IKKE SUNNERE: Økologisk mat ikke sunnere viser stor kunnskapsgjennomgang. Foto: Tom-Egil Jensen

Ny norsk rapport: Økologisk mat ikke sunnere!

- Mangel på nok forskning, mener lege Berit Nordstrand

Det er ikke grunnlag for å si at økologisk mat er sunnere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. Dyrene har det heller ikke mye bedre.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med i den største norske gjennomgangen noen gang av forskningen på økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. VKM, som er en uavhengig, offentlig instans underlagt Helsedepartementet, har fått i oppdrag av Mattilsynet å finne svar på dette til nå uavklarte spørsmålet: Er økologisk mat sunnere?

- Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon, sier Bjørn Næss, medlem av Hovedkomiteen.

Det er Mattilsynet som har bestilt rapporten fra Vitenskapskomiteen. Her er hovedfunnene:

# Små forskjeller i næringsinnhold

Forskningen viser at det generelt er små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster.

Økologiske frukt og bær inneholder noe mer tørrstoff, vitamin C og antioksidanter.

Lege og forfatter av flere mat- og helsebøker, Berit Nordstrand, mener det blir feil å si at økomaten ikke er sunnere. Hun mener påstanden skyldes mangel på nok forskning.

- Det finnes svært få studier som undersøker helseeffekt av økologisk mat på mennesker. Kun noen få helseutfall er undersøkt. Kunnskapsoppsummeringen påviser en slik mangel på gode studie-design, mener Nordstrand.

Ifølge Nordstrand finnes det studier som viser at barn som vokser opp i antroposofiske miljø og spiser økologisk mat har betydelig mindre allergi og trenger færre antibiotikakurer. Dessuten finnes det studier som viser at småbarn som får økologiske meieriprodukt sjeldnere har eksem.

- Det er viktige funn i en tid med stadig mer allergi og intoleranse, påpeker Nordstrand.

Hun får ikke overraskende støtte fra Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

- På bakgrunn av forskningsmaterialet som foreligger per i dag, kan ikke rapporten bevise at økologisk mat har positive helseeffekter. Det betyr likevel ikke at økologisk mat ikke er gunstig for helsen, sier Andersen.

- I lys av usikkerheten knyttet til kombinasjons- og langtidseffekter av sprøytemidler, må det ansees som gunstig at man ikke eksponeres for sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer om man spiser økologisk mat, fortsetter Andersen.

# Lite plantevernmiddelrester

Overvåkingsdata fra EU-land og Norge viser at økologisk mat inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat, men at også mengdene som finnes i konvensjonell mat ligger under nivåene som gir økt helserisiko.

Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge.

Det fins per i dag ingen etablert metode for risikovurdering av kombinasjonseffekter mellom rester av ulike plantevernmidler. Eksisterende kunnskap tyder imidlertid på at eventuelle kombinasjonseffekter blir tatt hensyn til i de sikkerhetsmarginer som benyttes ved vurdering av enkeltstoffer.
# Økologiske poteter inneholder noe mer tørrstoff og stivelse.

# Konvensjonell hvete har noe høyere proteininnhold enn økologisk dyrket hvete.

Forskningen gir ikke grunnlag for å konkludere om økologiske grønnsaker inneholder mer eller mindre næringsstoffer og andre stoffer enn konvensjonelle grønnsaker.

# Ikke bedre for smitterisiko og antibiotikaresistens

Det er ifølge Vitenskapskomiteen ikke grunnlag for å si at det er forskjell på smitterisiko og antibiotikaresistens mellom å spise økologisk eller konvensjonelt.

# Liten forskjell på soppgiftinnhold

I en tidligere risikovurdering konkluderte VKM at spedbanr og barn som spiser mye kornprodukter kan risikere at inntaket av soppgifte DON kan overstige såkalt tolerabelt daglig inntak, uten at dette skal innebære noe helseskade.

De fleste studiene i vurderingen som nå er gjort fant ingen forskjeller i DON innhold mellom økologisk og konvensjonelt korn, men noen fant høyere innhold i konvensjonelt enn i økologisk korn. De fleste studiene fant at innhold av soppgiftene T-2 og HT-2 kan være noe lavere i økologisk korn.

I noen undersøkelser er det funnet høyere nivå av soppgifter i økologiske epler og epleprodukter enn i konvensjonelle epler og epleprodukter.

TIDLIG UTE: I en artikkelserie i 2012 gikk VG igjennom mange av de samme punktene og endte opp med mange av de samme konklusjonene som VKM presenterte idag.

# Liten forskjell på dyrevelferd

- Forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden til husdyr i økologiske og konvensjonelle besetninger i Norge. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon, sier Bjørn Næss.

Årsaken til at forskjellene generelt er små er at Norge har et strengere regelverk for dyrevelferd i konvensjonell produksjon enn andre europeiske land. Det gjør at forskjellene i regelverket for økologisk og konvensjonell produksjon i Norge ikke er så stor.

En sak i VG i november 2012 knuste mytene om økologisk mat.

VG kommer tilbake med mer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder