Over 300 barnehager fra hele landet får påpekt mangelfull bemanning i tilsynsrapporter VG har lest. Barnehagen på bildet har ikke tilknytning til saken. Foto: JØRGEN BRAASTAD / VG

- Mister oversikt ved lav bemanning

(VG Nett) Tilsynrapporter viser at over 300 barnehager har mangelfull bemanning. Det kan gjøre veien til kjeft og streng disiplin kortere, mener pedagogikklektor.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

328 barnehager får i tilsynsrapporter påpekt kritikkverdige forhold knyttet til antall ansatte eller kvaliteten på dem. I de aller fleste tilfellene er påpekningene kategorisert som lovbrudd.

Det viser VGs gransking av 4500 tilsynsrapporter fordelt på 3000 barnehager.

** I over 200 barnehager var problemet for få pedagogstillinger eller manglende delårsverk.

** Over 40 barnehager hadde ikke søkt dispensasjon for personer som var ansatt som pedagogiske ledere uten å ha kvalifisert utdannelse.

Fra tidligere er det kjent at over 4000 personer i dag er ansatt som pedagogiske ledere på dispensasjon - uten å ha førskolelærerutdanning.

- Akutt problem

- At over 300 barnehager får kritikk for bemanningen er alvorlig, særlig sett i lys av at det er så lett å få dispensasjon fra bemanningskrav. Hvor mange barn gjelder vel ikke dette? Dette er et akutt problem og bak disse tallene skjuler det seg trolig situasjoner der det ikke er et forsvarlig antall voksne til stede, sier Jon Christian F. Nordrum, stipendiat i offentlig rett, ekspert på barnehagerett og medlem av Øie-utvalget.

Dette er noen av eksemplene VG fant:

** 2012: I en kommunal barnehage i Halsa kunne én voksen være alene med mange barn i flere timer. «Dette kan umulig være bra nok», skrev tilsynet.

** 2012: I en kommunal barnehage i Bamble var styrer omtrent aldri til stede og det var liten oversikt over det pedagogiske arbeidet.

** 2012: En privat liten barnehage i Oslo var helt uten pedagog i 11 måneder. Det var heller ikke innvilget dispensasjon for noen andre.

** 2012: En privat barnehage på Sørum hadde seks assistenter uten førskolelærerutdanning ansatt som pedagogiske ledere på dispensasjon. Dette utgjorde alle de pedagogiske lederne. Kun styrer hadde kvalifisert utdannelse.

Lovfester - om syv år

Øie-utvalget, som la fram forslag til ny barnehagelov, ville ha en voksen på tre småbarn, og en voksen på seks store barn som lovfestet norm - uten en overgangsperiode.

I går ble det kjent at regjeringen også ønsker dette, men først om syv år og om budsjettene tillater det. De vil ikke ha pedagognorm.

- Ansatte kan miste oversikten

PEDAGOGIKKLEKTOR: Morten Solheim ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Foto: JAN PETTER LYNAU / VG

Høyskolelektor i pedagogikk Morten Solheim ved Høyskolen i Oslo og Akershus mener regjeringens løfte i praksis ikke betyr noen ting og peker på at mangelfull bemanning kan gå ut over barna på flere måter.

- Når det ikke er tilstrekkelig bemanning, eller et personale som ikke har nok kunnskap om små barn, kan de ansatte miste den nødvendige oversikten gjennom dagen. Vi vet at følelsen av ikke å ha oversikt eller kunnskap fører til strengere disiplin og kan gjøre seg utslag i stressede og sinte voksne. Veien til kjeft og straff blir rett og slett kortere, sier Solheim.

Er det ikke nok voksne som forstår og ser barnas behov kan det også få konsekvenser for relasjonene mellom barna.

- Barnas mulighet for voksenkontakt er svært viktig i de tidlige leveårene. For lite voksenkontakt, eller stadige møter med voksne som gir lite respons, kan føre til at barn får et dårlig utviklet selvbilde. Har vi for dårlige rammer til å skjøtte denne oppgaven kan det få konsekvenser for barnas muligheter til å lykkes i skolen og senere i livet, hevder Solheim.

15 000 flere ettåringer

Nordrum påpeker at lovfestede minstebemanningskrav er viktig av flere grunner, men det viktigste er særlig ettåringenes behov for nær og forutsigbar voksenkontakt.

Mellom 2006 og 2011 vokste antallet ettåringer fra 29 000 til 44 000 på landsbasis, ifølge Statistisk sentralbyrå.

- Det er veldig viktig å huske på at alderssnittet på barn har gått vesentlig ned. I gruppen barn under tre år spesielt er det blitt betydelig flere ettåringer. Det er dette som gjør at vi har et økt behov for å nå skjerpe bemanningskravene. I praksis snakker vi om å opprettholde en forsvarlig bemanning, ikke tilføre ekstra personer, sier Nordrum.

- Kuttet 84 millioner

Tone Digranes har jobbet åtte år som pedagogisk leder i barnehage.

- Grunnen til at vi har disse utfordringene i dag er at det ikke er et lovfestet krav til bemanning. Det er kun en norm og da vil pengene som brukes på bemanning variere med kommunebudsjettene. Her i Bergen har de kuttet 84 millioner til barnehagene, sier Digranes, som har permisjon for å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Digranes er langt fra sikker på at kvaliteten holdt tritt med barnehageutbyggingen.

- Barnehageutbyggingen gikk veldig fort. Man glemte kanskje å tenke like mye på det tilbudet man skal gi til barna som skal gå i barnehagen, sier hun.

- Krever politisk mot

Hun får støtte av Solheim.

- Regjeringen kan sikre at fremtidens barnehage får tilstrekkelig og godt utdannet personale. Løsningene ligger i Øie-utvalgets innstilling, men det krever politisk mot til å gjennomføre dette. Enn så lenge er barnehagerevolusjon en halvferdig reform. Den hastige utbyggingen har svekket kvaliteten på barnehagetilbudet, noe som har gått på bekostning av barna, mener Solheim.

Halvparten kutter i bemanning

1. januar 2011 stoppet staten den øremerkede finansieringen av barnehagene og gikk over til rammefinansiering via kommunens budsjetter, som gir kommunene større anledning til å bestemme hvor mye de vil bruke på barnehager.

En undersøkelse Utdanningsforbundet utførte viser at halvparten av kommunene nå kutter bemanningsbudsjettene.

- Rammer de svakeste

En fersk undersøkelse utført av Telemarksforskning på vegne av Utdanningsforbundet viser nå at pedagogiske ledere over hele landet opplever en negativ utvikling knyttet til antall pedagoger per barn og i stabiliteten i personalgruppen.

- Dette viser at den kommunale finansieringsmodellen ikke har bidratt til økt kvalitet i barnehagen. Tvert i mot viser analysen at det har ført til en negativ utvikling i voksentettheten og dessverre ser vi at dette rammer de aller svakeste barna med mest behov for oppfølging, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder