SOMMERFERIE: Vårsesjonen er over og Stortinget har så smått tatt sommerferie. Men bak fasaden har det lenge foregått en kamp for å ta fra regjeringen flertallet i en rekke saker. Foto: Terje Bringedal VG

Her er de vanskelige sakene regjeringen ikke har fått gjennomslag for

På Erna Solbergs sommerlige pressekonferanse onsdag, så ble det mest oppmerksomhet om hva regjeringen fikk til. Her er 23 av regjeringspartienes nederlag i Stortinget.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Innstramminger i asyl- og integreringspolitikken: Høyre og Frp ble stående alene om å støtte forslaget fra regjeringen om midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. Det ble heller ikke flertall for å innføre et krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening. Stortingsflertallet avviste også at det skal stilles krav om underhold (inntektskrav) fra dag én.

Stortingsflertallet avviste også forslaget om å kutte norskopplæringen i asylmottakene med 50 timer, samt mot forslaget om å øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold gis.

Reservasjonsretten: Sendt på høring, deretter trukket etter folkelig mobilisering mot forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise pasienter til abort.

Likestillingsmeldingen: Stortinget overkjører regjeringen og innfører flere tiltak for å fremme likestilling. Venstre og Krf stemmer med opposisjonen på mange tiltak.

Ostetollen: Regjeringen måtte snu. Regjeringen varslet EU om at de ville reversere «ostetollen». Ikke flertall i Stortinget, noe som ble klart da Sp fremmet et forslag om tollvern i november 2013.

Poseavgiften: Regjeringspartiene med støtte fra støttepartiene Venstre og KrF ville i Stortinget innføre en miljøavgift på bæreposer på kr. 1,50 fra 15. mars 2015. Avgiften ble trukket og droppet. Statsministeren mener i ettertid det var det beste for alle parter.

Søndagsåpne butikker: Blir trukket/nedstemt. Forslag sendt på høring. Massiv motstand i høringen. Ikke flertall på Stortinget. Venstre og KrF mot. Kulturminister Helleland har fastslått at det blir ingen endringer i reglene for søndagshandelen, satte ned et utvalg som skal se på saken.

Kutte retten til/heve inntektsgrensen til sykelønn for deltidsarbeidende: Trukket av regjeringen. I strid med IA-avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv) de hadde signert med partene i arbeidslivet noen måneder tidligere.

Økte sykelønnsutgifter for arbeidsgivere: Trukket av regjeringen. Sendt på høring. Var i strid med IA-avtalen og verken partene i arbeidslivet eller Stortinget ble informert om endringene som ble forsøkt gjort.

Forbud mot tigging og hjelp til tiggere: Høyre og Frp ville ha med seg Stortinget på lovendring med bot eller fengsel for tigging. Ikke flertall i Stortinget. I stedet blir det opp til kommunene å forby tigging. Lite praktisert i kommunene.

Iskanten, oljeleting i nordområdene: Sak sendt tilbake av Stortinget. Regjeringen fremmet sak om å endre definisjonen av iskanten. Flertallet i Stortinget (alle unntatt Frp og H) stemte for å sende saken tilbake til regjeringen.

Gjennomsnitts trafikkmålinger: Regjeringen gikk i mot, men ble nedstemt av Stortinget. Alle, unntatt regjeringspartiene, stemte for Ap sitt forslag om å videreføre automatiske fartskontroller som måler gjennomsnittsfart.

Salg av Flytoget og Kongsberg-gruppen: Ikke flertall. Flytoget ble utsatt i påvente av jernbane-reformen.

Innføre generell bevæpning av politiet: Nedstemt av alle partiene på Stortinget. Forslaget inkluderte også at hvert distrikt selv skulle bestemme om politiet skulle være bevæpnet eller ikke. Forskrift sendt på høring. Stor motstand i høringen til forslaget. Ingen høringsinnsstanser støttet forslaget om lokal avgjørelse. Venstre fremmet dok 8 forslag mot generell bevæpning som fikk regjeringspartienes støtte.

Statliggjøring av kemnerfunksjonen: Ikke flertall i Stortinget. Sendt på høring.

Fjerne priskontrollen i landbruket: Under behandlingen ble det klart at Stortinget ikke støtter regjeringens forslag om å avvikle priskontrollen. Saken ble sendt tilbake til regjeringen, med føringer for endringer i priskontrollen. Det ble også klart at det ikke er støtte for regjeringens forslag om å avvikle konsesjonsloven, så dette har regjeringen lagt på is.

Barnehagemeldingen: Barnehageopprør blant ansatte og fagmiljø. Datatilsynet sterkt kritisk. Flertallet på Stortinget overkjører regjeringen og stopper flere forslag om kontroll, testing og målinger av barn.

Fraværsgrensen i skolen: Stortinget gikk mot forslaget fra regjeringen om en fraværsgrense på 10 prosent for udokumentert fravær blant elever i videregående. Sak sendt i retur til kunnskapsministeren med beskjed til regjeringen om å innføre en mindre rigid fraværsgrense på 15 prosent.

Handel med fiskekvoter: Stortinget gir fiskeriminister Per Sandberg (FrP) beskjed om å vurdere justeringer i en instruks om flytting av fiskekvoter.

Jordvernstrategien: Sterk kritikk og store endringer. Enstemmig Storting ba regjeringen levere på 9 viktige punkter.

Lov om offentlige anskaffelser: Stortinget endret loven på mange områder. Blant annet ved å legge bedre til rette for at ideell sektor ikke skal sidestilles med kommersielle selskaper.

Endrede eierforhold i Innovasjon Norge: Regjeringen ville at fylkeskommunen ikke skulle eie Innovasjon Norge – saken sendt tilbake.

Sjømatindustrimeldingen: Stortinget sier nei til regionalisering av leveringsplikt og ber fiskeriministeren om å nedsette en kommisjon som skal utrede saken.

Valgloven: Regjeringens forslag til endringer i valgloven, blant annet om mer personrettet stortingsvalg, nedstemt fordi regjeringspartiet Frp stemte mot forslaget.

(Listen er ikke komplett, men et utvalg saker regjeringen ikke har fått i gjennom i Stortinget)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder