KREVERE TØFFERE NAV: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har levert årets bestilling til NAV. Foto: Vågenes, Hallgeir

Ber om strengere behandling av NAV-ere

Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie (H) fikk fornyet tillit og begynner sin andre regjeringsperiode med å levere sin bestilling for 2018 til NAV. Hun ber dem være strengere.

  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over to år gammel

Det går frem av det årlige tildelingsbrevet fra Hauglies departement til NAV, som VG har fått tilgang til.

I brevet gir hun klar beskjed om at «aktivitetskravene og kravene til mobilitet skal praktiseres konsekvent og strengt».

Strengere krav til brukerne, tidligere hjelp og mer selvbetjening er arbeidsministerens «ordre» til NAV.

Her er de viktigste målene hun trekker opp for NAV det kommende året:

– Flere i arbeid og færre på trygd, flere med nedsatt arbeidsevne skal over i arbeid, andelen mottakere under 30 år på helserelaterte ytelser skal reduseres, sier hun.

Tre grupper skal prioriteres ekstra: Personer under 30 år, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS-området.

les også

Strammer inn ordningene for syke

Arbeidsavklaringspenger

Den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) innføres fra denne måneden:

– Mottakere av AAP plikter å delta i medisinsk behandling eller arbeidsrettede aktiviteter. Ved alvorlige brudd kan hele ytelsen stanses. Ved mindre alvorlige brudd på aktivitetsplikten, i tilfeller der full stans i utbetalingen ikke er aktuelt, innføres det en ny og mildere reaksjon der arbeidsavklaringspengene stanses i én dag, sier hun.

Hauglie fremholder at det har blitt færre AAP-mottakere totalt, men at det er det en økning blant dem mellom 20-24 år. Fra 2010 har økningen vært på 13 prosent.

– Det har også blitt flere unge uføre. Det kan vi ikke sitte stille og se på. De som sliter med for eksempel lettere psykiske lidelser skal få tidligere og tettere hjelp. Men jeg tror vi i Norge tidligere har tenkt feil om hva som hjelper unge med for eksempel mildere former for angst og depresjon. Vi vet at det å være i arbeid og aktivitet for mange er den beste resepten på å bli frisk. Jeg vil derfor at NAV i enda større grad bruker arbeid som «medisin», sier hun.

les også

Hauglie slår alarm: Halvparten på sosialhjelp er innvandrere

Aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere

Ordningen videreføres i 2018, etter oppstarten i fjor.

– Det er for tidlig å konkludere, men tilbakemeldinger fra NAV og brukere så langt tyder på at tiltaket er en suksess. Også på denne ordningen skal kravene praktiseres strengt. De som eventuelt nekter å «jobbe for pengene» risikerer å miste deler av trygden.

Ledige

Hauglie er ikke fornøyd med at arbeidsledige i liten grad ønsker å flytte. Hun varsler at NAV kommer til å bli strengere i år.

– Arbeidsledige må regne med større krav om å ta jobber der jobbene er. Mobilitetskravet i dagpengeordningen skal håndheves mer konsekvent enn vi har gjort tidligere, sier hun.

les også

Hauglie ber om å åpne dørene for unge som sliter

STILLER KRAV: Anniken Hauglie mener mer selvbetjening i NAV-systemet må til. Foto: Helge Mikalsen

Digitale NAV-ere

I tildelingsbrevet slår departementet fast at NAV-brukere som ikke trenger personlig oppfølging må basere seg på selvbetjening og nettbaserte løsninger.

Hauglie sier det største NAV-kontoret i årene som kommer blir nav.no.

– Mer selvbetjening betyr at brukerne gjør mer selv. De som ikke behersker data og selvbetjeningsløsninger kan få veiledning. Det betyr at for eksempel eldre mennesker uten datakunnskaper kan slappe av. Det blir ikke slik at alle må klare seg selv, sier hun og legger til:

– Målet med mer selvbetjening er å frigjøre ressurser til de tyngste brukerne.

NAV skal også øke bruken av chatte-kanaler og sosiale medier.

– Brev og e-post erstattes av digitale tjenester. Det gir flere måter å nå NAV på, og er mer i tråd med moderne måter å søke informasjon og hjelp. Det er viktig å understreke at dem som har behov for personlige møter med NAV-ansatte, fortsatt skal få det.

Unge

I tildelingsbrevet går det frem at ungdomsinnsatsen i NAV skal ha høy prioritet og styrkes med 70 millioner. 37 millioner ekstra kroner skal brukes på tettere oppfølging av langtidsledige:

Arbeidssøkere under 30 år, ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, som etter åtte ukers ledighet fremdeles ikke er i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet skal tilbys en forsterket og individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging fra NAV.

– Målet er å få unge raskest mulig over i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, sier hun.

– Det er selvfølgelig gledelig at ungdomsledigheten har falt med 21,4 prosent det siste året. Det betyr at 5000 under 30 år det siste året har gått fra ledighet til jobb. Likevel er jeg ikke fornøyd. Om lag 73. 000 unge står fortsatt på utsiden av arbeid, utdanning, eller annen opplæring. Det er for mange.

Innvandrere

– En del innvandrergrupper står langt unna arbeidsmarkedet, og er overrepresenterte på fattigdomsstatistikken. Jeg er derfor glad for at den nye regjeringsplattformen slår fast at introduksjonsprogrammet skal arbeidsrettes ytterligere, og at norskopplæringen skal styrkes. Samtidig skal det stilles klare krav om at innvandrere og flyktninger må legge en betydelig egeninnsats i å lære norsk, sier hun.

– Arbeid og aktivitet er nøkkelen for å lose innvandrere inn i det norske samfunnet. Det er også det beste virkemiddelet for integrering.

Les også

Flere artikler

  1. Regjeringen ønsker norskkurs for alle innvandrere på sosialhjelp

  2. Regjeringen foreslår AAP-kutt: 60.000 mindre til de unge

  3. Nå må bedriftene åpne dørene for NAV-ere

  4. Krever NAV-kraftløft mot uføre

  5. Unge på trygd

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder