TIDLIGERE JUSTISMINISTER: Anders Anundsen leser VGs avsløring. Foto: Frode Hansen VG

Tidligere justisminister Anundsen: «Legger til grunn» at POD fulgte opp vedtakene

Tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) ble overrasket da Politidirektoratet (POD) gang på gang kom til ham med forslag som var «i strid» med den vedtatte politikken.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Men det er slik i et demokrati at det er de politiske vedtakene som trumfer, og som faktisk blir vedtatt er det som skal gjennomføres av direktoratet, sier Anundsen i dette intervjuet med VG.

Mannen som fra 2013 til desember i fjor var sjef i departementet som har kommandoen over POD,

har akkurat lest artikkelen der VG avslører maktspillet om samlokalisering av nødetatene i Nærpolitireformen.

– Det var ikke noen tvil om hvilket oppdrag som gikk til POD?

– Nei , jeg mener budskapet var klart, men forstod i ettertid at POD mente noe annet.

– POD var helt fra begynnelsen av motstandere av at samlokalisering skulle være en del av Nærpolitireformen. Hvordan opplevde du denne motstanden som justisminister?

– Spørsmålet om gjennomføring ble tatt opp ved flere anledninger. Dere har jo funnet en del av den korrespondansen hvor det er tema. Vi hadde en veldig tett og nær dialog om oppfølgingen av Nærpolitireformen generelt. Som departement var vi veldig «på» for å sikre at man hadde den gjennomføringsstrategien som var nødvendig.

Kommentar: Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet

Tydelig bestilling

– Det spesielle her er at POD helt fra begynnelsen av var imot at samlokalisering ble tatt inn i Nærpolitireformen. Du fikk med det at de mente det?

– Det er riktig.

– Men det fortsetter de å argumentere for – uavhengig av oppdragsbrevet fra departementet?

– Ja, det fremgår av VGs sak at de mener at det er krevende å gjennomføre. Men samtidig er bestillingen tydelig.

PROTESTERTE: POD-ledelsen tok i flere møter og brev til orde for å droppe samlokalisering som en del av Nærpolitireformen. Foto: Tore Kristiansen VG

– Et direktorat som POD vil ha ganske stor makt til å tolke ting på sin egen måte?

– Ja, men akkurat her var det ikke så veldig mye rom for tolkning.

– Men i denne saken foreslo jo direktoratet overfor deg å gjøre noe annet enn det Stortinget hadde vedtatt?

– Et direktorats oppgave er også å komme med faglige innspill og faglige tilbakemeldinger det de mener er faglig riktig og feil. Men når det er fattet vedtak, så er det det vedtaket som gjelder.

– Har Politidirektoratet hatt problemer med å forstå akkurat det?

– Nei, det kan jeg ikke si på noe generelt grunnlag.

Måtte klargjøres

– Den 28. juni 2015 – 18 dager etter at Stortinget vedtok Nærpolitreformen - skrev POD nok en gang at de ville ha samlokalisering ut av reformen. Hva tenkte du da du mottok dette brevet?

– Jeg tenkte det samme som jeg tenkte i all annen dialog vi hadde med underliggende etater, nemlig at de må komme med sine innspill, og så må vi klargjøre hva de skal følge opp og ikke. Når det er fattet vedtak, så er det det vedtaket som skal følges, og det fikk de også beskjed om.

– Og det gjorde de?

– Det legger jeg til grunn at de gjorde.

– Hva mener du med det svaret?

– Jeg mener det at jeg legger til grunn at de gjorde det. Jeg legger til grunn av en underliggende etat følger opp de beskjedene den får.

– Men når resultatet ble som det ble?

– Jeg legger til grunn at POD gjennomfører de vedtak som Stortinget har fattet og de pålegg som de fikk av departementet, og at det er noe de fortsatt arbeider med. Så vil det alltid være sånn når man gjennomfører store reformer at det kan være utfordrende høyt ambisjonsnivå, og da skal POD informere om det.

– VAR TYDELIG: Tidligere justisminister Anders Anundsen mener bestillingen fra Justisdepartementet til POD ikke var til å misforstå. Foto: Frode Hansen VG

– Hva tenker du om at Humlegård sier om reformen at den har en «eksepsjonelt lav måloppnåelse»?

– Han sier ikke det om reformen, men om en bitte liten del av den. Ut over det forventer jeg at departementet følger det opp på vanlig måte. Jeg er nå stortingsrepresentant. Det som gjorde det litt annerledes enn vi egentlig hadde tenkt, var at helse satte seg på gjerdet. Konklusjonen ble at der helse ønsker å gå inn, skal de gå inn. Og da i en vegg-til-vegg-løsning, slik som i SAMLOK i Drammen.

Drammen var modellen

– Konseptet fra Drammen er vegg-i-vegg. Det er ved de store, kritiske hendelsene det er nødvendig å ha den face-to-face-kontakten. I evalueringen er dette en av suksess-kriteriene. Og når det da kommer forslag fra POD om at vegg-i-vegg er tak-til-gulv, altså ulike etasjer, så samsvarer ikke det med det som er evaluert i det nasjonale nødmeldingsprosjektet. Som vi vet har fått gode skussmål. Det har jo ikke vært evaluerte en modell hvor man er i forskjellige etasjer.

Det var i et eget møte at Anundsen måtte ta over bordet at POD måtte innrette seg etter ordrene - og at det var Samlok i Drammen som skulle være modellen.

– Det var litt overraskende når noen av de løsningsforslagene fra POD kom, hvor ikke vegg-i-vegg var ivaretatt. Og da ble det avholdt et møte i samsvar med det som ble sagt av Humlegård og Skulstad.

– Hans Bakke i POD sier til VG at det nærmest var et sjokk for dem da du presiserte vegg-i-vegg, som de oppfattet som en helt ny beskjed. Hadde ikke du vært tydelig på dette tidligere?

– Jeg oppfattet ikke det som en ny beskjed fra oss. Og jeg ble veldig overrasket da de presenterte løsninger som var i strid med det som var det nasjonale nødmeldingsprosjektets grunnkonsept. For det har vært fundamentet hele veien.

– Skjønte du at de hadde fått sjokk?

– Nei, men jeg skjønte jo at de hadde arbeidet med en annen løsning. For oss var det veldig viktig at man skulle ta vare på det som var Drammens-modellen.

– Vi har fulgt opp

Den tidligere justisministeren er imidlertid langt mer optimistisk enn politidirektør Humlegård i synet på fremtiden til samlokalisering landet rundt:

– Jeg mener fortsatt det er god grunn til å tro at helse kommer til å komme inn i det fellesskapet, fordi jeg tror erfaringene fra Bodø og andre steder hvor helse kommer inn tidlig, vil være så positive at det er vanskelig ikke å gjøre det over noe tid, rett og slett.

– Men politidirektør Humlegård sier nå dette er «helt i det blå»?

– Det må du nesten spørre ham om hva han mener med, ikke en tidligere justisminister.

– Når POD har vært motstandere siden 2014, og resultatene for samlokalisering er så nedslående som i hvert fall politidirektøren mener, kan man ikke da mistenke POD for å ha brukt sin makt til å trenere denne delen av reformen?

– Jeg har opplevd POD som en viktig og god dialogpartner underveis i hele prosessen. Så er det noen ting de har vært mer opptatt av enn andre ting. Jeg tror ikke du kan si at de bruker muligheten, makten og myndigheten til å trenere en politisk beslutning. Men de gir beskjed om at de er uenige. Men jeg legger til grunn at de gjennomfører det de faktisk får beskjed om. Det må man gjøre i et system som det vi har, sier Anundsen – og fortsetter:

– Og vi har jo vitterlig fulgt opp gjennom oppdragsbrev, møter og oppfølging av Nærpolitireformen på en måte som er god, og i min tid som statsråd nesten hyppigere enn det jeg egentlig bekvem med, rett og slett fordi det tok veldig mye tid. Jeg var litt overrasket over at de underveis ikke hadde forstått det bedre, men de forstod det etter hvert.

– Håndtert av POD

– Hva tenker du om at det som var konseptet ble vedtatt nedlagt av POD?

– Nedleggelse av SAMLOK i Drammen er en naturlig konsekvens av at hovedsetet for politiet flyttes til Tønsberg fordi hovedsete og operasjonssentral skal være på samme sted. Konseptet skal imidlertid videreføres i så stor grad som mulig i hele landet. Noen steder vil konseptet bli tilsvarende som i Drammen, andre steder vil bare politi og brann være samlokalisert, med mulighet for at helse kan komme senere. Det er basert på kriterier som POD har satt, hva som skal være grunnlaget for lokalisering av hovedseter.

– Hva er signaleffekten av at man nedlegger det som er konseptet og erstatter det med noe som er utenfor konseptet?

– Lokaliseringsspørsmålet og kriteriene er håndtert av POD helt på egen kjøl. Det har vært en faglig vurdering som de må stå for, og hvordan det har utspilt seg er noe de må forklare. Jeg kan ikke helt se at det er en sånn signaleffekt så lenge det samme skal gjelde for hele landet i størst mulig grad. Jeg er usikker på om du kan tolke så mye ut av det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder