retten finner ikke holdepunkter for at begrepet «mor» skal ha en annen betydning etter folketrygdloven enn det alminnelige utgangspunkt etter barneloven § 2. Det fremgår klart av barneloven § 2 første ledd at den som benytter seg av surrogati ikke er mor i barnelovens forstand.»

Kvinnen og hennes arbeidsgiver fikk dermed avslag på sin søknad om foreldrepenger.

Vil ikke kommentere

Trygderetten som har behandlet kvinnens anke, er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.

Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter Folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom Navs klageinstans, men HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) kan også være ankemotpart.

Leder Knut Brofoss i Trygderetten sier til VG Nett at de ikke ønsker å gi noen utfyllende kommentar til kjennelsen.

Nav: Hun må adoptere barnet

VG Nett har vært i kontakt med Nav som henviser til lovverket i den aktuelle saken. I en post til VG Nett skriver kommunikasjonsrådgiver Lise Jørenn Grøndahl Berg:

«Folketrygdloven kapittel 14 omhandler ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Det er et vilkår etter folketrygdloven § 14-5 at man regnes som «mor» til barnet ved fødsel. Det alminnelige juridiske utgangspunktet for hvem som regnes som mor til et barn fremgår av Lov m barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven) § 2. Bestemmelsen første og annet ledd lyder:«Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet. Avtale om å føde eit barn for en anna kvinne er ikkje bindande.»»

«Begrepet «mor» er ikke særskilt regulert i folketrygdloven kapittel 14 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Det er derfor definisjonen i barneloven som gjelder. Dersom en kvinne som har benyttet en surrogatmor skal få rett til foreldrepenger, må hun adoptere barnet.»

Les også

 1. ... men menn kan ikke føde

  Når enslige kvinner kan få hjelp av staten til å føde egne barn, bør også enslige menn få slik bistand.
 2. Kvarme: - Homofile kan være fullgode foreldre

  (VG Nett) Selv ble han far ved hjelp av en surrogatmor. Geir Kvarme mener at det må legges til rette for at homofile kan…
 3. Lysbakken tetter lovhull om farskap ved surrogati

  Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil sikre de juridiske rettighetene til surrogatibarn som har vært i Norge noen…
 4. Lysbakken får skryt for surrogati-endring

  (VG Nett) Både KrF og homoorganisasjonene mener barneminister Audun Lysbakkens midlertidige surrogati-ordning sikrer…
 5. Politidirektørens farskap blir igjen tema i Stortinget

  Justisminister Knut Storberget fastslo at politidirektør Øystein Mæland ikke brøt loven da han fikk surrogatbarn i USA.
 6. Eggdonasjon kan bli tillatt i Norge

  Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for å åpne for at kvinner kan få egg fra andre kvinner i Norge.
 7. Surrogatpappa: - Jeg ble dumpet fra homobok

  (VG Nett) Skuespiller Geir Kvarme ble invitert av departementet til å dele sine erfaringer som homofil.
 8. Øie til Lysbakken: - Slik rydder du opp i surrogatigranskingen

  (VG Nett) Kjell Erik Øie (Ap) ber barneminister Audun Lysbakken (SV) raskt rydde opp i den omfattende granskingen av…
 9. Vedum vil forby surrogati i utlandet

  Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum vil forby nordmenn å skaffe barn ved hjelp av surrogati i…
 10. Surrogatisakene: Ber om hjelp fra USA

  (VG) USAs ambassade i Oslo har bedt om hjelp fra hjemlandet for å finne ut om de skal blande seg inn i de omstridte…
 11. Ingen homofile har søkt om adopsjon fra utlandet

  (VG Nett) Selv om ekteskapsloven sier at homofile par skal kunne søke om å få adoptere har ingen søkt om adopsjon siden…
 12. Øystein Mæland slipper surrogati-straff

  (VG NETT) Mens Jens Stoltenberg (Ap) satt på gangen, sørget resten av regjeringen for at Øystein Mæland ikke kan…
 13. Fikk surrogatbarn, men tør ikke varsle myndighetene

  Sørlandskvinne tør ikke varsle myndighetene om at barnet hennes er født gjennom surrogati i USA.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder