TIGGING TIL BESVÆR: Frp-leder Siv Jensen går hardt ut mot justisminister Grete Faremos tiltak mot tigging. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Ber Faremo komme til Stortinget med tigger-tiltak: Frp-Siv krever strakstiltak mot tigging

Frp-leder Siv Jensen frykter tigger-boom i Norge til sommeren og ber justisminister Grete Faremo om tiltak før sommeren.

- Vi kan ikke gå inn i en sommer med så uavklart situasjon om hva vi skal gjøre med den økende tiggingen. Det er oppsiktsvekkende klare råd fra politiet: De sier først at det ligger an til en kraftig vekst i tiggingen i sommer. Så gir det et klart råd om at et forbud er å foretrekke. Da blir det helt feil å komme med en politikk, som ikke griper fatt i de utfordringene politiet beskriver, sier Frp-leder Siv Jensen.
VG skrev i dag at hver fjerde gir til tiggere, men at 35 prosent anser tigging som et problem.

Jensen har i dag sendt brev til justisminister Grete Faremo og bedt henne komme til Stortinget for å redegjøre for tigger-utfordringen.

- Null effekt

I brevet vises det til at politiet har uttrykt sterkt bekymring for situasjonen rundt tiggerproblematikken i Oslo og andre byer.

- Det mest bekymringsfulle er at de eneste signalene fra justisministeren så langt, er en tidsbestemt tiggerforbud, som politiet sier de vanskelig kan håndheve. Da snakker vi altså om et tiltak som vil ha null effekt og null betydning. Så har Høyre spilt inn at de mener det må bli opp til hver enkelt by å avgjøre, sier Siv Jensen.
Justisminister Grete Faremo (Ap) foreslo i helgen å endre politiloven for å regulere tigging i Norge.

- Nasjonal løsning

- Det eneste det vil føre til, er at vi skyver tiggerproblemet rundt fra by til by. Denne utfordringen er så stor, at den krever en nasjonal politikk og nasjonale løsninger, ikke lokale, fastslår Frp-lederen.

- Og det er forbud, sett med Frp-øyne?

- Ja, vi mener forbud er svarer på det økende tiggerproblemet. Vi tar dette så alvorlig at vi mener Faremo må komme til Stortinget og redegjøre for hva som må gjøres.

Flere spørsmål

- Det er flere problemstillinger knyttet til denne problematikken som Stortinget har behov for å få en redegjørelse om, sier hun og lister opp:

1. Er politiet rustet til å imøtekomme en situasjon som tiltar ytterligere, og vil dette gå på bekostning av andre viktige politioppgaver?

2. Hvilke ro- og ordensproblemer må innbyggerne i norske byer forvente seg, og i hvilket omfang er politiet og andre etater i stand til å håndtere situasjonen?

- Stortinget er avhengig av adekvat informasjon om den nåværende situasjonen og håndtering av en eventuell eskalering av situasjonen. Dette handler om tryggheten for innbyggerne, både hva gjelder generelt ro og ordensproblematikk, samt kriminalitetsbekjempelse, sier hun.

Faremo svarer

- Jeg har allerede varslet at regjeringen vil komme med forslag til flere tiltak som vil begrense tiggingen, og som også vil omfatte sosiale tiltak rettet mot de gruppene som kommer til Norge for å tigge. Stortinget gjorde så sent som i 2006 et vedtak om å oppheve tiggerforbudet, sier justisminister Grete Faremo.

Vedtaket om å oppheve løsgjengerloven (gjøre tigging lovlig) ble gjort under den borgerlige regjeringen i 2005. Loven trådte ikke i kraft før 1. januar 2006; etter at den rødgrønne regjeringen tiltrådte i oktober 2005.

- Kan ikke forby fattigdom

- Vi kan ikke forby fattigdom og vi må møte de sosiale utfordringene med respekt. Håndheving av et tiggerforbud - eller andre former for regulering - vil være krevende, sier justisminister Faremo.

- Kommunene har et særskilt ansvar og regjeringen ønsker å støtte - også økonomisk - opp om akuttiltak for å avhjelpe situasjonen. Jeg håper Siv Jensen vil ta seg tid til å vurdere forslagene som er like rundt hjørnet. I den forbindelse vil jeg selvsagt gi Stortinget all ønsket informasjon på egnet måte, sier Faremo og legger til:

- Siv Jensen etterlyser informasjon om kriminalitetsutviklingen. Hva er din kommentar til det?

- Jeg kan opplyse at når det gjelder kriminaliteten har antall anmeldelser i Oslo gått ned, vi ser en markant nedgang på 25,6 prosent i vinningskriminaliteten første kvartal i år, sammenlignet med 1. kvartal 2012 i Oslo. Oppklaringsprosenten går opp og saksbehandlingstiden går ned.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder