DRIKKEVANN: – Selv om det i hovedsak er trygt å drikke vann som er tappet fra kranen i Norge, har mange vannverk utfordringer med å sikre hygienisk drift av ledningsnettet, fastslo Mattilsynet i en omfattende undersøkelse i 2012. Foto: Scanpix

Regelbrudd ved 4 av 5 vannverk i 2012

Fire av fem vannverk hadde avvik fra regelverket, viste et omfattende tilsynsprosjekt i 2012.

Det var Mattilsynet som undersøkte hvordan vannverkseiere sikrer at de har et ledningsnett som leverer trygt drikkevann. Tilsynet undersøkte også om styringen og kontrollen med vannkvaliteten i ledningsnettet er god.

– Resultatene at mange vannverk har utfordringer med å sikre hygienisk drift av ledningsnettet, heter det i rapporten fra Mattilsynet etter tilsynet som omfattet 491 vannverk som forsyner 3,9 millioner nordmenn.

70 prosent av vannverkene hadde mangelfulle rutiner for å hindre forurenset vann å komme inn i drikkevannsledningen. Avvikene kunne dreie seg om transportsystemets utforming og tilstand, drift eller fare for innsug og tilbakeslag.

Disse avvikene kan i mange tilfeller medføre at vannet blir tilført forurensning under transport fram til mottagerne, slik at det kan gi helsemessig risiko.

– Det er bekymringsfullt at slike avvik forekommer så ofte, heter det i rapporten fra det nasjonale tilsynsprosjektet til Mattilsynet.

Ledningsnettet på 491 vannverk ble revidert. Disse vannverkene leverer drikkevann til minst 3,88 millioner fastboende, som utgjør 77 % av Norges befolkning. Tilsynsperioden var hele 2012.

Tilsynet konkluderte med at vannverkene har stort forbedringspotensial i forhold til å jobbe forebyggende, for å sikre god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet.

– Det er ikke tilfredsstillende at det på 81 prosent av de reviderte vannverkene ble påvist brudd på krav i regelverket, krav som er satt for å sikre helsemessig trygt vann under alle forhold, skriver Mattilsynet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder