IKKE IMPONERT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch er ikke imponert over arbeidet som blir gjort med å inndra utbytte fra straffbare handlinger.

IKKE IMPONERT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch er ikke imponert over arbeidet som blir gjort med å inndra utbytte fra straffbare handlinger. Foto:FRODE HANSEN,VG

Riksadvokaten ber politiet skjerpe seg

Kraftig nedgang i inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger

339 millioner inndratt i 2008 - 81 millioner i fjor

Politiet er mye dårligere på å inndra utbytte
fra kriminelle handlinger enn tidligere. Penger fra narkotikahandel og hvitvasking forblir borte.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Siden rekordåret 2008 har inndragning av utbytte fra straffbare handlinger sunket fra 339 millioner kroner til 81,5 millioner i fjor. Riksadvokat Tor-Aksel Busch refser nå politiet for sin svake innsats og ber de skjerpe seg.

– Det kan ikke være noen tvil om at riksadvokaten har sendt meget tydelige signaler til politiet om styrket innsats for å inndra utbytte av straffbare handlinger, fastslår førstestatsadvokat Harald Strand hos riksadvokaten.

Samtidig spør Høyres medlem av Stortingets justiskomite, Hårek Elvenes, justisministeren hva han akter å foreta seg for å sikre at riksadvokatens klare pålegg blir fulgt opp av politi og påtalemyndigheten.

Anders Anundsen er på ferie, men kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen er klar i sin tale:

– Det er viktig at påtalemyndigheten legger ned påstand om inndragning i retten.

392 færre krav i fjor

Riksadvokaten opplyser at det var 1028 rettskraftige inndragskrav i fjor – 392 færre enn året før. De fleste var knyttet til fengselsstraffer over seks år som følge av grove narkotikaforbrytelser og økonomiske straffesaker.

– Men vi ser også at ikke alle disse typer saker er etterforsket med sikte på inndragning, selv om all profittmotivert kriminalitet i utgangspunktet er aktuell for inndragning, sier førstestatsadvokat Harald Strand hos riksadvokaten.

Ifølge bladet Juristkontakt ser det ut til å bli en bedring i år. Ved utgangen av april hadde staten fått inn 72 millioner kroner. Økokrimsjef Trond Eirik Schea er likevel klar på at det trengs en kraftig skjerping av politiets innsats mot økonomisk motiverte kriminelle.

Riksadvokaten er overfor VG tindrende klar på at politiet ikke har gjort jobben sin godt nok.

Har gitt tydelige signaler

ØVERSTE PÅTALEMYNDIGHET: Førstestatsadvokat Harald Strand hos riksadvokaten sier at effektiv inndrag fra utbytte etter straffbare handlinger er en av de viktigste utfordringene i dette året. Foto: ,

Han viser til riksadvokatens i sin omtale av straffesaksbehandlingen i politiet i 2013 nettopp peker på politiets svake innsats for å sikre inndratt utbytte av straffbare handlinger, sier Harald Strand hos riksadvokaten.

– Resultatene viser at politiet ikke i nevneverdig grad har lykkes i å oppfylle regjeringens og Stortingets forventninger. Dette er en betydelig utfordring for politiet, og som må tas på alvor.

Strand sier at noen få domfellelser i store økonomiske straffesaker, eller i en stor narkotikasak, kan gi store utslag fra år til annet.

– Imidlertid ser vi at antall rettskraftige inndragningskrav - som er en indikator på aktivitetsnivået i politiet på dette felt - nå er på samme nivå som i 2007.

Strand legger til at riksadvokaten i sitt mål og prioriteringsrundskriv har bedt statsadvokatene «følge opp målsettingen om adekvat inndragningsetterforsking i flere saker.»

Politimestrene sitter på pengesekken

– Det vil likevel være slik at det er politimesteren i det enkelte distrikt som rår over politiets ressurser, herunder etterforskerressursene, og som derfor er en nøkkelfaktor også i dette viktige arbeidet. En forutsetning for en effektiv inndragning er at politiet parallelt med å etterforske primærforbrytelsen også utfører inndragningsetterforsking, sier Harald Strand ved riksadvokatembetet.

Politidirektoratet er heller ikke fornøyd med utviklingen de siste årene.

– Vi har tro på å styrke samarbeidet mellom politi, påtale og kontrolletatene. Et slikt prosjekt er igangsatt og er ett av flere for å styrke arbeidet med å frata kriminelle utbytte av straffbare handlinger, sier politiinspektør Jarl Martin Pedersen til Juristkontakt.

JUSTISPOLITIKER: Hårek Elvenes fra Høyre mener politiet selv må få tilbakeført penger fra inndragning etter straffbare handlinger. Her foran Finansdepartementet som vanligvis forvalter slike midler. Foto: Foto:FRODE HANSEN,VG

Foreslår at politiet selv får pengene

Samtidig som Hårek Elvenes ber justisministeren ta grep for at flere kriminelle skal straffes økonomisk, setter han frem forslag om at inndratte midler skal kunne føres direkte tilbake til politiet, og ikke gå inn i den store statskassen.

Det skjer både i USA og England hvor inndratte midler benyttes til alt fra bedre utstyr, mer polititrening og forebyggende arbeid, som å ruste opp ungdomsklubber.

- Fristelsen er for stor

Høyres justispolitiske talsmann ønsker å tenke nytt og se nærmere på hvordan penger som tilfaller statskassen fra inndragning av utbytte kan pløyes tilbake til politiet for å forsterke innsatsen mot kriminell virksomhet.

– Det virker som politiet mangler incentiver til å prioritere denne oppgaven tross for at riksadvokaten er tydelig på at det skal prioriteres.

Klarer man ikke å beslaglegge den økonomiske gevinsten fra kriminalitet klarer man heller ikke å bekjempe kriminaliteten. Da vil risikoen være liten, og forventet fortjeneste høy. Fristelsen blir stor. Det må vi som samfunn forhindre, mener Hårek Elvenes.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder