BIL TIL BESVÆR: Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, varsler at bilbruken i Oslo skal ned.

Utfordrer egen regjering: Vil gjøre om motorveier til miljøgater

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd Sirin Stav (MDG) vil ha full stopp i bygging av nye motorveier. De vil gjøre om flere motorveier i Oslo til «hyggelige bygater» og utfordrer regjeringen til å ta grep hvor bilen er på vei ut.

Publisert:

– Hvis Norge skal lykkes med å nå våre egne klimamål, så må utslippskuttene frem mot 2030 være ti ganger større enn i fjor. Da må vi se på sektorene der utslippene er størst. På land er transport en slik sektor. Da må det inn i alle transportplaner for å redusere utslippene, sier Johansen.

Han sier det er bra at det stilles krav om at 55 prosent av utslippene skal kuttes innen 2030, sammenlignet med 1990, men at det er langt mellom ord og handling.

– Innen samferdsel stilles det i dag bare lønnsomhetskrav til prosjektene. Kanskje det er lønnsomt å bygge nye store motorveier, men det er dårlig klimapolitikk. Klima må vektlegges mye mer. Store motorveier er ikke forenlig med å få ned klimautslippene, fordi biltrafikken må ned. Vi må i stedet satse på bane, buss og sykkel der det er mulig.

– Hvilke motorveiprosjekter må stanses?

– Vi ønsker å stanse videre bygging av motorveien på vestsiden av Oslofjorden, som nå er under bygging ut av Oslo. Det er et prosjekt som bør stanses hvis vi skal nå klimamålene. Men vi klarer ikke det alene.

KLAR KLIMATALE: Johansen sier regjeringen må prioritere klima i all videre samferdselsutbygging.

Han har sammen med sin byråd for miljø- og samferdsel, sendt et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hvor de ber ham sørge for at Nasjonal transportplan frem til 2030 legger klimakrav til grunn for alle investeringer.

Her er ønskene

De trekker frem egne radikale planer i Oslo, for å vise vei:

  • Umiddelbar prøvestenging av trafikken i tunnelen under regjeringskvartalet, som er en sentral del av Ring 1 i sentrum.
  • Ombygging av motorveiene inn til byen på Trondheimsveien og Østre Akers vei, til hyggelige bygater.
  • Full stans av utbyggingen av E18 sørover.
  • Prioriter bygging av bane og offentlige kommunikasjonsmidler. Nedprioriter bygging av veier.

Klima, klima klima

De to skriver at redusert veikapasitet er en forutsetning for trafikkreduksjon.

– Om fem til ti år kjører de aller fleste elbiler: Vil ikke motorveier være en god klimaløsning, slik at elbilene kommer frem?

– Vi kan i fremtiden ikke belage oss på at de fleste skal bruke bil inn til byene. Både klimahensynene og hensyn til arealbruk gjør at vi må droppe motorveier. Vi må i stedet satse på tog og T-bane, slik vi ser i land etter land i Europa, sier Johansen.

– Klima og miljø må være rammen om all politikk, slik regjeringen selv sier. Det må omsettes i praksis. Da må alle transportetatene pålegges at det er en sentral føring i alle utbygginger i ny nasjonal transportplan, sier Stav.

T-BANE-TRØKK: Sirin Stav sier at bare T-banen i Oslo transporterer flere folk enn landets togstrekninger i Norge til sammen.

Tunnelen de nevner under regjeringskvartalet er den som går i Ring 1 fra Oslo S til Pilestredet, og i vei videre til Aker Brygge-området. Etter planen skal den gamle tunnelen erstattes av en ny som skal senkes med rundt ti meter. Kostnad: 3 milliarder kroner.

– Vi mener den tunnelen og Ring 1 bør prøvestenges før det ekstremt dyre nye tunnelprosjektet iverksettes, som uansett vil stenge den veien i tre-fire år under byggeperioden. En slik prøvestenging vil kunne gi svar på om vi faktisk trenger å bruke så mange milliarder kroner på en ny tunnel, hvis det viser seg at trafikken vil flyte relativt godt gjennom byen under prøveperioden, sier Johansen.

VIL STENGE: Det er denne tunnelen under regjeringskvartalet til Oslo S. byrådet ønsker å prøvestenge.

Bestrider

Han sier det vil gi endret kjøremønster.

– Det vil kunne gi oss god kunnskap om det er mulig med en løsning uten en ny dyr tunnel. Jeg har tatt det opp med kommunalministeren og samferdselsministeren, men foreløpig bare fått svar at ny tunnel må bygges av hensyn til sikkerheten for det nye regjeringskvartalet. Sikkerhet trumfer alt.

– Det bestrider du?

– Ja, den sikkerhetsvurderingen er basert på at den neste terroraksjonen i Oslo vil være lik den forrige, sier han og viser til 22. juli-terroren i 2011.

– Ny tunnel vil være Norges dyreste motorveiprosjekt per meter. Da mener vi det må være fornuftig med en prøvestenging i et halvt års tid for å se effekten på trafikkmønsteret og om ombygging til bygater kan fungere. Spesielt når vi er i en situasjon hvor biltrafikken i Oslo skal ned, sier Stav.

ADVARER: Raymond Johansen sier det er en stor utfordring for Oslo at kommunen rundt vokser og vokser, en vekst som de mener ikke kan være bilbasert når nabofolket skal inn til Oslo.

– Bilen er ikke fremtiden

Han sier at nytenking må til, fordi stort sett alle nabokommunene vokser, noe som gjør at stadig flere skal til byen.

– Da er ikke bilen fremtiden i Oslo og de store byene. Vi er dypt bekymret over at den planlagte nye togtunnelen under Oslo ikke blir topprioritert. Vi må ha med Statens vegvesen på dette og da må regjeringen være med.

– Vil det i fremtiden ikke være realistisk å kjøre bil til sentrum?

– Det vil selvfølgelig være nødvendig med varetransport og folk som er dårlig til beins. Bilbruken vil gå ned. Allerede i dag kommer de fleste til sentrum med tog, trikk, T-bane, sykkel eller som gående. Den utviklingen vil fortsette.

Stav legger til:

– Bare T-banen i Oslo transporterer flere folk enn landets togstrekninger i Norge til sammen.

– Har gitt tydelig beskjed

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier de vil pålegge fagetatene å ta med klima som kriterium.

– Regjeringen er i gang med en ny Nasjonal transportplan, der har vi gitt våre fagetater tydelig beskjed om å beskrive hvordan prioriteringene, som skal legges frem der, kan legge til rette for at vi når Norges klima- og miljømål.

NEI: Samferdselsministeren avviser planen om midlertidig nedstenging av regjeringskvartal-tunnelen.

Han sier de gjør mye for at norsk samferdselssektor skal være så miljøvennlig som mulig.

– Staten bidrar aktivt til å legge til rette for at reisende skal bruke gange, sykling og kollektivtransport til å reise i de store byene i Norge:

– Ett eksempel på det var jeg med å åpnet i dag, ny bybane til Fyllingsdalen i Bergen. Tilsvarende kollektivprosjekter har vi i Oslo med Fornebubanen og i de andre store byene. Det vil være viktige utbygginger for å nå nullvekstmålet i byene.

Avviser å stenge Ring 1

Midlertidig stengning av tunnelen under regjeringskvartalet, argumenterer han mot, blant annet på grunn av at det er en kollektivåre.

– Vi vet at Ring 1 er en viktig vei for kollektivreisende. Det går svært mange busser gjennom Hammersborgtunnelen i løpet av ett døgn. Analyser som Statens vegvesen og Statsbygg har gjennomført, viser at en permanent stenging av Ring 1 vil være meget uheldig og dyrt, sammenlignet med midlertidig stenging og ombygging av Ring 1 slik regjeringen legger opp til.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no