Jusprofessor Jan Petter Rui ved Universitetet i Bergen mener bergenspolitiets praksis, hvis det som står i varselet stemmer, strider mot loven. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Professorer mener Bergen-politiet bryter loven

Politiet i Bergen kan ha brutt norsk lov, mener to uavhengige jusprofessorer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det er ikke lov. Det klare utgangspunktet er at påtalemyndigheten har en plikt til å forfølge straffbare forhold, sier jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen til VG.

VG har gjort eksperten på straffeprosess kjent med innholdet i varselet som en høyt betrodd tjenestemann i Vest politidistrikt i vår leverte til politimester Kaare Songstad.

– Hvis dette stemmer, er det et klart brudd på straffeprosessloven, sier han som reaksjon på varselets hovedbudskap.

Stor VG-spesial: Politimann tar knallhardt oppgjør med bergenspolitiet

Kan henlegge mindre alvorlige saker

I varslingsrapporten trekker politimannen frem en rekke eksempler på hendelser hvor politiet har blitt bedt om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

Påtalemyndigheten har ifølge professoren en snever adgang til å gjøre unntak fra utgangspunktet ut fra kapasitetsgrunner. Slike henleggelser kan bare gjøres for saker av «mindre alvorlig karakter».

Rui har gått gjennom en oppsummering av eksemplene i varselet, og er ikke i tvil.

– De sakene som nevnes i varselet er helt klart ikke saker av mindre alvorlig karakter. Et annet vesentlig problem i denne saken er at det er gitt en generell instruks om systematisk ikke å forfølge bestemte sakstyper (grov narkotikakriminalitet). Dette undergraver formålet med straffelovgivningen, bryter med lovgivers forutsetninger og svekker publikums tillit til politi og påtalemyndighet, sier han.

Byrådslederen: – Kan ødelegge tilliten til politiet

Professoren sier at påtalemyndighetenes plikt til å forfølge straffbare handlinger er lovfestet i straffeprosesslovens paragraf 62 a.

– En slik plikt er utgangspunktet i alle rettssystemer. Hvis handlinger som Stortinget har bestemt skal være straffbare som et utgangspunkt ikke skal forfølges av politiet er det i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper.

– Nærmere bestemt følges ikke det Stortinget har bestemt opp i praksis av den utøvende makt. Staten gir oss da rett og slett ikke vern mot handlinger som vi har bestemt oss for å verne oss mot, ved å gjøre dem straffbare.

Visepolitimesteren i Bergen: – Fullstendig overarbeidet

– Ikke lovlig

Rui får støtte av professor Alf Petter Høgberg ved juridisk fakultet i Oslo.

– Dersom det som står i varselet er riktig, ser politiet bort fra kriminalitet med streng strafferamme. Det er ikke lovlig, sier Høgberg, som er ekspert på strafferett og straffeprosess.

Etter å ha blitt gjort kjent med varselet er heller ikke Høgberg i tvil om at politiet i Bergen har gått for langt, dersom påstandene i politimannens bekymringsmelding er korrekte.

Les også at Bergens-politiet ble varslet tidligere: Slo alarm for tre år siden

JUSPROFESSOR: Alf Petter Høgberg ved Det juridiske fakultet ved UiO viser til straffeprosesslovens paragraf 62 a når han omtaler bergenspolitiets praksis som ulovlig. Foto: Frode Hansen VG

– Kan ikke avkriminalisere

– Man kan ikke bare avkriminalisere hele narkotikafeltet i et politidistrikt, sier Høgberg.

Professoren sier at straffeprosessloven pålegger politiet å gripe inn mot alvorlig kriminalitet i samfunnet. Også Høgberg viser til lovens paragraf 62 a, som slår fast at «Den offentlige påtalemyndighet skal påtale straffbare handlinger når ikke annet er bestemt ved lov». Før lovendringen hadde politiet noe videre adgang til å bruke skjønn.

Høgberg sier at narkotikakriminalitet har en tendens til å komme langt ned på listen når politiet skal prioritere mellom prioriterte oppgaver.

Hanne Skartveit kommenterer: Politiet svikter Bergen

– Politiet har gått for langt

– Fristelsen til å vingeklippe det meget strenge narkotikaregelverket kan bli stor. Men i dette tilfellet har politiet gått for langt, selv om det er både menneskelig og forståelig.

I varslet fra den høyt betrodde politimannen i Bergen hevdes det at spanerne i flere år har fått føringer fra ledelsen om ikke å avdekke alvorlige narkotikalovbrudd, i frykt for å måtte gjennom omfattende og arbeidskrevende etterforskninger.

– Man kan ikke bare ta skjeen i egen hånd, og sette seg ut over regelverket. Så formelt har man her hatt en praksis som formelt er i strid med reglene, hvis det er gitt en korrekt beskrivelse.

Eirik Jensen slakter Bergens-politiets narkoinnsats: «Nesten ikke til å tro»

Professor Jon Petter Rui er klar på hva politiet burde gjort, gitt at det er ressursmangel som har ført til den nåværende praksisen.

– Det er klart at forfølgning av kriminalitet er ressurskrevende, særlig grov narkotikakriminalitet. Dersom politiet kommer i en situasjon hvor alvorlig narkotikakriminalitet ikke kan forfølges på grunn av manglende ressurser, må det straks meddeles overordnede myndigheter (statsadvokat, riksadvokat og Justisdepartementet). Forutsatt en fornuftig bruk av tildelte ressurser, vitner visepolitimesterens instruks om en ekstrem underbudsjettering av politidistriktet, sier han.

Spesialenheten: Vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

Mener narko-kampen er feilslått

Professor Høgberg stiller samtidig store spørsmål ved hvor vellykket kampen mot narkotikakriminaliteten har vært.

– Noe av det problematiske i denne ulykksalige situasjonen er den feilslåtte kampen mot narkotikaproblemet. Det største problemet er selve kriminaliseringen. Effekten av regelverket er liten for den faktiske bruken av narkotika, men det driver prisene opp og er en stor belastning for både politiet, brukerne, rettsapparatet og fengselsvesenet.

Les også: Justisministeren vil ikke kommentere saken, men det vil Hadia Tajik

VG har gjort Justis- og beredskapsdepartementet kjent med at to jussprofessorer kaller praksisen lovstridig. Via pressekontakt Andreas Bjørklund har departementet følgende å si om saken:

– Departementet har mottatt brev fra varsleren, og er orientert om at både Politidirektoratet og Riksadvokaten arbeider med saken. Ettersom saken fortsatt er under oppfølging fra Riksadvokaten og Politidirektoratet, har ikke departementet anledning til å gå konkret inn i denne saken før den er ferdigbehandlet. Det er ansvaret til den enkelte politimester å sørge for en hensiktsmessig ressursallokering som sikrer at de prioriterte sakene gis den nødvendige oppfølging. Ifølge riksadvokaten er alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, herunder alvorlig narkotikalovbrudd, en prioritert sakstype.

Forbundsleder om narkotikavarselet: – Har tatt for lang tid

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder