TOM SAL: Det kreves mange sitteplasser for å få plass til alle de tiltalte med deres forsvarere i Lime-sakens andre runde, som nå går for Borgarting lagmannsrett. Foto: Tore Kristiansen

Fakturerte millionbeløp – retten vil ha svar om ukjent kobling

Lime-rettssaken er blitt millionbutikk for et advokatfirma og et tolkeselskap som eies av familien til bedrageridømte Afzzal Ghauri (38).

Forbindelsen mellom de to selskapene har vært ukjent for domstolen.

Etter at VG stilte spørsmål om koblingen, krevde domstolen denne uken svar fra flere advokater.

Da en av Norges største og dyreste straffesaker – Lime-saken – gikk for Oslo tingrett i 2016, ble det utbetalt 67,7 millioner kroner til advokater. I tillegg ble det utbetalt 5,7 millioner kroner til tolker.

Bakgrunn: Mannen som bygget et advokatfirma fra fengsel

Oslo tingrett opplyser at det totale beløpet for tolkeutgifter inkluderte «noe arbeid» tolkene gjorde utenfor retten.

Før ankesaken skulle opp for Borgarting lagmannsrett, skjedde det flere bytter av forsvarere.

Da de tiltalte møtte opp i retten i september i fjor, var fire av dem representert av til sammen seks nye advokater fra Advokatfirmaet Rogstad, et av hovedstadens ferskeste, men likevel raskest voksende kontorer.

Nå reagerer dommeren i saken på en kobling mellom Advokatfirmaet Rogstad og et av tolkeselskapene advokatene fra Rogstad har brukt i Lime-saken.

STYRER OG STYRELEDER: Afzzal Ghauri til venstre ble bedrageridømt i 2015. Samtidig som han sonet, bygget han opp Advokatfirmaet Rogstad, hvor Steingrim Wolland til høyre nå er styreleder. Foto: Tore Kristiansen

Bygget advokatfirma fra fengsel

VG avslørte lørdag hvordan Advokatfirmaet Rogstad styres av den bedrageridømte Afzzal Ghauri (38).

Hans kone, advokat Sidra Bhatti (33), eier 75 prosent av selskapet. Selv eier han ingenting.

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder. Han mener det er galt å omtale dommen mot ham.

Advokat-leder reagerer på VG-avsløring: «Dette er helt forferdelig»

Tolkefirmaet det nå stilles spørsmål ved, Aba Consulting, har inngangsskilt på samme adresse som advokatfirmaet – og eies av Ghauris lillebror, Abrar Ghauri (29).

De siste årene har en rekke profilerte advokater begynt å jobbe i Advokatfirmaet Rogstad. Det er flere av disse som nå har klienter i Lime-saken.

PÅ SAMME SKILT: Ifølge inngangsskiltet hos Advokatfirmaet Rogstad deler de lokaler med tolkeselskapet Aba Consulting. Foto: Tore Kristiansen

Tolket for 1,1 million på fem måneder

Fra juni til desember i fjor utbetalte Borgarting 1,15 millioner kroner til Aba Consulting for tolketjenester i Lime-saken, ifølge en oversikt fra lagmannsretten.

– Oversikten knytter seg til oppdrag utført for forsvarere i forbindelse med saksforberedelsen, skriver rådgiver Kristine Bielke Djupvik i Borgarting.

Abrar Ghauri, Afzzal Ghauris lillebror, var ansatt i selskapet i to år og står fortsatt oppført som daglig leder. Totalt åtte personer har vært ansatt siden 2018. I dag har selskapet tre ansatte, hvorav én er Ghauri-brødrenes 63 år gamle mor.

En annen ansatt er registrert i folkeregisteret som utvandret.

Trengs det tolk i retten, ordnes dette av domstolen. Men trenger advokater tolk utenfor retten, må de selv skaffe dette. Når tolkingen er gjennomført, må advokaten bekrefte hvor mange timer tolken har jobbet, før retten utbetaler beløpet etter en fast timesats, som i 2019 var på 832 kroner.

LAGDOMMER: Irene Sogn er dommer i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tore Kristiansen

Borgarting vil ha redegjørelse

VG stilte nylig Borgarting lagmannsrett flere spørsmål om Abrar Ghauris eierskap i Aba Consulting, de ansatte i selskapet og forbindelsen til Advokatfirmaet Rogstad, som styres av Afzzal Ghauri.

– Lagmannsretten har ikke vært kjent med disse opplysningene. Med bakgrunn i VGs henvendelse har lagmannsretten sendt brev til de aktuelle forsvarerne og bedt om en nærmere redegjørelse, svarer lagdommer Irene Sogn.

Brevet ble sendt til de aktuelle advokatene denne uken.

Rogstad: Ingen økonomisk interesse

VG har stilt Advokatfirmaet Rogstad flere spørsmål om Aba Consulting. Styreleder og deleier Steingrim Wolland svarer slik på en e-post som var sendt ham, majoritetseier Sidra Bhatti og hennes ektemann Afzzal Ghauri:

– Hele problemet her er at du ikke forstår. Du må begynne med det: å forstå hva du skriver om. Spørsmålene dine blir tøvete fordi du kan altfor lite.

I et brev til lagmannsretten denne uken skriver Wolland:

«Det er ingen tvil om at det har vært omfattende behov for tolketjenester. Tolkingen har foregått på nøyaktig samme måte som i andre saker. Ingen av advokatene har noen som helst økonomisk interesse i hvem som tolker, hvor disse er ansatt eller hva de får betalt.»

Han legger til at heller ikke Advokatfirmaet Rogstad har noen økonomisk interesse i dette.

Wolland opplyser til VG at ingen av advokatene har visst noe om hvem som eide tolkeselskapet.

AKSJONERTE: Det var 9. september 2014 at politiet gikk til aksjon mot et tosifret antall butikker i Lime-kjeden. Foto: Trond Solberg

PFU-klage med e-poster

VG sendte mandag denne uken Aba Consulting flere spørsmål om denne saken. Spørsmålene er ikke besvart, men e-posten er inntatt som et vedlegg i en klage på VG til Pressens faglige utvalg (PFU) fra Advokatfirmaet Rogstad.

I samme PFU-klage ligger det også en e-post fra Aba Consulting, signert Abrar Ghauri, til Borgarting lagmannsrett. E-posten ble sendt domstolen denne uken.

– Vi har hatt tre personer som har tolket for advokater i «Lime-saken». To er fast ansatt og den tredje var innleid for dette konkrete oppdraget. Foruten de språklige kvalifikasjoner er to av dem utdannet jurist og den tredje økonom, skriver Abrar Ghauri til domstolen.

HOVEDTILTALT: Sajjad Hussein sammen med sin nye forsvarer Morten Kjensli fra Advokatfirmaet Rogstad. I forgrunnen Thomas Klevenberg fra samme advokatfirma. Foto: Heiko Junge

Opptil 14-15 timer tolking daglig

3. september i fjor mottok lagmannsretten en salæroppgave for tolketjenester utført for den tidligere Orderud-advokaten Morten Kjensli, som fikk tilbake sin advokatbevilling etter at han begynte å jobbe i Rogstad.

Timelisten viste 196,5 timer. Lagdommer Sogn bemerket at det er tolket «mange timer over et kort tidsrom» av en og samme tolk. I en periode på 16 sammenhengende dager var det «daglig arbeidstid enkelte dager opp mot 14 til 15 timer», ifølge Sogn, som ba om en redegjørelse.

I svaret fra Kjensli til dommeren bekreftet han «omfattende arbeider i perioden frem mot ankeforhandlingenes oppstart» og viste til at det de lange arbeidsdagene ikke medførte høyere timesats. «Tolken hadde ikke innvendinger», skrev Kjensli.

Regningen på over 200.000 kroner ble godkjent av retten.

– Basert på redegjørelsen fra forsvareren, fant lagmannsretten grunn til å dekke forsvarerens utgifter til tolk, skriver lagdommer Sogn til VG.

Kjensli: Besvart domstolen

VG har per e-post stilt Kjensli flere spørsmål om hans tolkeutgifter gjennom Aba Consulting. Denne e-posten er også inntatt i PFU-klagen på VG.

Kjensli viser til at spørsmålene gjelder et forhold mellom ham og Borgarting lagmannsrett.

– De spørsmål som er reist i denne forbindelse, er besvart av meg til domstolen, skriver Kjensli til VG.

Tre advokater – tre brev samme dag

I september i fjor startet ankerunden i den omfattende rettssaken i Borgarting lagmannsrett. Noen uker senere, 21. oktober, fikk de tre Rogstad-advokatene Kim Gerdts, Morten Kjensli og Thomas Klevenberg hvert sitt brev av lagdommer Irene Sogn.

Hun ville da ha svar fra de tre advokatene om regninger lagmannsretten hadde mottatt for tolking fra Aba Consulting.

De tre advokatene hadde, ifølge Sogn, blant annet attestert tolketimer for gjennomgang av forklaringer fra Oslo tingrett, hvor saken gikk sin første runde. Sogn ville ha svar på behovet for at forklaringer – som skal ha blitt tolket i Oslo tingrett – skulle tolkes på nytt.

NY RUNDE: Thomas Klevenberg fra Advokatfirmaet Rogstad passerer til venstre for Marius Dietrichson, som står i prat med statsadvokat Geir Evanger, kjent for de karakteristiske røde bukseselene. Foto: Heiko Junge

Beklaget

24. oktober ba VG om innsyn i salæroppgavene og korrespondansen mellom lagmannsretten og advokatene i Lime-saken.

6. november, 13 dager senere, valgte Klevenberg og Kjensli å beklage et stort antall timer som var ført som tolking.

Klevenberg viste til at tolken i realiteten hadde vært «advokatassistent» og ikke tolk da han svarte på lagdommer Sogns spørsmål vedrørende en timeliste på 23 timer.

«Jeg ser i etterkant at dette er feil, og dette beklager jeg», skrev han.

Kjensli ba dommeren om å redusere salæroppgaven med totalt 56,5 tolketimer, som han erkjente at var ført feil på ulike måter.

«Jeg beklager det inntrufne», skrev han til lagdommeren.

VG er ikke kjent med hva Kim Gerdts svarte lagdommeren angående timelisten på 11,5 timer som hun ba om en redegjørelse for.

ADVOKAT: Kim Gerdts har virket som advokat i en årrekke. I fjor ble han ansatt i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Advokatenes svar

VG har vært i kontakt med de tre advokatene.

Thomas Klevenberg viser til at «en straffesak ofte består av mange saksnummer og mange salærgrupper». Det at «en timeføring settes på feil type forekommer ofte i en advokats hverdag», påpeker han.

Han opplyser at personen han brukte som tolk er jurist og «noe av arbeidet hun gjorde for meg var i grenseland mellom tolking og jurist/advokatassistent-arbeid».

– Den gangen du sikter til ble det ført feil. Det skulle stått på min salæroppgave, men med samme beløp. Årsaken til at jeg beklaget, var av ren høflighet over en dagligdags feil, skriver Klevenberg.

Morten Kjensli svarer ikke på spørsmål som gjelder denne salæroppgaven spesifikt, men viser i sitt svar til VG at han har besvart lagmannsretten.

Kim Gerdts viser til at han og medforsvarer Patrick Lundevall-Unger i Lime-saken i det vesentligste har brukt tolker som ikke kommer fra Aba Consulting. Lundevall-Unger jobber i Avocado Advokater AS.

Når disse tolkene ikke har vært tilgjengelige, har de brukt en tolk fra Aba Consulting i til sammen 68 timer fra 6. mai til 30. september i fjor, opplyser Gerdts.

– Vi har attestert timene, som er korrekte, skriver Gerdts til VG.

I den første versjonen av denne saken var det en mellomtittel hvor det sto «14-15 timer tolking daglig». Det riktige er «Opptil 14-15 timer tolking daglig». I artikkelen sto det videre: «I en periode på 16 sammenhengende dager skulle det ha blitt utført 14-15 timer tolking daglig, ifølge Sogn, som ba om en redegjørelse». Det riktige er at det var «daglig arbeidstid enkelte dager opp mot 14 til 15 timer, ifølge Sogn, som ba om en redegjørelse.»

Endringene ble gjort klokken 15.36 mandag 24. februar 2020.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder